Folkehelseundersøkelsen 2022

De fleste innbyggerne i Lillestrøm kommune trives og har det godt, og er generelt fornøyd med livet. Det viser den store Folkehelseundersøkelsen som ble gjennomført i Viken høsten 2021.

Totalt deltok over 108.000 innbyggere i Viken. I Lillestrøm kommune deltok nærmere 7000 innbyggere. Folkehelseundersøkelsen er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Viken fylkeskommune. Undersøkelsen kartlegger alt fra trivsel i nærmiljø til søvn, tilgang til ulike fasiliteter, sosial kontakt og omgang, psykisk og fysisk helse, støyplager, fysisk aktivitet, matvaner og bruk av tobakk og alkohol.   

– Oppsummert er dette gode resultater for Lillestrøm kommune, til tross for at befolkningen har levd under strenge pandemi-restriksjoner de siste årene, sier kommuneoverlege Bettina Fossberg.  

Se alle resultater fra undersøkelsen  

Lillestrøm kommune / Andreas Krogset Dalene

– Det er viktig å vite hvordan innbyggerne har det når vi skal jobbe videre for å bidra til at Lillestrøm kommune skal være et godt sted å leve, bo i gode nærmiljø og jobbe. Denne undersøkelsen gir oss et nyttig inntrykk av hvordan innbyggere opplever sin egen helse, trivsel og livskvalitet, sier kommuneoverlege Bettina Fossberg. Hun takker alle som svarte på undersøkelsen i Lillestrøm. 

Skårer bra på mye 

Lillestrøm skårer bra på de fleste positive indikatorer i undersøkelsen, på tvers av nesten alle temaer og sammenlignet med de andre kommunene i Viken.  Oppsummert skårer Lillestrøm høyt på flere områder: 

 • 73 % svarer de har god eller svært god helse 
 • 8 % svarer de røyker daglig  
 • 70 % svarer de er godt eller svært godt fornøyd med utbygde gang- og sykkelveier  
 • 76 % svarer de har god eller svært god tilgang på kulturtilbud 
 • 72 % svarer de har god eller svært god tilgang på offentlig transport 
 • 83 % svarer de har god eller vært god tilgang på butikker og andre servicetilbud  

Lillestrøm er en av kommunene i Viken der innbyggerne opplever best tilgang på gang- og sykkelveier, og der innbyggerne også er godt fornøyd med tilgang på offentlig transport. En stor andel oppgir at de har god eller svært god tilgang på kulturtilbud. 

– Selv om det er flere gode tall, er det også områder å jobbe videre med, sier kommuneoverlegen.  

Hun trekker fram følgende områder, der Lillestrøm kommune ligger på gjennomsnittet, men som kan gi negative ringvirkninger både for den enkelte og samfunnet:  

 • 11 % svarer at de er ensomme  
 • 19 % svarer at de har fedme 
 • 15 % svarer at de har psykiske plager 
 • 19 % svarer de er i fysisk aktivitet i minst 30 minutter med moderat fysisk aktivitet 4 dager eller mer i uken 

– Når det gjelder psykiske plager, ligger Lillestrøm på gjennomsnittet med innbyggerne i Viken, og det er 15 % av de spurte som oppgir å ha psykiske plager. Her viser tallene at jo høyere utdanning man har, desto mindre psykiske plager, sier Bettina Fossberg.  

Pandemien kan prege resultatene 

Siden undersøkelsen ble gjennomført i slutten av pandemien, med strenge restriksjoner, kan det prege enkelte av resultatene. Spesielt peker kommuneoverlegen på at det er viktig å få i gang alle de sosiale tilbudene igjen, også arenaer for idrett og kultur.  

Dette er områder Lillestrøm kommune skårer under gjennomsnittet sammenlignet med fylket som helhet:  

 • 33 % svarer de har opplevelse av høy sosial støtte 
 • 70 % svarer de har stor grad av trivsel i nærmiljøet  

Andre områder hvor kommunen ligger lavere enn gjennomsnittet i fylket: 

 • 42 % svarer de spiser grønnsaker daglig 
 • 31 % svarer de spiser frukt og bær daglig 
 • 12 % svarer de plages av støy hjemme 
 • 13 % svarer de plages av støy fra trafikk hjemme  

En god undersøkelse for bedre folkehelse Det er lovpålagt for norske kommuner å ha oversikt over helsetilstanden til sine innbyggere og å kjenne til faktorer som påvirker denne. Kommuneoverlegen sier at undersøkelsen gir verdifull informasjon i det videre folkehelsearbeidet. 

– Resultatene blir del av et kunnskapsgrunnlag som vil ligge til grunn for vårt pågående arbeid for å bedre folks helse, trivsel og livskvalitet. Undersøkelsen gir oss en innsikt i forhold som påvirker den enkelte sin opplevelse av livet og livsbetingelsene sine. 

Opplevelse av god livskvalitet er et viktig mål for folkehelsearbeidet og har for første gang blitt kartlagt i denne undersøkelsen. God livskvalitet er en verdi i seg selv og fremmer helse, sunne levevaner og styrker motstandskraften i møte med ulike belastninger. Generelt viser undersøkelsen at innbyggere med høy utdanning skårer bedre enn innbyggere med lav utdanning. For kommunen er det viktig å arbeide for en utjevning av sosiale helseforskjeller. I et samfunn med mindre ulikhet er det ofte større grad av tilhørighet, fellesskap og tillitt, noe som er med på å skape bedre helse og livskvalitet i befolkningen. 

– En viktig del av folkehelsearbeidet er å legge til rette for en god oppvekst og gode levekår, og legge til rette for møteplasser, meningsfulle aktiviteter og fellesskap, sier kommuneoverlegen.