Regler for den fysiske oljetanken

Det er et stort ansvar å ha oljetank eller parafintank. Som eier av tank, er eier ifølge forurensningsloven ansvarlig for:

 • Opprydding ved eventuell lekkasje fra tanken.
 • At oljetanker som tas ut av bruk sikres etter en metode kommunen aksepterer.

Lillestrøm kommune anbefaler at nedgravde oljetanker som ikke lenger er i bruk fjernes. 
Oljetanken betegnes som nedgravd når den ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig.

Eier av oljetanken har ansvar for å unngå forurensning og treffe tiltak dersom forurensning oppstår, også etter at oljetanken tas ut av bruk. Oljetanker vil alltid inneholde restolje, også når de er «fyrt tomme». For å unngå søl og uhell er det derfor viktig at tanken først tømmes på forsvarlig måte.

Slik sikrer du nedgravde oljetanker

I Lillestrøm kommune er det to godkjente metoder for sikring av oljetanker

 1. Fjerne tanken ved å grave den opp etter at den er tømt og renset.
 2. La tanken forbli i bakken etter at den er tømt, renset og fylt igjen med stabile masser. Eier av oljetanken er ansvarlig hvis det kommer lekkasje til grunnen.

I begge tilfeller må også påfyllings- og lufterør fjernes (mer detaljerte krav til begge metodene utdypes lenger ned).

Du må melde fra til kommunen om at oljetanken er sikret. Kommunen har rett til å kreve at du fjerner oljetanken dersom du ikke kan dokumentere at du har sikret den etter en akseptert metode.

Fjerne oljetanken eller la den forbli i bakken?

Det viktige er å vurdere forurensningsfaren (f.eks. om olje kan ha lekket ut under tanken) ved å ha en oljetank i bakken. Først og fremst vil det være aktuelt å beholde den i bakken dersom forurensningsfaren vurderes å være liten og det er uforholdsmessig vanskelig og dyrt å fjerne tanken helt, for eksempel som følge av tankens plassering og tilgjengelighet.

Valget om oljetanken skal graves opp eller forbli i bakken, er en vurdering eier per i dag gjør sammen med et utførende firma/person. Dette er forutsatt at sikringen utføres etter en metode kommunen aksepterer.

Firmaet som utfører, men også tankeier, er ansvarlige for at det ikke blir noe forurensning i fremtiden.

Vi har ingen fullstendig oversikt over firmaer som utfører sikring av oljetanker, men en liste over tilbydere kan du finne ved enkelt søk på www.oljefri.no.

Tilstandskontroller og rehabilitering av oljetank skal meldes til kommunen, som fører et register over nedgravde oljetanker.

Fremgangsmåte

Tanker som under 3200 liter kan eier velge selv hva de vil gjøre; å fjerne tanken ved å grave den opp etter at den er tømt og renset eller la den forbli i bakken. Hvis tanken forblir i bakken så er eier fortsatt ansvarlig for eventuell grunnforurensning som kommer fra deres eiendom.

Tanker som er over 3200 liter SKAL tømmes, rengjøres og fjernes eller gjenfylles eller fylles med bioolje.

Her er metodene som Lillestrøm kommune aksepterer. Merk at eier må kunne dokumentere alle punktene, uavhengig av hvilken metode du velger.

 1. Fjerne tanken ved å grave den opp etter at den er tømt og renset

  1. tøm og rengjør tanken for olje/parafin*
  2. grav opp tanken
  3. deponer oljeavfallet på godkjent mottak
  4. dokumenter/påvis at tanken er tett (avdekkes gjerne etter rengjøring) **
  5. lever tanken til godkjent mottak
  6. kapp og fjern påfyllingsrør og lufterør på tank og husvegg/mur mv. for å unngå feilfylling
  7. si opp eventuell fast avtale om jevnlig fylling for å unngå feilfylling
  8. meld fra til kommunen etter at oljetanken er sikret

  * Tømming og rengjøring av oljetanken må utføres av firma som har riktig utstyr, arbeidssertifikat for arbeid i tanker (Arbeidstilsynet), og som følger regelverket (avfallsforskriften kap. 11) for håndtering av farlig avfall.
  ** Hvis er oppdager lekkasje fra oljetanker eller forurenset grunn, skal forurensningsmyndigheten i kommunen varsles.

 2. La tanken forbli i bakken etter at den er tømt, renset og fylt igjen med stabile masser

  1. tøm og rengjør tanken for olje/parafin*
  2. deponer oljeavfallet på godkjent mottak
  3. dokumenter/påvis at tanken er tett (avdekkes gjerne etter rengjøring) **
  4. fyll tanken med sand (rene masser)
  5. kapp og fjern påfyllingsrør og lufterør på tank og husvegg/mur mv. for å unngå feilfylling
  6. si opp eventuell fast avtale om jevnlig fylling for å unngå feilfylling
  7. meld fra til kommunen etter at oljetanken er sikret

  Eier av oljetanker er ansvar hvis kommer lekkasje til grunnen.

  * Tømming og rengjøring av oljetanken må utføres av firma som har riktig utstyr, arbeidssertifikat for arbeid i tanker (Arbeidstilsynet), og som følger regelverket (avfallsforskriften kap. 11) for håndtering av farlig avfall.
  ** Hvis er oppdager lekkasje fra oljetanker eller forurenset grunn, skal forurensningsmyndigheten i kommunen varsles.

Eier må melde nyetablering eller fjerning av oljetanker til kommunen

For å unngå at det senere oppstår tvil om arbeidet er utført etter en akseptert sikringsmetode, må du sende inn dokumentasjon på at tanken er sikret. Kommunen utsteder ingen aksept eller godkjenning på forhånd.

Dokumentasjonen kan sendes inn av tankeier eller utførende selskap, og må inneholde følgende informasjon:

 1. Oppdragsadresse og gårds- og bruksnummer
 2. Navn på anleggseier
 3. Tanktype og volum
 4. Måling av Ex gass og dato
 5. Dato for når tankrens ble utført
 6. Mengde oljeavfall og mottakssted
 7. Hva som skjer med tanken etter tømming og rens, f.eks. fylles med sand eller leveres til godkjent avfallsmottak
 8. At påfyllings- og lufterør er fjernet
 9. Koordinatene på tanken
 10. Eventuelle merknader

Det skal utføres periodisk kontroll av oljetanken og kontrollhyppigheten avhenger av tanktype. Skriftlig dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent skal sendes til kommunen.

Send inn melding om oljetank her


Eller send melding på e-post til postmottak@lillestrom.kommune.no
Merk meldingen med Etablering/fjerning av oljetank - adresse og gårds- og bruksnummer

Kommunen er forurensningsmyndighet

Kommunen er myndighet etter kapittel 1 i forurensningsforskriften, som har til hensikt å forebygge forurensning fra nedgravde oljetanker. Kommunen kan dermed stille krav om bl.a. tilstandskontroll av tanker.
Uavhengig av dette er enhver tankeier selv pliktig til å forhindre at tanken går lekk. Dette følger av forurensningslovens forbud mot å forurense (§ 7).

Kommunen er også forurensningsmyndighet ved forurensning som stammer fra lekkasjer/spill fra nedgravde oljetanker, og kan pålegge undersøkelser og opprydning. Dette følger av Klima- og miljødepartementets Rundskriv T-5/98. Kommunens forurensningsmyndighet ved lekkasjer ansees å gjelde for nedgravde oljetanker i sin helhet – uavhengig av tankens størrelse, geografiske plassering eller om kommunen har vedtatt kapittel 1 eller ikke.

Eier eller bruker av en oljetank er til enhver tid ansvarlig for at tanken er i forsvarlig stand. Dersom tanken skulle gå lekk og forurense grunn, grunnvann eller gjøre skade på bygninger, er det i utgangspunktet også tankeier/bruker som ansees som ansvarlig. Dette gjelder også hvis forurensningen spres til naboeiendommer. I mange tilfeller vil tankeiers forsikringsselskap ivareta ansvaret og sette i gang tiltak.

Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, skal Brannvesenet varsles.

Aktuelle lenker