Tilskuddsordning til bedrifter rammet av koronarestriksjoner i januar 2022

Regjeringen har bevilget Lillestrøm kommune drøye 3,6 millioner kroner for å kompensere lokale bedrifter som er rammet av koronarestriksjonene i januar 2022.

Tilskuddet skal kompensere særlig utsatte næringer innen bransjekodene:

  • 55 Overnattingsvirksomheter
  • 56 Serveringsvirksomheter
  • 79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet
  • 82.3 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
  • 90 Kunstnerisk virksomhet og underholdning
  • 93 Sports- og fritidsaktiviteter (uten idrettslag og -klubber)

og som har vært helt eller delvis stengt gjennom forskrift i januar. Bedrifter som helt eller delvis ikke har vært dekket av de nasjonale kompensasjonsordningene prioriteres.

Lillestrøm kommune åpner nå for søknader om driftsstøtte for januar 2022, med forbehold om politisk godkjenning av ordningen og foreslått tildeling av formannskapet i Lillestrøm kommune 23. mars 2022. I tillegg til den nye bevilgningen på kr 3 634 000 vil resterende midler fra tildelingen for desember på kr 967 000 bli fordelt – totalt kr 4 601 000.

Hvem kan søke

Alle næringsvirksomheter i Lillestrøm kommune:

  • Innen nevnte bransjekoder
  • Nyoppstartede bedrifter og andre bedrifter rammet direkte eller indirekte av konkrete restriksjoner gjeldene i januar
  • Bedrifter som faller helt eller delvis utenfor de nasjonale kompensasjonsordningene. Overnevnte bransjekoder vil prioriteres.

Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

Søk her

Søknadsfrist og saksbehandling

Søknadsfristen er 13. mars 2022. Søknadene behandles konfidensielt og vurderes av en intern tverrfaglig gruppe. Innstillingen fra denne gruppen legges fram til beslutning i formannskapet 23. mars 2022. Bevilgede tilskudd utbetales umiddelbart etter at beslutningen er fattet. Det er ikke klageadgang på tilskuddet.

Vilkår

I søknadsskjema blir du bedt om å oppgi økonomiske tall for januar 2020, 2021 og 2022. Støtten er å anse som et driftstilskudd, men regnes ikke som omsetning når du søker på den nasjonale kompensasjonsordningen.

Lillestrøm kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Utmåling

Utmålingen gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Bedriftene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Utmålingen vil bli sjablongmessig, og det kan ikke forventes å få dekket mer enn en andel av tap/utgifter bedriften har hatt.

Kontakt

Har du spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen? Kontakt:

Siri Bjørnstad, næringsrådgiver
siri.bjornstad@lillestrom.kommune.no

Maria Hermansdatter Hoff, næringssjef
mariahermansdatter.hoff@lillestrom.kommune.no