ROS-analysen for Kjeller flyplassområde er klar

Som en del av prosessen for utvikling av Kjeller flyplassområde, er det utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), som ser på muligheten for fortsatt flyaktivitet i den nye bydelen.

Det vil i løpet av våren også bli gjennomført en økonomisk analyse for å se på de økonomiske konsekvensene for kommunen, på kort og lang sikt,  ved ulike valg. Sammen vil disse to analysene danne grunnlaget for en politisk sak høsten 2022, hvor kommunestyret skal ta stilling til om det blir flyaktivitet i den nye bydelen. 

ROS-analysen er utarbeidet av Norconsult som har kommet med følgende hovedkonklusjon:

Basert på risiko- og sårbarhetsvurderingene mener Norconsult at utredningsalternativet med bebyggelse helt inn mot grensen for hinderfrie flater, ikke kan anbefales. En slik løsning vil kunne medføre at byrommets samlokaliserte funksjoner blir sårbare, og at veteranflyaktivitetene ikke kan gjennomføres med ønsket regularitet på grunn av høy andel tid med turbulens og vindskjær. Dersom avstandene mellom flyplass og bygninger økes, for eksempel med 130 eller 260 meter, vil sårbarheten reduseres og tidsandelen med akseptable værforhold for veteranflyaktivitet øke vesentlig. Økningen av sikkerhetsområdet anbefales også fordi dette vil redusere både reell risiko og opplevd risiko.

Les hele ROS-analysen (pdf)

Saken skal opp til politisk orientering i formannskapet 19. januar.