Tiltakspakke for næringslivet

Lillestrøm kommune og Lillestrømbanken har gått sammen om et fond hvor næringslivet i kommunen kan søke om tilskudd.

Søknadsfristen har nå utløpt. 

Lillestrømbanken og Lillestrøm kommune har sammen opprettet et tiltaksfond der Lillestrøms næringsliv kan søke om tilskudd. Fondet er på 3 millioner kroner. Bakgrunnen er Covid 19-situasjonen.

Tiltakene det kan søkes midler til skal bidra til lokal sysselsetting, verdiskaping, ha en grønn profil og ellers komme Lillestrøm kommunes befolkning til gode.

Hva kan det søkes tilskudd til:

 • Prosjekter som vil bidra til å sette «Lillestrøm på kartet», som en attraktiv nærings- og bostedskommune med grønn profil.
 • By eller stedsutviklingstiltak som bidrar til å gi Lillestrøms befolkning grønne og attraktive møteplasser eller aktiviteter
 • Tiltak for reiselivsbedrifter for å styrke attraktiviteten og tilgjengeligheten til destinasjoner i Lillestrøm som vil øke tilstrømning fra både lokale og tilreisende turister
 • Innovative samarbeidsprosjekter mellom virksomheter som bidrar til å styrke et eller flere av FNs bærekraftsmål, og/eller bygge opp under kommunens visjon tillit, inkludering og nyskaping.
 • Utredning/analyse som kan bidra til konkret næringsutvikling
 • Prosjekt eller forprosjekt som tar bedriften inn i det grønne skifte og som kan brukes som et forbildeprosjekt for andre bedrifter.
 • Tiltak som vil ha dokumenterbare effekter i form av redusert klimagassutslipp.

Det kan ikke søkes om tilskudd til betjening av gjeld eller ordinær drift, eller om midler til prosjekter som er gjennomført eller påbegynt. Bedrifter som er under konkursbehandling kan ikke søke.

Hvem kan søke om tilskuddsmidler?

Alle bedrifter, næringsvirksomheter og enkeltmannsforetak med adresse i Lillestrøm kommune kan søke om tilskuddsmidler.

Søknadsfrist: Første søknadsfristen for tilskuddet er 09.08.2020 med utbetaling i september 2020.

Maks tilskudd per prosjekt er kr 200.000. Tilskuddet kan maksimalt dekke 75% av de totale kostnadene.

Hva må søknaden inneholde?

 • Organisasjonsnummer
 • Bedriftens navn og kontaktperson
 • Beskrivelse av bedriften inkludert regnskap for 2019
 • Prosjektbeskrivelse
 • Beløp det søkes om
 • Budsjett og tidsplan

Tildelingskriterier

Ved tildeling vil følgende kriterier vektlegges:

 • Idéens evne til nyskaping og omstilling
 • Positive ringvirkninger for Lillestrøm kommune og Lillestrøms befolkning
 • Gjennomføringsevne
 • Realistisk tidsplan og budsjett
 • Om tilskuddet er utløsende for realisering av planene
 • Miljømessig bærekraft

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddene tildeles av formannskapet basert på en administrativ tilrådning. Utbetaling skjer umiddelbart etter vedtak i formannskapet.

Krav til rapportering

I hvert enkelt tilsagnsbrev angis rapporteringskrav tilpasset tiltakets tidsplan og øvrige relevante forhold. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt dersom midlene brukes til andre formål enn forutsatt eller ikke benyttes innen ett år. 

Kommunedirektøren og banken lager en innstilling basert på innsendte søknader, som fremmes for formannskapet snarlig etter søknadsfristens utløp.

For spørsmål, ta kontakt med næringsrådgiver Siri Bjørnstad på epost: siri.bjornstad@lillestrom.kommune.no

På grunn av ferieavvikling vil det ta tid før henvendelsen besvares. Fram til 3. juli og i uke 30 (20.-24. juli) vil næringsrådgiver være tilgjengelig.