Barneverntjenesten forholder seg i det daglige til omfattende personvernkrav og har behov for lokaler som i tillegg til kontorfasiliteter kan tilby besøksområder med særskilt lydisolering og besøksrom.

  • Det er ønskelig med lokaler i en kombinasjon av cellekontorer og åpent landskap som tar hensyn til utstrakt møtevirksomhet og ivaretakelse av personvern.
  • Lokalene skal ha sentral beliggenhet innen LSK-triangelet med god tilknytning til offentlig kommunikasjon og minst 15 parkeringsplasser med ladere for tjenestebiler i tillegg til EL-sykkelparkering. Sykkelparkering iht. gjeldende normer. Gjerne tilgang til noe besøksparkering.
  • Det søkes etter fleksible lokaler med nøktern, moderne standard.
  • Lokalene må oppfylle krav til kontor- og administrasjonsbygg.

Videre stilles det krav til god arealutnyttelse, energieffektivitet og universell utforming.

Leieperioden er anslått til å være fra 10 år med rett til forlengelse. Ønsket overtakelse er januar 2024, men senere tidspunkt vil også bli vurdert. Barneverntjenesten er en del av kommunens kompensasjonsberettigede virksomhet.

Fristen for innsendelse av vedlagte nøkkeltallskjema og eventuelt prospekt, skisser og lignende settes til fredag 30. september 2022.

Last ned nøkkeltallskjema

Dokumentene kan sendes til Aud Borghild Brænd per e-post: audborghild.braend@lillestrom.kommune.no

Denne annonsen blir også publisert som veiledende kunngjøring på Doffin.

Skjemaet for veiledende kunngjøring er benyttet som et ledd i dialogaktiviteter og forplikter ikke oppdragsgiver til senere å kunngjøre en konkurranse.

Forøvrig vises det til unntaksbestemmelsen i FOA § 2-4 bokstav a