Klimaprognoser for vårt område

I Oslo og Akershus kan vi vente oss mer og kraftigere nedbør, endret flommønster, et varmere klima og kortere snøsesong. Dette vil igjen føre til større risiko for overvannsproblemer, flom og skred. Ved å tilpasse oss disse farene vil skadene og ulempene de medfører bli begrenset.

Les mer om klimaprognoser i Oslo og Akershus

Flom og flomberedskap

Kommunen har egen flomberedskap ved fare for flom

Flom- og skredkart. Velg kartfavoritt "Flom og skred".

Flomkartet viser områder som kan bli oversvømt ved en 200-års flom og lavpunkter viser områder som ligger lavere enn flomvannstand.

Overvann

Kraftige nedbørhendelser kommer hyppigere enn tidligere, og kombinert med fortetting er det stadig viktigere med en god overvannshåndtering. Utilstrekkelig overvannshåndtering kan føre til betydelig skader på bygg og infrastruktur.

Retningslinjer for overvann

Det er sammen med Lørenskog og Rælingen kommune utarbeidet «Retningslinjer for overvannshåndtering» under Vann og avløp. Her kan du finne informasjon om overvannshåndtering og forslag til løsninger.

Les retningslinjene

Slik håndterer du overvann

Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt på egen eiendom, slik at vannet ikke skaper problemer for naboeiendommer.

Les mer om overvannshåndtering

Modell for vann og nedbør

Kommunen har utarbeidet en modell som kan simulere hvordan vannet vil oppføre seg ved en gitt nedbørshendelse ved bruk av MIKE Flood (til nå kun for tidligere Skedsmo kommune).

Skred

Lillestrøm kommune har både et relativt flatt terreng, men også med ravinedaler. Løsmassene er dominert av leire, grus, sand og silt avsatt i slutten av siste istid.

Den marine leiren avsatt i Lillestrøm kommune har flere steder påvist forekomst av kvikkleire. Det er likevel en reell mulighet for at kvikkleire også kan forekomme utenfor de kartlagte kvikkleiresonene.
Les mer om kvikkleire og skredfare i Lillestrøm.

Les mer om kvikkleire på NVE sine nettsider.

Flom- og skredkart finner du i kartportalen.   Velg kartfavoritt "Flom og skred".

Kartet gir informasjon om faresoner for kvikkleireskred og flom. Faresoner for kvikkleire viser områder som kan være utsatt for store kvikkleireskred.
Kartet er ikke fullstendig, og kvikkleire kan forekomme utenfor de merkede områdene. 

EU-prosjektet REACHOUT

REACHOUT er et forsknings- og innovasjonsprosjekt for å nå målene i EUs grønne vekststrategi.

Lillestrøm kommune er en av syv by-interessenter (City Hubs) som er med i REACHOUT, et EU-kommisjonsfinansiert forsknings- og innovasjonsprosjekt, for å fremme brukerorienterte klimatjenester for å støtte implementeringen av Green Deal.

Hensikten med prosjektet er at forskningspartnereklimatjenesteleverandører og by-interessenter sammen skal utvikle et sammenhengende sett med tjenester for deltakerne. 

Les mer om REACHOUT