Kommunedirektørens budsjettforslag 2021 - På rett vei, men det koster

Lillestrøm kommune er på rett vei med langsiktige tiltak for å få god kontroll på økonomien. Oppsummert får skole og barnehage, barnevern, samt helsetjenester økte rammer, mens det blir reduserte budsjettrammer for kommunes staber og administrative stillinger.

- For å sikre fremtidig økonomisk bærekraft for kommunen og tilfredsstillende velferdstjenester for innbyggerne er det behov for omstilling, utvikling og innsparinger i tiden som kommer, sier kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm. Hun retter en takk til medarbeidere, tillitsvalgte og politikere som har arbeidet med årets budsjett.

Bygger økonomisk buffer

Budsjettforslaget for neste år har 6,6 milliarder kroner i driftsutgifter. Totalt sett styrkes de økonomiske rammene med 4 prosent i 2021 innenfor de store tjenesteområdene:

 • Oppvekst er tildelt 2,1 milliarder. Dette er en økning på 77 millioner kroner sammenlignet med 2020.
 • Helse og mestring får 1,9 milliarder i 2021. Dette er en økning på 48 millioner kroner, sammenlignet med 2020.
 • Kultur og samfunn får 0,6 milliarder, med en økning innenfor kultur og eiendom.

Det er reduserte budsjettrammer for kommunens staber og administrative stillinger.

Til neste år legges det opp til et overskudd på 68 millioner kroner. Dette for å bygge opp kommunens egenkapital og som skal fungere som en økonomisk buffer i årene som kommer.

Økte gebyrer

Det er lagt til grunn en generell økning i gebyrer og brukerbetalinger på 2 prosent.

Den samlede økningen på de kommunale avgiftene vann, avløp, renovasjon og feiing er 5,4 prosent. Se oversikt over forslag til nye gebyrsatser.

Økonomisk mål innen rekkevidde

Det foreslås at 1,3 milliarder skal brukes på investeringer til neste år. Kommunen har hatt en for høy gjeld i utgangspunktet etter sammenslåingen. Frem mot 2024 vil kommunen redusere investeringene med én milliard kroner. I 2024 vil ikke kommunens gjeld være høyere enn kommunens inntekter.

- Med det er et av de økonomiske målene innen rekkevidde, sier kommunedirektøren.

Til neste år foreslås det følgende større investeringer:

Oppvekst

 • Sophie Radich skole i Lillestrøm by: Skolen vil ha 720 elever, og blant annet flerbrukshall, to aktivitetssaler, realfagsenter, og tilpasninger for elever med nedsatt hørsel. Skolen er viktig for å møte elevtallsveksten i Lillestrøm.
 • Sagelva og Volla barnehager: Nye og med større kapasitet. Begge barnehagene er planlagt ferdig i løpet av høsten 2021, og vil få en forsterket avdeling for barn med særskilte behov.

Helse og mestring

 • Løkenåsen boliger åpner i januar 2021, med 12 boliger for ressurskrevende brukere, aktivitetssenter og administrasjon for ambulerende tjenester.
 • Sørum sykehjem: Ombygging av til bemannede boliger for eldre
 • Sørumsand legevakt: Ny oppmøtelegevakt i Sørumsand sentrum.

Kultur, miljø samfunn

 • Sørumsand brannstasjon: Brannstasjonen skal huse rundt 12 brannkonstabler og 20 feiere.
 • Oppgradering av vann og avløp: Midler til fornying og oppgradering av kommunes tekniske infrastruktur innenfor vann og avløp i hele kommunen.
 • Blaker kirkegård: Det gamle kapellet på Blaker kirke trenger å rehabiliteres for å verne et viktig kulturminne

Se oversikt over alle investeringene i ulike deler av kommunen.

Veien videre

Kommunedirektørens budsjettforslag skal nå ut på høring og behandles i en rekke politiske utvalg før kommunestyret behandler forslaget 16. desember.