Om lærerstreiken

Fra og med tirsdag den 19. september har Lillestrøm kommune 574 grunnskolelærere ute i streik. Fredag oversendte kommunen en bekymring for barns liv og helse til Statsforvalteren som en følge av det sterkt reduserte skoletilbudet.

Lærerstreiken har nå pågått i over fire uker etter at den ble trappet opp gradvis fra skolestart. Utdanningsforbundet har til sammen litt over 8.000 lærere i streik. Over 100.000 elever er rammet.

Oppdatering pr. 23.09.2022:
Den 19. september søkte kommunen om dispensasjon for alle lærere på 10. trinn på skolene som tidlig ble tatt ut i streik. Det gjaldt Kjellervolla, Østersund og Tæruddalen. Utdanningsforbundet møtte kommunen i dag, 23. september. Forbundet orienterte kommunen om at søknadene om dispensasjon ikke vil bli behandlet, fordi de ikke fyller kravene om individuell begrunnelse knyttet til enkeltelever. 

574 grunnskolelærere er ute i streik

Fra og med tirsdag den 19. september har Lillestrøm kommune 574 grunnskolelærere ute i streik. På 22 av våre 28 grunnskoler får alle elever på 2.-10.trinn et sterkt redusert skoletilbud, som følge av streikeuttaket. Elevene får fra noen få til ingen undervisningstimer. I flere tilfeller må vi også avlyse opplæring i timer hvor det er lærere til stede, fordi vi ikke klarer å ivareta forsvarlig tilsyn med elevene gjennom skoledagen.

Vanskelig for sårbare barn

Lillestrøm kommune var en av de kommunene som var sterkest rammet av pandemien. Siden 2020 har det mange elever fått derfor fått et sterkt redusert opplæringstilbud, og elever har levd med svakere strukturer i hverdagen. Dette er spesielt vanskelig for sårbare barn. Etter at smittevernstiltakene ble redusert, har det blitt arbeidet intensivt med å gjenopprette hverdagen til særlig sårbare barn. Dette arbeidet ser vi nå at blir slått tilbake.

  • Vi har fått meldinger fra skoler om at de nå sender elever hjem til krevende familiesituasjoner og mister den daglige kontakten med sårbare barn.
  • Vi har fått meldinger via våre helsetjenester om barn med alvorlige spiseforstyrrelser som har blitt dårligere etter at skoletilbudet ble redusert som konsekvens av streiken, og rutinen i dagen forsvant. Vi vurderer det slik at avbøtende tiltak i regi av helsetjenestene ikke kan erstatte skolen som avgjørende livsarena for disse barna.
  • Vi har fått meldinger fra foreldre som er bekymret for barn og ungdom med psykiske lidelser, som opplever at en forverring i deres helsetilstand med bakgrunn i mangel på struktur i hverdagen og den treningsarenaen for sosialisering skolen gir.

I media har det blitt rapportert om ungdom som er «i drift» og fyller dagen med farlige aktiviteter. Det meldes om arbeidstakere som ikke kan møte på jobb fordi de må være hjemme og ivareta egne barn. Vi har fått konkrete meldinger om ansatte som skal ivareta funksjonshemmede barn som ber om permisjon for å ivareta egne barn. Vi legger til grunn at med opptrappingen i streiken fra denne uken, vil dette også kunne ramme samfunnskritiske yrker.

Fredag oversendte vi en bekymring for barns liv og helse til Statsforvalteres som en følge av det sterkt reduserte skoletilbudet.

Utvidet aktivitetstilbud og åpningstider for barn og unge

Søker om dispensasjon

Vi er nå spesielt bekymret for elevene på 10. trinn, som ennå ikke har kommet i gang med skoleåret. Av den grunn har vi søkt om dispensasjon for alle lærere på 10. trinn på skolene som tidlig ble tatt ut i streik. Det gjelder Kjellervolla, Østersund og Tæruddalen.

Beslutningen blir tatt i Utdanningsforbundet i løpet av torsdag. Vi søker derfor om dispensasjon fra og med mandag, i og med at lærere ikke kan nåes med beskjed om å møte på jobb igjen før fredag morgen.

Vi har vært i dialog med kommunalsjef for skoler i Molde. De har søkt dispensasjon fra streik for lærerne på en ungdomsskole begrunnet i streikens sosiale og helsemessige konsekvenser for elevene. Dispensasjonen ble avvist på bakgrunn av følgende bestemmelser i HTA:

  • Man kan ikke søke dispensasjon for grupper av ansatte
  • Man kan ikke søke dispensasjon for alle ansatte på en arbeidsplass

I Lillestrøm har vi søkt individuelt for hver enkelt lærer slik at søknadene ikke kan avvises på dette grunnlaget. Vi forventer svar på torsdag.

Nå er vi i ferd med å etablere et fritidstilbud/åpen hall eller liknende for elever på de tre nevnte ungdomsskolene. Dette planlegges i samarbeid med kultursektoren.

Følger spillereglene

Så lenge streiken pågår, er vi forpliktet til å følge streikens spileregler. Vi kan dermed ikke erstatte lærerens arbeid med elevene. Vi har fortløpende søkt om dispensasjon der vi er kjent med særlige utfordringer hos elever. Fram til 20.9. hadde vi sendt inn 183 dispensasjonssøknader og alle er innvilget. Disse søknadene er i all hovedsak begrunnet i hensynet til enkeltelever med spesielle behov for oppfølging eller spesialundervisning.

Ta igjen det tapte

Når det gjelder muligheter for å ta igjen tapt læring, vurderer vi blant annet følgende alternativer:

  • Læringsrelaterte tilbud i høstferien og vinterferien
  • Frivillige læringsaktiviteter i helger
  • Økt tilbud om leksehjelp med lærere etter skoletid

I første omgang er det kun frivillige tilbud utenom skoletid som vurderes. Vi skal nå først analysere muligheten, for deretter å komme tilbake til tiltak og finansiering. Kommunesektorens organisasjon (KS) har også signalisert at det vil komme tilbud om veiledning til streikerammede kommuner om relevante kompenserende tiltak og rammer for disse. Lillestrøm kommune vil følge dette nøye opp.

Basert på erfaringer etter pandemien, vil vi fokusere ekstra på bekymringsverdig/ufrivillig fravær og tilgjengelighet på sosialpedagogiske og psykiske helsetjenester, i tiden som kommer.