Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav. Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av følgende arter: Andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler (spesielt ørn og musvåk) og åtseletere (kråke og ravn).

Av hensyn til generell smittefare bør du unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og / eller døde fugler.

Ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten synlig dødsårsak bør det lokale Mattilsynet kontaktes på telefon 22 40 00 00 (i kontortiden) eller på eller send en e-post til postmottak@mattilsynet.no.

Konsekvensene ved eventuell smitte fra villfugl til fjørfe kan være svært alvorlige for fjørfenæringen, hobbyfjørfehold og arbeidet med bevaring av våre nasjonale fjørferaser.

Les mer om fugleinfluensa på mattilsynet.no