Nå kan du søke økonomisk støtte til ditt utviklingsprosjekt

Lillestrøm kommune har fått tilført 2,4 millioner kroner fra Kommunal og regionaldepartementet via Viken fylkeskommune til lokalt næringsliv for at bedriftene kan komme i gang med utviklingsprosjekter.

Målet er at kommunen ved hjelp av fondet, skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping, basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Prosjekter med fokus på digitalisering, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet vil bli prioritert.

Hvem kan søke

Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører i Lillestrøm kommune kan søke. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Hva kan det gis tilskudd til

  • Prosjekter som vil bidra til å sette «Lillestrøm på kartet», som en attraktiv nærings- og bostedskommune med grønn profil.
  • By eller stedsutviklingstiltak som bidrar til å gi Lillestrøms befolkning grønne og attraktive møteplasser eller aktiviteter, digitale eller fysiske.
  • Innovative samarbeidsprosjekter mellom virksomheter som bidrar til å styrke et eller flere av FNs bærekraftsmål.
  • Utredning/analyse som kan bidra til konkret næringsutvikling i Lillestrøm.
  • Prosjekt eller forprosjekt som omhandler sirkulærøkonomi og/eller tar bedriften inn i det grønne skifte.
  • Prosjekter med direkte utslippsreduserende effekt
  • Digitaliseringsprosjekter som kan bidra til å effektivisere og stimulere til økt verdiskaping
  • Tiltak for reiselivsbedrifter for å styrke attraktiviteten og tilgjengeligheten til destinasjoner i Lillestrøm og som vil øke tilstrømning fra både lokale og tilreisende turister

Tilskuddet skal bidra til en positiv utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser og/eller positiv utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet. Det er viktig at dette synliggjøres i søknaden.

For alle søknader er det en forutsetning at den er innenfor "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av Covid-19-utbruddet".

Ordinær drift og tiltak som allerede er igangsatt, blir ikke vurdert.

Søkeprosess

Søknadsfrist er 20. oktober 2020.

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn digitalt gjennom søknadsportalen til regionforvaltning.no

HUSK at det er innsendt søknadsskjema som er grunnlag for vurderingen.
Søknaden er offentlig. Dersom du har konfidensiell informasjon, kan dette vedlegges og merkes tydelig. Godkjent regnskap for 2019 skal vedlegges.

Send inn søknad

Støtteordningen er en offentlig støtte, og regelverket for bagatellmessig støtte gjelder.

Vi anbefaler dere å gå igjennom digital veiledning for søker før du fyller inn søknadsskjema.
Digital veiledning til søkere

Hvis du trenger hjelp med å sende inn søknaden eller har andre spørsmål kontrakt næringsrådgiver i Lillestrøm kommune, Siri Bjørnstad.
E-post: siri.bjornstad@lillestrom.kommune.no
Tlf: 90 64 56 83

Hvor stort er tilskuddet

Samlet sum til det ekstraordinære næringsfondet i Lillestrøm kommune er kr 2,4 millioner. Hovedregelen er at tilskuddet ikke skal overstige 50 % for hvert enkelt tiltaks kapitalbehov, og tilskuddet skal aldri overstige 75 %. Maks tilskudd er 200 000 kroner. Unntak kan vurderes i spesielle tilfeller.

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Deler av tilskuddet kan utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i tiltaket. Det kan ikke forventes mer enn maks 2 utbetalinger.

15% av tilskuddet kan bli utbetalt ved oppstart av tiltaket, hvis det nødvendig for at prosjektet kan komme i gang.