Hva er en områdereguleringsplan?

En områdereguleringsplan er en plan som lages av kommunen og er ment å styre arealutviklingen i et større område. En slik plan legger føringer for videre planlegging, utvikling og bygging. Planen gir en oversikt over hva et område kan brukes til og bestemmer forholdet mellom bruk og vern, utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Områdereguleringsplanen som utarbeides nå skal legge til rette for videre utvikling av Skedsmokorset. Fokuset har vært å lage en plan som utvikler Skedsmokorset til et godt sted for innbyggerne. Planen skal legge opp til mange nye boliger, forretninger og offentlige funksjoner. Planen skal gi mulighet for bedre trafikksikkerhet og tilgjengelighet for gående og syklende, tydeliggjøre forbindelser mellom viktige møtesteder, og sikre at det etableres gode møteplasser for befolkningen.

Hvorfor kaller vi inn til et informasjonsmøte?

Vi ønsker å orientere om det pågående arbeidet med områdereguleringsplanen. Planen var oppe til førstegangsbehandling 22.09.21, men sendt tilbake av politikerne med vedtak om en rekke endringer i forhold til planforslaget som ble lagt frem. Vi jobber nå med å følge opp disse endringene. Samtidig har tiden gått siden tidligere medvirkningsmøter, og vi ønsker å få innspill fra innbyggere, utviklere og andre interesserte om hva som er viktig for dere i dette arbeidet nå.

Tema på møtet vil være:

• Føringer gitt i vedtaket fra 2021
• Status og videre planprosess for planarbeidet
• Utarbeidelse av supplerende trafikkutredning
• Spørsmål og innspill fra salen

Når: Mandag 13. november kl. 18.00-20.00
Hvor: I storsalen på Skedsmo samfunnshus

 

Lurer du på noe?

Henvendelser kan gjøres til prosjektleder Elisabet Frøyland på epost: elisabet.froyland@lillestrom.kommune.no

Vennligst oppgi saksnummer PLAN-20/00660 ved alle henvendelser.

Arbeidet med områdereguleringsplanen kan du følge på prosjektsiden til Skedsmokorset øst