Digitalt folkemøte om utvikling av Kjeller flyplassområde

25. august arrangerte vi et digitalt folkemøte om Kjeller flyplassområde hvor det var mulig å sende inn spørsmål på forhånd.

Sist endret 25. august

Se folkemøtet i opptak

Kommunestyret skal snart behandle en sak om fremtidig utvikling av Kjeller flyplassområde. Dette er et stort ubebygd område, som kan brukes på ulike måter i fremtiden. Det er en spennende mulighet for Lillestrøm kommune!

Vi ønsker å gi interesserte innbyggere og berørte et innblikk i saken som skal behandles. På grunn av koronasituasjonen må dette gjennomføres digitalt. 25. august kl. 18.00 -20.15 vil det derfor bli avholdt et digitalt folkemøte, der kommunen vil gi informasjon om det arbeidet som er gjort for å gi grunnlag for beslutninger om Kjellers fremtid.

Vi oppfordrer til å sende inn spørsmål i forkant av møtet, men det vil også være mulig å sende inn spørsmål underveis i sendingen. Vi vil etter beste evne prøve å besvare alle spørsmål, men må tilpasse til tilgjengelig tid og kapasitet. Vær obs på at det ikke er politikere tilstede i møtet, så det er kun spørsmål knyttet til utredninger som er gjort og til selve saksframlegget som kan besvares. Vi ber om at spørsmål formuleres kort og presist.

Møtet er avsluttet så det er ikke lenger mulig å sende inn spørsmål.

Se alle innsendte spørsmål

Uavhenging av om det blir bygging eller bevaring av flystripen - hva vil kommunen (om nødvendig med statlig hjelp) gjøre med forurensingen som ligger i bakken på området?

Hvorfor vil dere ikke beholde flystripa og aktiviteten når det eneste som må "ofres" er at det må bygges færre boliger? Ville i tillegg gitt et utrolig særpreg for de boligene som ble bygget.

Skal dere virkelig legge ned flyplassen? Flystripa er noe av det kuleste med hele kommunen, det hadde vert virkelig synd om den forsvant.

Meningsmålingene er tydelige og viser at det en bred oppslutning om å bevare en Kjeller Flyplass. Dette er Lillestrøms nasjonale arv. Mange innbyggere har historiske røtter her.  Lillestrøm (folket) ønsker IKKE en ren byutvikling. Da må det vel være et politisk ansvar å ta vare på arvesølvet vårt?

Har Lillestrøm kommune vurdert grundig hvilken interessekonflikt det er mellom kommunens ansatte, som har med flyplassen sin fremtid å gjøre, og de interesser de har ved å slippe inn utbyggere og næringsinteresser i området? Er det gjort en grundig vurdering av dette?

Hvorfor må absolutt Kjeller brukes til boliger og ikke et annet område istedenfor? Og hvorfor må det i det hele tatt bygges ut, hvorfor kan ikke området bare få være som det er nå?

Når det overhodet ikke er planlagt endringer i veier hverken på stat-, fylkes- eller kommunalt nivå, hvordan skal evt. nye beboere komme seg frem? Kapasiteten er allerede sprengt, og det er store kødannelser allerede idag. Ikke kom med et utopisk svar med kollektivt tilbud.

Hvorfor nekter politikerne å høre på velgerne og heller legge ned Kjeller, når det er stort flertall i hele området for å beholde Kjeller som den flyplassen den er idag?

Lillestrøm er allerede stort nok! Vi trenger ikke flere boliger her, nei til utbygging og rasering av flyplassen som har vært her i 100 år!

Ikke ødelegg området fordi noen få ønsker å tjene mye penger på å slå seg opp på boliger. Hvor skal alle de som skal bo der jobbe? Skal alle åpne barer og restauranter og drive butikk?

Kapasiteten på vann og avløp er allerede sprengt i Kjellerområdet og Lillestrøm By. Hva er de konkrete og vedtatte utbyggingsplaner for avløpssektoren for den nære fremtid, dvs. 1-3 år.? Hva er planene for de nærmeste 5 år da det etter allerede vedtatte utbyggingsplaner kommer ytterligere ca. 5.000 nye boliger i Lillestrømgryta utenom Kjeller flyplassområde?

Hva er årsaken til at Kjeller Flyplass ikke skal bestå som en småflyplass

Har riksantikvaren vært inne i bildet i denne saken?  Norges eldste flyplass må jo bevares! Helt klart verneverdig!

På en skala fra 1 til 10, hvor historieløse er dere?

Lillestrøm kommune har beboere og arbeidsplasser på begge sider av Kjeller flyplassområde. Vil framtidig utvikling og regulering innebære bedre infrastruktur for samferdsel mellom Kjeller og Lillestrøm by? For eksempel ved etablering av sykkelveier over flyplassområdet?

Er det tanker om å utnytte området til en ringvei rundt sentrum, for å fjerne gjennomkjøringen i Storgata? Nebbursvollen kan få ny tilkomst og en ny svømmehall kan uten problemer også legges dit.

Hvordan skal kollektivtrafikken ordnes? Kjeller området har i dag svært dårlig forbindelse til sentrum og jernbanestasjonen. Vil det bygges mono-rail eller t-bane?

Bli gjerne med på en flytur, jeg betaler, så kan dere se alle de områder rundt Lillestrøm som dere kan bygge på. Trenger absolutt ikke bruke Kjeller flyplass for boligbygging.

Kan partiene kort gi uttrykk for om de er for eller mot etablering av et levende luftfartøyvernsenter med flystripe på Kjeller?

Hvilken konkret kontakt har Lillestrøm kommune tatt med staten med tanke på finansiell støtte til etablering av luftfartøyvernsenter med flystripe og overtagelse av nødvendige arealer til redusert pris?

Har noen av kommunepolitikerne mottatt «gaver» fra utbyggerne?

Hvorfor arrangeres det et folkemøte om utviklingen av Kjeller flyplassområde når politikerne, som var for en kombinasjon av fly og by, før kommunevalget 2019, nå går for by uten fly?

Med referanse til mange påviste faktafeil i innstillingen fra kommunedirektøren, vil politisk ledelse sørge for kvalitetssikring av innstillingen før politisk behandling?

Mener Lillestrøm kommune sine politikere atdet ikke er viktig å ivareta Kjeller flyplass og dets lange historie.

Hvorfor må ny bebyggelse ligge akkurat her når området har så mange ubebygde tomtearealer.

Hvorfor kan ikke Lillestrøm kommune komme opp med et reelt alternativ til Kjeller flyplass.

Er ikke arbeidsplasser viktig for kommunen, alle kan ikke bare bo.
Med vennlig hilsen
Jørn Y Sørum- bruker av Kjeller flyplass.

Hvorfor arrangeres dette møtet?

Hvordan vil utviklingen påvirke oss som bor like ved flyplassen? Kan det hende at vi blir kastet ut der vi bor, eller er dette en fordel for oss?

Norge ønsker å være ledende ift utvikling av elektrisk luftfart. For å klare dette kreves et fagmiljø og en flyplass. På Kjeller har det vært utviklet fly i over 100 år, og det er potensiale til å skape nye arbeidsplasser. Er boliger viktigere enn arbeidsplasser?

I mange land er veteranflysentre meget populære turistmål, siden flyene her kan oppleves i sitt rette element. Et slikt senter på Kjeller vil være en unik attraksjon i en kommune som ellers ikke har for mange turistmål. Er boliger viktigere enn en unik attraksjon? Begge deler er mulig!

Hvorfor kan man ikke beholde flyplassen som brukes av så mange fly entusiaster. Også bra med tanke på beredskap, Politi, luftambulanse osv...

For å ivareta en flyvende veteranflyflåte, hvor lang rullebane kreves, og hvor stort sikkerhetssone rundt kreves. Kan dere vise på et kart/plan? Hva innebærer sikkerhetssonen? Må denne være lukket/inngjerdet eller kan den være åpen som del av grøntområde?

Hvorfor må skjebnen avgjøres nå når forsvaret legger ned sin virksomhet? Hvorfor ikke 5-10-15 år når man har fått sett an bruk og behov. Presset vil ikke bli mindre da og området like stort. Overgangen vil være stor, så oppfordrer ikke ta forhastede beslutninger. En beslutning nå vil kun være basert på en egoistisk beslutnig for politikeres ettermæle endten beslutning er det ene eller det andre. Hvem tør stå opp å si at beslutningen må utsettes? Kommunen må sikre råderett over arealet.

Hvordan skal man håndtere trafikkavviklingen ved en utbygging? På hvilken måte skal politikerene håndtere dette?

HVOR SKAL DEN NYE FLYPLASSEN KOMME ?

HVEM SKAL BETALE FOR OPPGRAVING, BORTKJØRING OG DEPONERING AV FORURENSEDE MASSER, HVIS SLIKT BLIR PÅVIST ?

Jeg håper det kan anlegges en grønn lounge med gang og sykkelsti, helt fra Sørum Gård, over Måsan, gjennom flyplassområdet fram til flomvollen ved Nitelva. Det vil binde store deler av Lillestrøm by sammen. Vi trenger alle et slikt grønt rekreasjonsområde i nærmiljøet. Kan dere få til det?

Hva vil kommunen gjøre for å bevare den kulturelle verdien av en av verdens eldste flyplasser?

Hvordan vil kommunen bidra til at det fortsatt skal være mulig å drive med ikke-kommersiell flyging og luftfart på Romerike?

Hei, er det mulig å få svar på hvilke politiske partier som for å beholde flystripen på Kjeller og hvilke partier som er i mot administrasjonens forslag? Det er valg snart, min stemme er avhengig av partienes forhold til nedleggelse av flystripen på Kjeller.......truls

Hvor høyt ser dere for dere at boligblokken kan bli på den tidligere flyplassen? 20 - 25 etasjer?

Hvilket ansvar mener administrasjonen i Lillestrøm kommune at kommunen selv har for å ivareta kulturhistoriske interesser? Hvis et hovedansvaret; Hva mener administrasjonen om Riksantikvarens fredningsforslag? Og hvorfor er ikke dette tillagt mer vekt i saksfremlegget?

På kalde vinterdager med stillestående luft er det nå ofte et "lokk" over Lillestrøm og dermed dårlig luftkvalitet i byen. Hvis Kjeller flyplass bygges ned med 6.500 boliger, hvordan har man da, med økte totale utslipp fra anleggstrafikk over flere år, flere boliger og flere kjøretøy, tenkt å løse økte utfordringer med dårligere luftkvalitet fremover, spesielt på kalde vinterdager?

Hva er greia med at man skal bygge ut HELE det gamle Lillestrøm inkl Kjeller til en by-getho? Kjeller flyplass er tross alt historisk grunn og eneste vi kan være stolt når ALT annet gjevnes med jorda og høyhus "kastes opp" og ligner mer og mer en gammel forurenset russisk landsby.

I tillegg til å være Norges første flyplass og en av verdens aller eldste i fortsatt operativ drift, er ca. 330 mål av arealet dyrket mark. I tillegg eksisterer fortsatt noe av byens opprinnelige myrområde mot Storgata og videre utover i sikkerhetssonen mot Åråsen . Vil ikke det mest fornuftige være å ta vare på historien, dyrket mark og myrområdet ved å la flyplassen ligge som den gjør? Den er en unik kulturarv som gjør Lillestrøm attraktivt også som turistmål.

Dersom flyplassen fredes som Riksantikvaren foreslår, vil kommunen respektere et slikt vedtak og la flyplassen fortsatt være operativ for småfly og veteranfly?

Dersom Forsvaret og KAMS (Kongsberg Aviation Maintenance Services) ønsker og har behov for videre drift på Kjeller etter 2023, og dermed også har behov for fortsatt rullebane på Kjeller, vil kommunen da tillate fortsatt småflyaktivitet som i dag?

Om historiefortelling
Kommunedirektørens sier i pkt 7: "Kulturminnene må bidra til at det kan skapes et levende område der historien kan tolkes på flere måter og gi identitet til en ny bydel". Hvorfor skal den historiske identiteten til en ny bydel «tolkes» når den kan vises fram og fortelles?

Kommunedirektørens sier i pkt 7:"Kulturminnene må bidra til at det kan skapes et levende område der historien kan tolkes på flere måter og gi identitet til en ny bydel"". Hvordan kan «tolking» gi identitet til en ny bydel utover å lage siktlinjer og sette opp plakater?

Hva blir «det grønne» i en bydel som raserer myrer, fyller opp masse og bygger hus uten tanke på hvordan menneskene i nærområdet kan utvikle en identitet og stolthet rundt livene sine?

Hvordan kan administrasjonen i Lillestrøm kommune legge fram en sak hvor et nasjonalt kulturminne (Kjeller flyplass) foreslås utradert uten å være vurdert som kulturminne av kommunens forvaltning som del av kommunens kulturminneplan?

Utredninger i saksframlegget
Safetec har, på oppdrag fra grunneier Aspelin Ramm, fått gjennomført en utredning som i saksframlegget tillegges stor vekt. Hvordan kan det ha seg at administrasjonen støtter seg på denne konsulentrapportens konklusjoner mens Mulighetsstudien (2015), som KFK utarbeidet, ikke er tatt med som vedlegg i saken?

Kulturmiljø som samfunnsressurs
Stortingsmeld. 16 (2019–2020), Nye mål i kulturmiljøpolitikken, sier: "Kulturmiljø er et felles gode og en viktig samfunnsressurs som kan bidra til både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft". Hvorfor er de positive sidene ved å utvikle et Luftfartøyvernsenter på Kjellerområdet utelatt i den kommunale saksutredningen?

Alle veteranflyene på Kjeller er i dag private og har ikke vært støttet annet enn av private midler og frivillig innsats. Flyene står derfor alle i fare for å forsvinne ut av landet siden miljøet og kompetansen for flyging og vedlikehold av disse flyene i Norge ikke eksisterer andre steder enn på Kjeller. Dette vil svært vanskelig la seg flytte langt unna. Hvordan tenker man seg evt. å fortelle flyhistorien vår uten fly?

Kommunedirektøren har forslått nedleggelse av all flyging på Kjeller, uten å presentere et alternativ. Hvorfor? Og hvordan tenker hun at flyhistorie skal ivaretas?

Regional plan for areal og transport i Oslo og Viken sier i R7(kvalitetskrav til arealutvikling) at det skal legges til rette for en attraktiv by og tettstedsutvikling med ivaretakelse av viktige kulturminner og kulturmiljøer. Hvorfor er ikke dette gjort i kommunens plan for Kjeller?

Hvordan rimer det med utbygging av boliger til 15000 på Kjeller med utfordrende byggegrunn, flomproblematikk i et miljø-aspekt, uten at dette er utredet?

Hva med sosial og teknisk infrastruktur for hele området. Hvem skal betale? Hvordan? Hvems skal evt. forskuttere dette?

Kjellerområdet skal videreutvikles for verdensledende forskningsmiljøer og areal til kunnskapsbedrifter. Hvor er disse  i dag? Det er ikke slik at det er arealmangel nå, og hva berettiger dette for ødeleggelsen av Kjeller flyplass som et levende kulturminne?

Nedleggelse av Kjeller flyplass er ikke konsekvensutredet, hvordan kan kommunedirektøren foreslå noe slikt uten nødvendige utredninger?

Nesten 2/3 av Lillestrøms befolkning (INFACT spørreundersøkelse) ønsker å ta vare på flyplassen med flygende fly. Hvorfor skal flyplassen og kulturminnet ødelegges og hensynet til flere nye innbyggere telle mer enn folkeopinionen?

Er dere fornøyde med antallet attraksjoner Lillestrøm by har å by på? Og husk at Lensemuseet ikke er i Lillestrøm, men i Fetsund. Hva er mest attraktivt av et luftfartssenter med nasjonal verdi, og enda et boligstrøk?

Hei, det ligger i dag mange arbeidsplasser på flyplassområdet. Mange av dem ikke direkte tilknyttet den operative flyplassen. Hva er planen for disse, får de bli med videre?
Petter H. Torp, Gruppeleder Rødt

Hei
Takk for at dere legger tilrette for digitale folkemøter i disse kronatider! Saken gjelder selve gjennomføringen av det digitale folkemøtet for Kjeller. I den sammenhengen viser jeg til dagens digitale folkemøte om Rv. 22. Lyden var ikke tlgjengelig før 8 minutter inn i sendingen. Jeg hadde mer eller mindre gitt opp, og jobbet med andre ting da lyden plutselig kom på. Det var en nokså suboptimal opplevelse å ikke få med seg starten. Jeg antar at interessen for folkemøtet om Kjeller vil være betydelig større, og at det vil være ganske kjedelig for folk dersom det oppstår tekniske problemer. Hadde det ikke vært en fordel om det hadde vært mulig for deltakerne å komme i kontakt med en ansvarlig person for å gi tilbakemelding om tekniske problemer, enten via epost, chat, sms, eller telefon?

Ved nedleggelse av flyplassen. Har kommunen noen alternative område(r) som kan  brukes til å fly veteranflyene som tilhører Kjeller flyplass?

Hvor mye bruker kommunen på vedlikehold og nybygging av idrettsanlegg, som Åråsen, Skedsmohallen osv?

Hva tenker dere om utdanningsmuligheten dere fratar alle studenter som tar flysertifikat hos Kjeller flyplass? Eller de som må fornye sine sertifikater?

Hva er planen når det gjelder infrastruktur? Ikke alle har mulighet til å gå/sykle til jobb. Spesielt vi som jobber på Institutt for Energiteknikk.

Hva tenker dere om flytrafikken som i dag strengt regulert med prosedyrer, vil opphøre ved en ev. nedleggelse og medføre overflyging av byen?

Hva er tidsperspektivet for dere politikere, når det gjelder å ferdigstille Kjeller, slik dere forestiller dere.

Hvorfor hører dere ikke på deres egne innbyggere? Jeg trodde politikere skal legge til rette for sine borgere. Lytt til Ungdomspartiene!

Er støy- og miljøproblematikken for nærområdet til Kjeller flyplass en del av helhetsvurderingen dersom bevaring av flystripa skulle bli en realitet?

Dersom det skulle bli etablert et  med operativ rullebane på Kjeller - hvem skal i så fall finansiere byggingen og drift av et slikt senter?

Dersom det skulle bli vedtatt videre operativ drift i forbindelse med et foreslått luftfartøyvernesenter på Kjeller flyplass, vil det i så fall bli restriksjoner med hensyn til kommersiell drift, slik det er idag, med opplæring på småfly/skoleflyging for småflysertifikat, taxiflyging og helikoptersightseeing?

Hva vil være gevinsten for kommunen ved å vedta fortsatt operativ drift på Kjeller flyplass?

Trenger man en støyskapende operativ flyplass for å ivareta Kjellers ærverdige flyhistorie?

Har kommunen økonomi til å unnlate å utnytte et betydelig og verdifullt areale til byutvikling på Kjeller flyplass ved å frede flystripa til operativ drift? Vil ikke dette skape hindringer og begrensninger for optimal utvikling av hele området?

Kjeller flyplass brukes i dag til mange gamle småfly. Disse støyer relativt mye og flyr ofte i helger, på kvelder og i pent vær, når innbyggere ofte er utendørs i hager, eller på balkong/terasser. Lillestrøm ligger også nær helikopterflyplass på Ahus og innflygninger til Gardermoen og trafikkårer som påvirker støynivået. Har det vært gjort støymålinger for disse veteranflyene og de andre propellflyene som jevnlig flyr over boligene til innbyggerne? Er det gjort vurderinger av om et slikt lite miljøs utfoldelse (en ganske dyr hobby for de få pilotene dette gjelder) er forenelig med innbyggernes helse og bokvalitet? Det er ganske mye støy i området allerede, og det kommer stadig flere innbyggere til Lillestrøm.

Hvilke utredninger vil administrasjonen anbefale å gjøre i det videre arbeidet?

Når forventer kommunen at Forsvaret skal være ute av området (flyttet ut av bygningene)?

Vil kommunen kjempe for de ca 600 arbeidsplassene som må flyttes når basen legges ned?

Hva tenker kommunen om infrastrukturen i området? Legges det opp til noen avlastningsvei mot E6?

Lillestrøm kommune vil huse en veteranbilsamling i verdensklasse hos EAC Bilhistorisk senter. På Sørumsand kan man reise med damplokomotiv på Urskog-Hølandsbanen. Kjeller flyplass er Norges første og en av verdens eldste som fortsatt er i drift og der finnes en imponerende samling veteranfly som ofte kan sees og høres på Romerike. Er det noen mulighet for at veteranflyplassen kan bestå?

Luftsportforbundet har uttalt seg kritisk til saksfremlegget fra administrasjonen og stiller blant annet spørsmål ved grunnlaget for vurderinger kommunen har foretatt, hva tenker dere om NLF sine merknader?

Flere av momentene SINTEF peker på i sin støy-utredning overprøves av administrasjonen. Det vises til bruk av egen støykompetanse. Hvem, eller hva, er denne støykompetansen?

En av rapportene det vises til i administrasjonens framlegg (Safetec) er produsert for eiendomsutvikleren Aspelin Ramm som er grunneier og interessent i saken. Hvordan er dette grunnlaget kvalitetssikret av kommunen?

Hvordan har man kommet fram til et besøkstall på 136.500 på det flyvende museet? Det er milevis mer enn antall besøkende på de flymuseene som finnes i dag.

Hvilket alternativ vil de private flyene som må vekk fra kjeller få?

Har administrasjonen vurdert positive sider ved et luftfartøyvernsenter, eller er man bare opptatt av å finne ut hvorfor det er vanskelig?

Hvorfor nevner ikke administrasjonen SINTEFs skarpe kritikk av administrasjonens vrengebilde av støyforholdene?

Det blir sagt at man ba om ny vurdering av støy i etterkant av SINTEF sin rapport fra 2018, men det sies ikke noe om hvordan man konkluderte med at nye vurderinger trengtes. Kan dere utdype litt om dette?

Vil dere kreve at flyplassens bruk forholder seg til lov om helligdagsfred?

hvordan er det vurdert støyen fra fetveien med tanke på helsefaktorene til sammenligning? med dagens aktivitet virker fetveien mer støyende over lengre tid enn flybevegelsene.

hva er målet om hvilke næringer som skal inn for å skape arbeidsplassene vi mister?

Dere sier at Staten har vært avvisende til samarbeid om fartøyvernsenter. Har de ikke sagt at de er avventende på kommunens beslutning?

hvordan kan innbyggerne nå ha innvirkning på utviklingen?

Er det kartlagt hvor tidligere søppelfyllinger ligger?

hvis vi først skal ha flystripe så er det vel mulig å bruke samme stripe til kommersielt småflyvning? Det kan jo gi verdi og en x-faktor for bedrifter som etablerer seg. er dette utredet?

Det vil ta lang tid å bygge ut, hvorfor kan vi ikke bygge opp og finne en løsning på finansieringen før man ev. fjerner flystripa?

hvorfor er ikke tidligere meningsmålinger nevnt i saksframlegget?

Hvorfor har rapporten bestilt av aspelin ram blitt grunnlaget for et kommunalt saksframlegg?

Dere sier de økonomiske forutsetningene for flysenter er usikre. Samtidig sier dere at det er ønskelig med baneløsning på sikt, men hvor er de økonomiske forutsetningene for dette?

Siden bane til kjeller ikke blir aktuelt på minst 30-40 år(sammenlignet med utviklingen av fornebubanen) hvorfor sentreres ikke ny bydel i Lillestrøm kommune rundt  fetsund som har jernbanetilknytning?

Har man vurdert den fremtidige potensielle verdien av å bevare Kjeller som en levende historisk flyplass? Flyplasser i England med WW2 historie som eksempelvis Duxford genererer hver sommer en betydelig turisme som legger igjen penger hos lokale leverandører, hotell og restauranter.

har dere sammenlignet støy fra overflyvningene fra gardermoen med veteranflyene?