Godt regnskapsresultat for kommunen

Høyere inntekter, lavere regnskapsmessige pensjonsutgifter og at tjenestene i sum leverer på budsjett, gjør at Lillestrøm kommune oppnår et godt resultat i 2021.

Netto driftsresultat ble 395 millioner kroner i 2021, en økning fra 311 millioner kroner i 2020. Netto driftsresultat er et av de mest sentrale nøkkeltallene innenfor kommuneøkonomien, og angir hvor mye midler som frigjøres i driften til avsetninger og egenkapital til investeringer.

Kommunens totale inntekter var 7,5 milliarder kroner. Dette er en økning fra 6,8 milliarder kroner i 2020. Netto driftsresultat i prosent av inntektene ble 5,3 prosent i 2021 og 4,6 prosent i 2020.

Kommunedirektøren fornøyd

Kommunedirektøren er fornøyd med resultatet og den økonomiske utviklingen. Resultatet viser at kommunen gjennomfører driftsoppgavene innenfor vedtatte ressursrammer og styrker kommunens handlingsrom.

Bedre enn budsjett

Driftsbudsjettene i tjenesteområdene ble samlet sett avsluttet noe bedre enn vedtatt budsjett. Inkludert sentrale poster, som reserverte bevilgninger, premieavvik og premiefond pensjon, viser regnskapet et mindreforbruk på ca. 8 millioner kroner. Dette skyldes i stor grad lavere aktivitet på grunn av koronapandemien. Likevel er det kommunalområder som har brukt over budsjett, spesielt innenfor tjenesteområde Helse- og mestring.

Høyere skatteinntekter

Høye skatteinntekter bidrar sterkt til det gode økonomiske resultatet. Regnskapet viser at skatteinntektene ble 243 millioner kroner høyere enn opprinnelig budsjett, og 17,7 % høyere enn i 2020. Dette er noe bedre enn landsgjennomsnittet, som viste en vekst i skatteinntektene på 16,0 %.

En stor del av årsaken er at Stortinget vedtok å øke kommunenes andel av skatteinntektene fra 2020 til 2021 (økning på 9,4%). Men den generelle økonomiske veksten har vært stor, selv med de utfordringene landet har hatt med koronapandemien. Stortinget har redusert andelen av skatteinntektene som tilfaller kommunene for 2022. Dette reduserer kommunens inntekter i inneværende år.

Lavere regnskapsmessige pensjonskostnader

Premieavviket påvirker netto driftsresultat positivt med 123 millioner kroner. Årets premieavvik i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) er ført til inntekt i driftsregnskapet for 2021. I samsvar med kommunestyrevedtak er premieavviket avsatt til premieavviksfond (disposisjonsfond) i 2021. Premieavviket vil i sin helhet bli kostnadsført med bruk av fond i 2022. Premieavvik fra 2020 er kostnadsført i 2021.

Korona-år

2021 var, i likhet med året 2020, preget av koronapandemien både for næringsliv, innbyggere og kommunen. Slik sett er det en rekke faktorer som resulterer i endrede inntekter, endrede behov og vridning av aktiviteter mv. Krisepakker fra sentralt hold har vært en sentral faktor i det økonomiske landskapet. Totalt mottok Lillestrøm kommune 199 millioner kroner i ordinær koronastøtte, 59 millioner kroner til direkte næringsstøtte, og 48,3 millioner kroner for koronahotell i 2021. Regnskapet viser at korona-utgiftene for 2021 har vært noe høyere enn overføringene fra Staten.

Strømpriser

Økte strømpriser har påført Lillestrøm kommune høyere energikostnader. I sum ble merutgiften i forhold til revidert budsjett på 23 millioner kroner. Signalene tyder på at de høye energiprisene vil vedvare.

Må spare

Lillestrøm har levert gode økonomiske resultater i sine to første år som ny kommune. Likevel viser økonomiplanen at årene som ligger foran oss vil være utfordrende, økonomisk. I økonomiplanen for 2022 – 2025 ble det prioritert å styrke rammene for å opprettholde forsvarlig tjenestetilbud. Det tilsa at kommunens resultatmål i henhold til kommunestyrets vedtak ble lagt lavere enn ønskede måltall. For å nå måltallet for netto driftsresultat, er det nedsatt arbeidsgrupper for å finne årlige innsparinger ca. 100 millioner. Dette for å sikre en bærekraftig økonomi for kommunen fremover.

Gjeld

Det ble investert for brutto 891 millioner kroner i 2021. Lillestrøm kommune hadde gjeld, inkludert startlån, på 7,3 milliarder kroner pr. 31.12.2021. Gjelden er økt med 301 millioner kroner i løpet av 2021. Gjeldsøkningen avspeiler behovene for nye investeringer, og som følge av befolkningsvekst i kommunen. Gjeldsnivået ved utgangen av 2021 er innenfor de økonomiske målsetningene.