Kommunens regnskap for 2022

Den 22. februar leverte Lillestrøm kommune regnskapet for 2022 til godkjenning hos revisjonen. Til tross for både pandemi og krig i Europa, viser regnskapet et godt økonomisk resultat for kommunen.

Portrett av Trine Myrvold Wikstrøm
Kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm er fornøyd med resultatet og den økonomiske utviklingen.

Robust økonomi

Lillestrøm har levert gode økonomiske resultater i sine tre første år. Skatteinntektene ble høyere enn administrasjonen hadde regnet med. Dette betyr at kommunen får “penger på bok”; til uforutsette utgifter, og som en buffer mot dårligere tider. Penger på bok betyr dessuten at kommunen trenger å låne mindre, når for eksempel skoler skal bygges. Det ble ikke brukt mer penger til drift, enn hva det var budsjettert med.

Økonomiplanen for 2023-2026 viser imidlertid at kommunen vil ha utfordrende økonomiske år fremover.

Dette viser regnskapet

Netto driftsresultat
Lillestrøm kommune hadde et netto driftsresultat på 390 millioner kroner i 2022. Resultatet er litt lavere enn året før. I 2021 var resultatet 395 millioner kroner. Netto driftsresultat i prosent av inntektene ble 4,9 prosent i 2022 mot 5,3 prosent i 2021 og 4,6 prosent i 2020.

«Netto driftsresultat» er kommunens viktigste måltall, og sier noe om hvor mye penger vi har greid å overføre fra drift til sparekonto og framtidige investeringer.

Inntekter
Kommunens totale inntekter var 7,9 milliarder kroner. Disse inntektene skriver seg blant annet fra innbetalt skatt.

Kommunens ordinære skatteinntekter ble på 3,5 milliarder kroner. I tillegg kom det inn 3 millioner kroner i naturressursskatt.

Skatteinntektene ble 341 millioner kroner høyere enn opprinnelig budsjett. Dette skyldes blant annet at kommunen vokser i antall innbyggere, og at flere innbyggere er i jobb. I tillegg mottok kommunen blant annet 142,5 millioner kroner som følge av et teknisk oppgjør i Skatteetaten i november 2022.

Drift
Kommunen brukte rundt 1,5 millioner kroner mindre på drift enn planlagt. Noen deler av kommunen har imidlertid brukt mer penger enn de var tildelt. Dette skyldtes i hovedsak økte behov og økte priser i forbindelse med koronapandemien.

Koronapandemien førte til at Stortinget vedtok å støtte kommunen økonomisk, både når det gjaldt vaksinering og andre koronautgifter. Lillestrøm kommune meldte behov for 110 millioner kroner i støtte, og fikk tildelt nesten hele beløpet.

Energiutgiftene til kommunen var på nesten 125 millioner kroner i 2022. Som følge av økte strømpriser brukte kommunen nesten 53 millioner kroner mer til strøm og fjernvarme, enn planlagt – til tross for aktiv strømsparing.

Gjeld og investeringer
Lillestrøm kommune hadde gjeld inkludert startlån på 7,6 milliarder kroner ved årsskiftet. Startlån er lån som kommunen tar opp i Husbanken og låner ut videre til innbyggere via NAV, slik at folk kan få råd til å kjøpe egen bolig.

Gjelden er økt med 315 millioner kroner i løpet av 2022. Når kommunens gjeld øker er det først og fremst fordi befolkningen øker. Pr. 1. januar 2023 var det 91 515 innbyggere i Lillestrøm kommune. Dette er en vekst på 2 420 personer (2,72%). Dermed trengs det flere tjenester, mer plass til å betjene flere brukere, og økt vedlikehold. Noe av dette løses ved investeringer:

Det ble investert for 852 millioner kroner i 2022. Eksempler på investeringer er de nye omsorgsboligene i Leirsundveien, Sophie Radich skole og biblioteket i Lillestrøm.

Kommunedirektøren fornøyd

Kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm er fornøyd med resultatet og den økonomiske utviklingen:
- Resultatet viser at kommunen driver tjenestene sine med de pengene den har til rådighet. I tillegg har kommunen maktet å sette noen midler «på bok», til be hov og investeringer vi vet kommer.