• Lokalene skal ha god tilknytning til offentlig kommunikasjon.
  • Det er ønskelig med lokaler på Sørumsand, men lokalene kan også ligge andre steder i kommunen.
  • Det søkes etter fleksible lokaler med nøktern, moderne standard som er godt egnet til skoledrift.
  • Lokalene må oppfylle krav til undervisningsbygg.

Videre stilles det krav til god arealutnyttelse, energieffektivitet og universell utforming.

Leieperioden er anslått til å være 10 år med rett til forlengelse. Ønsket overtakelse er juni 2022, men senere tidspunkt vil også bli vurdert. Voksenopplæring er en del av kommunens kompensasjonsberettigede virksomhet.

Fristen for innsendelse av vedlagte nøkkeltallskjema og eventuelt prospekt, skisser og lignende settes til fredag 21. mai 2021.

Last ned nøkkeltallskjema 

Dokumentene kan sendes til Trygve Sørensen per e-post: trygve.sorensen@lillestrom.kommune.no

Denne annonsen blir også publisert som veiledende kunngjøring på Doffin.

Skjemaet for veiledende kunngjøring er benyttet som et ledd i dialogaktiviteter og forplikter ikke oppdragsgiver til senere å kunngjøre en konkurranse.
Forøvrig vises det til unntaksbestemmelsen i FOA § 2-4 bokstav a