Eventuelle uttalelser må sendes kommunen innen 08.01.2024, deretter blir matrikkelen endret.

Bakgrunn 

Lillestrøm kommune gjennomfører for tiden et prosjekt der formålet er å heve kvaliteten på matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, bygninger, boliger og adresser. Etter matrikkellovens bestemmelser skal kommunen informere eiere om endringer i matrikkelen. 

Det har ved nærmere gjennomgang vist seg at det er ca. 60 boliger som er registrert i matrikkelen som våningshus og som ikke ligger på landbrukseiendommer.

Oversikt over hvilke eiendommer dette gjelder finner du her.

Våningshus er bygning knyttet til driften av gården (den bygningen som fremstår som bolighuset til gården). 

På bakgrunn av dette vil kommunen foreta endringer i hvordan disse bygningene er registrert, der hvor vi mener et bygg er feilregistrert i matrikkelen. Gjennom dette arbeidet er det også oppdaget våningshus i boligområder som også er feilregistrert. Disse vil også bli rettet.  

Hva saken gjelder 

Kommuneplanens arealdel for Lillestrøm kommune ble vedtatt 14.06.2023, og skal gjennom en tilleggsrevidering. Årsaken til revideringen er at bolig- og fritidseiendommer som ligger i landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) er omfattet av byggeforbud. Det er kun tiltak på landbruksbygg og boliger på landbrukseiendommer (våningshus) som er tillatt.  

Kommunen skal vurdere å endre kommuneplanens arealdel for  å kunne tillate tilbygg, garasjer og andre mindre tiltak på boliger og fritidsboliger i LNF-området, der det ellers ikke kommer i konflikt med for eksempel flom, naturverdier eller andre viktige hensyn. Det er derfor viktig at bygningen er riktig registret, slik at vi kan vurdere unntak fra byggeforbudet for eiendommen. Forslag til endring av kommuneplanens arealdel vil komme på høring våren 2024. 

Opplysninger om bygning i matrikkelen – planlagt endring 

Opplysninger om bygninger i matrikkelen skal i utgangspunktet beskrive hvordan bygningen faktisk er. Matrikkelen skal oppdateres når en byggesak medfører at opplysninger i matrikkelen skal endres, eller når kommunen får kjennskap til at opplysningene om en bygning ikke samsvarer med de faktiske forholdene.  

Kommunen planlegger derfor å gjøre følgende endringer i matrikkelen: 

  • Registrerte våningshus som vi ikke kan se er knyttet til drift av gård vil bli rettet til den bygningskoden bygget skal ha.  

Endringen baserer seg på tidligere vedtak, eller der hvor kommunen ikke kan se at det er noe gårdsdrift.  

Hvilken betydning har dette for eiendommen? 

Omregistreringen av bygningstype fra våningshus til enebolig vil ikke føre til noen endringer i kommunale gebyrer eller eiendomsskatt.  

Har du spørsmål eller innspill?  

Innspill sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 LILLESTRØM innen 08.01.2024.  

Har du spørsmål til endring av matrikkelen, kontakt Geodata ved Mari Sevaldsen, mari.sevaldsen@lillestrom.kommune.no  

Har du spørsmål til framtidig forslag om endring av kommuneplanens arealdel, kontakt Strategi og analyse ved Anne Grindal Søbye, AnneGrindal.Sobye@lillestrom.kommune.no  

Dersom kommunen ikke får noen innspill, vil endringene gjennomføres umiddelbart etter 08.01.2024.