Hva er en oppmålingsforretning?

Oppmålingsforretning er en prosedyre for å fastlegge nye eiendomsgrenser, og klarlegge usikre grenser. Landmåler i kommunen varsler rettighetshavere og grunneiere på tilgrensende eiendommer om forretningen. Disse har rett til å møte og uttale seg. Landmåler bestemmer ikke hvor eiendomsgrensene skal være, men protokollfører det partene blir enige om.

Grunneiere som berøres vil bli varslet til forretningen og gitt anledning til å møte. Landmåleren vil kunne svare på spørsmål om tidligere oppmålinger i området, og påvise resultatet av disse i terrenget. Ved enighet om grensen blir denne merket og oppmålt (koordinatfestet). Det blir satt opp en protokoll fra forretningen.

Ved eiendomsdeling blir det opprettet en ny eiendom som får eget gårds- og bruksnummer.

Hvis du skal bygge garasje eller føre opp tilbygg og dette vil kunne komme i konflikt med minsteavstander, må eiendomsgrensen være klarlagt før du bygger.

Ved oppmålingsforretning klarlegges grenseforløpet i fellesskap med naboene og måles inn før registrering i Matrikkelen.

Hva er en usikker grense?

Eldre grenser kan ha svært varierende nøyaktighet. Slike grenser er som hovedregel ikke innmålt og koordinatfestet og det kaller vi usikre grenser.

Usikre grenser er ofte merket med stiplet linje på kartet.

Bestilling

Hvem kan bestille?

  • Eier av eiendommen (hjemmelshaver)
  • Personer som har festet grunn for mer enn 10 år

Slik bestiller du

Når du skal bestille oppmålingsforretning så trenger vi:

Ved arealoverføring trenger vi i tillegg «Erklæring om arealoverføring»

Etablering av ny matrikkelenhet med midlertidig utsatt oppmålingsforretning (MUF)

Hovedregelen er at kommunen må holde oppmålingsforretning før vi kan registrere ny matrikkelenhet i matrikkelen. Men i noen tilfeller kan vi innvilge søknad om midlertidig utsatt oppmålingsforretning (MUF). Eksempel på dette er manglende infrastruktur eller andre forhold som gjør det umulig å måle.

Hvis søknaden blir godkjent og oppmålingen blir utsatt, blir vi enige om når oppmålingen skal gjennomføres. Oppmålingen skal skje innen to år.

Søk om etablering av ny matrikkelenhet med midlertidig utsatt oppmålingsforretning (MUF)

Hva skjer videre?

  1. Landmåler setter opp dato for oppmålingsforretningen.
  2. Landmåler sender varsel om oppmålingsforretning til naboene som grenser til den aktuelle eiendomsgrensen Dere skal motta varselet minimum 14 dager før oppmålingsforretningen skal avholdes.
  3. Ved oppmålingsforretning blir grensene klarlagt, merket og deretter oppmålt. Partene signerer protokollen fra oppmålingsforretningen.
  4. Matrikkelfører i kommunen registrerer grenseforløpet i matrikkelen slik partene ble enige om under oppmålingsforretningen. Ved fradeling opprettes i tillegg et nytt gårds- og bruksnummer som registreres i matrikkelen.
  5. Matrikkelbrev og gebyrer sendes ut.

Maksimal saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er 16 uker etter registreringsdato, men kan være kortere avhengig av saksmengden.

Om vinteren kan det være vanskelig å få god nok oversikt over grenser og grensemerker på grunn av snø og is på bakken. «Vinter» er definert som perioden 1. november til 15. april. Landmåleren i kommunen vurderer om det er mulig å gjennomføre oppmålingsforretningen, og utsetter eventuelt til det blir mulig.

Fristene oppgitt ovenfor løper derfor ikke i perioden 1. november til 15. april. 

Alle endringer som blir gjort på eiendomsgrenser er regulert av Matrikkelloven.

Hva koster det?

Aktuelle lenker