Inndekning av budsjettoverskridelser 2020

Onsdag 17. juni vedtok kommunestyret hvilke tiltak som skal gjøres for å få kommunens drift i balanse i 2020.

Kommunedirektørens forslag (unntatt tiltak 69) ble vedtatt med visse endringer. Dette er mer eller mindre likelydende med formannskapets innstilling.

Disse tiltakene tas ut av kommunedirektørens liste og legges inn i driftsbudsjettet:

18) Åpen barnehage Sørumsand
19) To av de sju millionene, som var foreslått i forbindelse med kutt i bemanning utover lovpålagte normer i barnehagene, er ført tilbake
25) Søskenmoderasjon SFO
29) OUT (Oppsøkende ungdomsteam)

Det gir en ny total innsparing på 125 838 000 kroner.

I tillegg vil ikke billettprisene ved Nebbursvollen friluftsbad øke, noe som dekkes inn via eiendomsskattefondet.

Det ble også vedtatt et verbalforslag som skal sikre at arbeidet videre med budsjettet.

Verbalforslag

Inn mot budsjettbehandling 2021 bes kommunedirektøren med utgangspunkt i kommunens verdier å:

 1. Fortsette sin gjennomgang av organisasjonen, i samarbeid med tillitsvalgte, med tanke på organisasjonsutvikling, antall
  ledernivåer og effektivisering av driften.
 2. Fortsette sitt arbeid med inkluderende arbeidsliv, lærlingplasser og Lillestrøm som en lærende organisasjon. Det legges spesiell vekt på sammenhengene mellom samarbeid med ideell- og frivillig sektor, nytenkning og høy tjenestekvalitet.
 3. Fortsette sitt arbeid med å kvalitetssikre kommunens styring av kvalitet og økonomi i prosjekter.
 4. Fortsette sin kritiske gjennomgang av kommunens arealbruk, leieavtaler og mulighet for arealeffektive løsninger.
 5. Se på muligheten av å drive åpen barnehage i samarbeid med frivilligheten jf. de to andre åpne barnehagene i kommunen.

Resultatene fra arbeidet legges fram i forbindelse med budsjett 2021.

 

Det har vært mye oppmerksomhet rundt forslaget om å avvikle post 3 på Skedsmotun, hvor det er ni langtids sykehjemsplasser. Dette ble vedtatt. Beboerne vil fortsatt ha tilbud om langtidsplass ved Skedsmotun eller andre institusjoner i kommunen. Berørte ansatte vil, så langt det er mulig, bli gitt tilbud om annen egnet stilling i kommunen.

Også avviklingen av ti korttidsplasser ved Sørum sykehjem ble vedtatt. Her vil åtte av plassene overføres til Pålsetunet bo- og servicesenter. Kommunen har god kapasitet på korttidsplasser. Ved å samle plassene ved Pålsetunet og Skedsmotun vil det være mest effektivt både faglig og økonomisk. Berørte ansatte vil, så langt det er mulig, bli gitt tilbud om annen egnet stilling i kommunen.

En oppsummering av inndekningsvedtaket fordelt på tjenesteområder:

Oppvekst
 • Her tar man ned en kontorstilling i PPA-tjenesten og to rådgiverstillinger i fagstab utdanning.
 • Det legges opp til mer gruppetimer på Lillestrøm kulturskole. Dette vil kunne gi økte inntekter, uten å øke utgiftene.
 • Felles ledelse for Haugtun og Fjuk skole i siste driftsår for Haugtun. At skolen legges ned fra august 2021 vil også gi en besparelse.
 • Omorganisering av Psykisk helse og familiestøtte. Her kan man få en innsparing, samtidig som man opprettholder forsvarlig drift.
 • Slå sammen avlastningstjenesten for barn og voksne, og vurdere sammenslåing av de to tjenestetorgene for barn og voksne i 2021.
 • Redusere en kontorstilling i barnevernet, som i dag allerede er ledig.
Helse og mestring
 • Fagstaben reduseres med en konsulentstilling.
 • Justering av kommunal bostøtte vil gi en kostnadsreduksjon.
 • Reduksjon av kjøpte institusjonsplasser utenfor kommunen. Disse har kommunen plass til å huse selv. Det betyr at beboere må flytte, men samtidig vil pårørende få kortere reiseavstand.
 • Redusere årsverk i tjenestetorget for voksne.
 • Effektivisere utregning av bostøtte gjennom en robotløsning.
 • Redusere tre årsverk i helsetjenester til voksne.
 • Legge ned ansattkantina i Leiraveien, da den har gått med underskudd i lengre tid.
 • Redusere kjøkkenbemanningen ved Pålsetunet, da maten lages ved hovedkjøkkenet.
 • Redusere ett årsverk som rådgiver i KAD.
 • Endring av brukerbehov reduserer driftskostnader ved Sørvald.
 • Avvikle ti korttidsplasser ved Sørum sykehjem, da planen er å bygge om til omsorgsboliger.
 • Avvikle ni langtidssykeplasser ved post 3 på Skedsmotun. Beboerne vil fortsatt kunne bo på Skedsmotun, hvis de ønsker det.
 • Opprettholde KAD (kommunal akutt døgnenhet) på Skedsmotun.
 • Slå sammen avlastningstjenesten for barn og voksne, og vurdere sammenslåing av de to tjenestetorgene for barn og voksne i 2021.
Kultur, miljø og samfunn
 • Ingen årlig Næringskonferanse.
 • Redusering i overføringen til Kunnskapsbyen.
 • Reduksjon av midler for juridisk bistand og reduksjon i kurs, velferd og bevertning.
 • Reduksjon av stillinger i kulturavdelingen.
 • Fristilling av midler på fond.
 • Avlyse Den store musikkdagen og et ungdomsarrangement, som begge skulle være med på å bygge kultur i Lillestrøm kommune.
 • Eiendom nedbemanner og holder til sammen seks stillinger ledig.
 • Opphør av leieavtaler og endret bruk av forskjellige bygg i kommunen.
 • Reduksjon av tre stillinger i drift av vei. Dette er stillinger som allerede er ledige og vil ikke påvirke tjenesteproduksjon
 • Reduserte kostnader til gatevarme i 2020 tas ut som besparelse
 • Midler til vei og trafikksikkerhetstiltak tas ut, da dette er prosjekter som blir vanskelig å gjennomføre i 2020.
 • Ledige stillinger analyse og strategi og landbruk holdes ledig.
 • Automatisere produksjon av kart
 • Økt pris på eiendomsmeklerpakker, økte gebyrer i delesaker og åpne for å kunne ta gebyr for behandling av tiltaksplaner for forurenset grunn
 • Redusert overføring til Øst 110-sentral IKS
Organisasjon og utvikling
 • Formannskapets konto reduseres
 • Velferd- og kursmidler reduseres
 • Seniorordningen kuttes
 • Til sammen skal det reduseres tre årsverk
Digitalisering
 • Redusere budsjettet til anskaffelser
 • Redusert aktivitet i dokumentasjonssenteret og seksjon prosjekt og utvikling

I tillegg skal kommunedirektørens stab og økonomiavdelingen holde stillinger vakante. Sistnevnte skal også redusere konsulentbruk og kursmidler.

Les sakspapirene for å få full oversikt over summer og forslag.

Bakgrunnen for inndekningssaken er at Lillestrøm kommune ligger an til et merforbruk på 90 millioner i 2020. Etter ønske fra kommunestyret ble det lagt fram 106 ulike forslag til innsparingstiltak som til sammen utgjorde 127 millioner.

Kommunens økonomiske utfordringer strekker seg fram til 2023, og mange av tiltakene som nå skal gjennomføres er langsiktige.

Langsiktige grep er viktige for å sikre en sunn økonomi, slik at vi kan fokusere på tjenestene våre, sier kommunedirektør Trine Wikstrøm.