Hvor kan jeg søke

Søknad leveres via  Statens vegvesens søknadsportal

Hva må søknaden inneholde

Du finner informasjon om hva søknaden må inneholde her; Hva må søknaden inneholde?

I situasjonsplanen/avkjørselsplanen må avkjørselen tegnes inn med bredde, frisikttrekant og svingradius samt at det kan bli krevd en lengdeprofil.

Regler

Regler for avkjørsler er beskrevet i kommunens vei- og gatenorm.

Her er noen av de viktigste punktene å huske på i forbindelse med utforming av avkjørsel:

Krav til snumulighet

Det er krav til snumulighet utenfor regulert veigrunn. Dette kan bli krevd vist i situasjonsplanen/avkjørselsplanen. Det må da benyttes Statens vegvesens maler for sporingskurver.

Lengdeprofil

Under er figur som viser krav til fall/stigning for privat boligavkjørsel.

imagejmftaj.png

Frisikt

Under er skisse som viser krav til frisikt for privat boligavkjørsel fra
kommunal boligvei.

imagef0v5.png
figuren over viser eksempel på frisiktsone.

 

imagezj0ta.png
Figuren over viser tabell for krav til frisikt.

Dimensjonerende fart 30 km/t
Dimensjonerende fart 50 km/t
Ls = stoppsikt
kravet til stoppsikt varierer med tillatt fart, se Statens vegvesens Håndbok N100: Veg- og gateutforming

Kontakt oss

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger så kan du kontakte Servicesenteret.
E-post: servicesenter@lillestrom.kommune.no
Telefon: 66 93 80 00
Besøksadresse: Rådhuset i Lillestrøm, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm