Slik skal tegningene utformes

 • Plantegninger, snittegninger og fasadetegninger må være i målestokk 1:100
 • Utomhusplan må være i målestokk 1:200. Bruk gjerne farger når du lager utomhusplanen, for å vise at kravene i Kommuneplanen blir oppfylt
 • Overvannshåndteringsplan bør være i målestokk 1:200, men kan også være i målestokk 1:500. Det er egne krav til hva en overvannshåndteringsplan skal inneholde, som du finner på vår side om Overvannshåndtering
 • Situasjonsplan må være i målestokk 1:500. For at det skal bli lett for oss å se hvilken bygning søknaden gjelder, skal du bruke farger eller skravur.
 • Tegningene skal ha rette streker, de skal for eksempel ikke være tegnet for hånd uten linjal.
 • Du skal målsette tegningene med relevante mål.
 • Format A4 eller A3. Ved andre format må målestokk i A3 oppgis, for nedkopiering
 • Hvis du leverer digitalt må du legge hver tegning i egen fil (pdf eller jpg)
 • Tittelfelt må inneholde:
  type tegning, tegningsnummer, målestokk, dato, adresse og ansvarlig foretak. Du kan også ha med anvisningsfigur og himmelretning
 • Navn på vedlegg må forklare hva dokumentet inneholder, for eksempel "Fasade nord" eller "Første etasje"
 • Tegningen og filen må ha samme navn

Eksempel på tittelfelt

Eksempel på tittelfelt.png

Plantegninger

På plantegninger vises:

 • alle etasjeplan med etasjenummer påført
 • markering hvor snitt er tatt
 • markering som viser retning mot nord (nordpil)
 • bygningens yttermål og yttermål på for eksempel tilbygg
 • planløsning med angivelse av rombetegnelse/bruk, for eksempel soverom, bad, stue, kjøkken om det er flere bruksenheter i samme bygg må disse markeres som separate bruksenheter på tegningene

Når tiltaket omfatter innvendig endring i eksisterende bygning, leveres plantegning av hele etasjen der endring skal skje.

Eksempel på plantegning

Eksempel på plantegning.png

Illustrasjon: Nedre Eiker

Fasadetegning

På en fasadetegning vises

 • tiltaket i sin helhet (bygningen skal være uttegnet i sin helhet)
 • himmelretning - skal fremgå på alle fasader: nord, sør, øst, vest.
 • bygningens eksteriørkarakter og materialvalgangivelse
 • terrenglinjer må vises. Både eksisterende og nye, dersom terrenget endres.
 • ved tilbygg og påbygg skal alle fasader der endringen er synlig, sendes inn. Endringen kan markeres med for eksempel en annen farge, tykkere linje og lignende.

Forskjellen mellom eksisterende og fremtidig planert terreng må tydelig fremgå av tegningene. Dette kan for eksempel gjøres ved at eksisterende linje er stiplet, og ny er heltrukket, eller at det anvendes ulik farge. Terrenglinjene skal ha høydeangivelse etter kotene på kartet og vises frem til skjæringspunktet mellom eksisterende og fremtidig planert terreng.

Eksempel på fasadetegning

Fasade 1.png

Illustrasjon: Oslo kommune

Fasade 2.png

Illustrasjon: Oslo kommune

Snittegning

På en snittegning vises:

 • romhøyde
 • yttervegger og tak med riktig tykkelse
 • takvinkel med angitt grad
 • møne- og gesimshøyde, inkludert taktekking over gjennomsnittlig terrengnivå (det vil si ferdig planert terreng)
 • kotehøyde (høyde i meter over havet) på for eksempel grunnmur, gulv eller ferdig møne

Høydeplassering angis tydelig og beregnes ut fra kotehøyder vist på situasjonskart. I enkelte saker, som for eksempel mindre tilbygg, er det ikke nødvendig å vise kotehøyde.

Eksempel på snittegning

Snittegning 1.png

Illustrasjon: Oslo kommune

Snittegning 2.png

Illustrasjon: Oslo kommune

Slik sender du byggesøknad

Les om hvordan du sender byggesøknad på egen hånd