Både opplevd sjenanse og søvnpåvirkning kan gi stressrelaterte helseutfall. 
Les mer om støy finner på miljødirektoratet.no.

Offentlige og privatrettslige regelverk

Støysaker er gjerne sammensatt, og kan berøre regelverk som forvaltes av både statlige og kommunale etater. Støy fra menneskelig aktivitet reguleres fortrinnsvis i den private sfære («ro- og ordensregler») som forvaltes av politiet. Støy fra tekniske kilder reguleres i all hovedsak gjennom kommunal eller statlig forvaltning. Rettigheter- og ansvar i støyvernet vil dessuten variere med historikken i den aktuelle situasjonen.

Virksomhetenes plikter

 • Planlegge-, bygge-, tilrettelegge- og drive sin virksomhet i henhold til gjeldende støyvernbestemmelser. Dokumentere støyovervåking gjennom internkontroll.
 • Eier/driver av store støykilder skal utarbeide støysonekart omkring sin virksomhet.

Kommunens oppgaver

 • Fastsette juridisk bindende støybestemmelser ved sin arealplanlegging og håndheve støyvern gjennom byggesaksbehandling og tilsynsvirksomhet.
 • Gi råd- og veiledning om støyregler og støyforhold.

Støykart

Se støykartet

Kartet inneholder informasjon om støy langs de mest trafikkerte veiene og jernbanen i Lillestrøm kommune. Støyen er beregnet, ikke målt. Kartene kan derfor ikke brukes til å vurdere støyforholdene til en enkelt bolig. Kartet dekker bare de mest trafikkerte strekningene. 

Lovverk

De de viktigste støyvernbestemmelsene:

 • Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016 
  Gjelder for all ny arealplanlegging- og byggesaksbehandling omkring følgende støykilder: veg, bane, flyplass, industri-/næringsbedrifter, havner og terminaler, skytebaner, motorsportbaner, vindturbiner og bygge- og anleggsvirksomhet.
 • Forskrift om begrensning av forurensning
  – fastsetter generell maksimalgrense for støy fra samferdsel innendørs i bolig (betydning fortrinnsvis for eldre bebyggelse som ikke beskyttes av nyere og strengere plangrenseverdier). Fastsetter grenser for enkelte spesielt støyende virksomheter som asfaltverk, pukkverk og mekanisk overflatebehandling). Forvaltes av kommunen og Statsforvalteren.
 • Forskrift om miljørettet helsevern
  – definerer generelle miljø- og helsekrav til alle eiendommer og virksomheter i kommunen (etter samme normverdier som i annet lovverk). Fastsetter støygrenser for spesielle aktiviteter som bruk av høyttalere (forsterket lyd) og støy fra nærmiljøanlegg som ballbinger etc. Forvaltes av kommunen.
 • Byggteknisk forskrift
  – fastsetter grenseverdiene for innendørs lydforhold i bygninger. Gitt i Norsk Standard 8175. Forvaltes av kommunen gjennom plan- og byggesaksbehandling.
 • Lov om helligdagsfred
  – regulerer privatrettslige ro- og ordensbestemmelser på «røde kalenderdager» - forvaltes av politiet
 • Lov om rettshøve mellom grannar (nabolov)
  – regulerer privat adferd- og tiltak som gir ulempe på naboeiendom (herunder urimelig støyende adferd) – forvaltes av politiet
 • Politivedtekter
  – fastsetter ro- og orden på offentlig sted – forvaltes av politiet.