Økonomisk status i Lillestrøm kommune

En utfordrende økonomisk situasjon – uavhengig av korona.

Månedsrapporten for februar viser at Lillestrøm kommune vil få et budsjettavvik ved årets slutt på ca. 100 millioner kroner hvis vi fortsetter driften på dagens nivå, uten å iverksette tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen. Da er de ekstra utgiftene som kommunen får på grunn av koronasituasjonen holdt utenfor.

Oppsummert viser rapporten pr. nå et budsjettavvik på 99,6 millioner kroner i driften ved årets slutt og avviket er fordelt slik:

  • Oppvekst: 30 millioner
  • Helse og mestring: 47,5 millioner
  • Kultur, miljø og samfunn: 14 millioner
  • Det er også en inntektssvikt på eiendomsskatt på 8,5 millioner kroner.

Det er flere forhold som bidrar negativt til den økonomiske sitasjonen i kommunen:

  • De tre kommunene som slo seg sammen, fikk et langt dårligere økonomisk resultat i 2019 enn det som var budsjettert og forventet. Mange av årsakene til merforbruket de hadde i 2019, trekker vi med oss inn i 2020-budsjettet og preger dagens økonomiske situasjon.
  • Vi er i oppstart av en ny kommune, med ny organisering, nye systemer og digitale løsninger. Organisasjonen har ikke satt seg, og bl.a. feilføring og etterslep i føring av fakturaer og inntekter, noe som også påvirker den økonomiske situasjonen.
  • Staten har strammet inn i tilskudd til ressurskrevende brukere, som gjør at Lillestrøm kommune får 30 millioner kroner mindre enn det de tre kommunene fikk til sammen i 2019.

Kommunedirektøren ser med stor bekymring på den økonomiske situasjonen. Det vil være nødvendig med en rekke tiltak for å få brakt den i orden. Vi vil med stor sannsynlighet måtte se på tjenestetilbudet, både med hensyn til omfang og kvalitet, noe som igjen vil kunne påvirke bemanningssituasjonen. Dette arbeidet er påbegynt.

Også I forbindelse med strategiarbeidet for kommende økonomiplanperiode for 2021-2024, vil vi se på hvilke tiltak som er nødvendig for å bedre den økonomiske situasjonen.

Det som i tillegg kan forverre den økonomiske situasjonen er hvis Stortinget ikke kompenserer kommunen fullt ut for kostnadene som koronakrisen har medført. Det vil svekke kommunens økonomi ytterligere, og dermed bidra til en situasjon som igjen vil kunne svekke tjenestetilbudet til våre innbyggere.