Miljøverndepartementet fastsatte i 1997 "Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker" som senere ble inkludert som kapittel 1 i Forurensningsforskriften.

Tankeiers ansvar

Som grunneier står du ansvarlig for at oljetank på egen eiendom til enhver tid er i betryggende stand. Senest en måned før en oljetank graves ned, skal du gi skriftlig melding til kommunen om:

  • tankens størrelse
  • konstruksjon
  • korrosjonsbeskyttelse
  • alder
  • kartangivelse av hvor tanken ønskes lagt ned på eiendommen

Det skal utføres periodisk kontroll av oljetanken og kontrollhyppigheten avhenger av tanktype. Skriftlig dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent skal sendes til kommunen.

Tanker som permanent tas ut av bruk skal normalt tømmes, graves opp og leveres til godkjent mottak. Melding om dette skal sendes kommunen.

Send inn melding om oljetank


Oljetanken betegnes som nedgravd når den ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig.

Hvordan få kontrollert tanken?

Ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken. De kan gi deg informasjon om firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank. Du kan også søke på nett etter firmaer som kontrollerer oljetanker. 

Tilstandskontroller og rehabilitering av oljetank skal meldes til kommunen, som fører et register over nedgravde oljetanker.