Kommunen har nå rettet bygningskoden. Endringen har ingen betydning for eiendomsskatten.

Eiere har klageadgang innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Oversikt over hvilke eiendommer dette gjelder finner du her.

Bakgrunn

Lillestrøm kommune gjennomfører for tiden et prosjekt der formålet er å heve kvaliteten på matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, bygninger, boliger og adresser. Etter matrikkellovens bestemmelser skal kommunen informere eiere om endringer i matrikkelen.

Det viste seg ved nærmere gjennomgang at det var ca. 60 boliger som er registrert i matrikkelen som våningshus og som ikke ligger på landbrukseiendommer. Våningshus er bygning knyttet til driften av gården (den bygningen som fremstår som bolighuset til gården).

Kommunen har nå gjort endringer der et bygg var feilregistrert i matrikkelen. Gjennom dette arbeidet er det også oppdaget våningshus i boligområder som også er feilregistrert. Disse er også rettet.

Hva saken gjelder

Kommuneplanens arealdel for Lillestrøm kommune ble vedtatt 14.06.2023, og skal gjennom en tilleggsrevidering. Årsaken til revideringen er at bolig- og fritidseiendommer som ligger i landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) er omfattet av byggeforbud. Det er kun tiltak på landbruksbygg og boliger på landbrukseiendommer (våningshus) som er tillatt.

Kommunen skal vurdere å endre kommuneplanens arealdel for å kunne tillate tilbygg, garasjer og andre mindre tiltak på boliger og fritidsboliger i LNF-området, der det ellers ikke kommer i konflikt med for eksempel flom, naturverdier eller andre viktige hensyn. Det er derfor viktig at bygningen er riktig registret, slik at vi kan vurdere unntak fra byggeforbudet for eiendommen. Forslag til endring av kommuneplanens arealdel vil komme på høring våren 2024.

Opplysninger om bygning i matrikkelen – planlagt endring

Opplysninger om bygninger i matrikkelen skal i utgangspunktet beskrive hvordan bygningen faktisk er. Matrikkelen skal oppdateres når en byggesak medfører at opplysninger i matrikkelen skal endres, eller når kommunen får kjennskap til at opplysningene om en bygning ikke samsvarer med de faktiske forholdene.

Kommunen har derfor gjort følgende endringer i matrikkelen:

  • Registrerte våningshus som vi ikke kan se er knyttet til drift av gård er rettet til den bygningskoden bygget skal ha.

Endringen baserer seg på tidligere vedtak, eller der hvor kommunen ikke kan se at det er noe gårdsdrift.

Hvilken betydning har dette for eiendommen?

Omregistreringen av bygningstype fra våningshus til enebolig vil ikke føre til noen endringer i kommunale gebyrer eller eiendomsskatt.

Har du spørsmål eller ønsker å klage?

Klage sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune v/geodataavdelingen, Postboks 313, 2001 LILLESTRØM innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Husk å skrive fullt navn, hvilken eiendom det gjelder. hva du klager på, hvorfor du klager, og hvilke endringer du ønsker.

Har du spørsmål til endring av matrikkelen, kontakt Geodata ved Mari Sevaldsen, mari.sevaldsen@lillestrom.kommune.no

Har du spørsmål til framtidig forslag om endring av kommuneplanens arealdel, kontakt Strategi og analyse ved Anne Grindal Søbye, AnneGrindal.Sobye@lillestrom.kommune.no