Med bakgrunn i mange henvendelser ønsker vi å orientere om undersøkelser og vurderinger som er gjort i området de senere årene. Temaer vil omfatte kommunale byggeprosjekter, oppfylling i Strandengevja, vurderinger av tursti, Sundevja og ny Glommakryssing.

Vi vil ha med seg geoteknisk kompetanse og Statens vegvesen vil orientere om grunnundersøkelser som gjøres i forbindelse med ny Glommakryssing.

Presentasjoner fra møtet

Fylling - Lunderevja og Sundevja (pdf)

Kvikkleiredemo (film)

Rv22 - Kryssing av Glomma (pdf)

Kvikkleiresone 709 Sundhagen/Fetsund øst (pdf)