Årsregnskapet for 2023

Kommunens totale inntekter økte noe i 2023, mens netto driftsresultat sank betydelig. Resultatet er under kommunens mål, men over forventet. Resultatet viser at kommunen totalt sett gjennomførte driftsoppgavene innenfor vedtatte ressursrammer i året som gikk.

Illustrasjon av penger
  • Kommunens totale inntekter var 8,2 milliarder kroner. Dette var en økning fra 7,9 milliarder kroner i 2022.
  • Netto driftsresultat ble 49,7 millioner kroner i 2023, ned fra 390 millioner kroner i 2022.
  • Netto driftsresultat i prosent av inntektene ble 0,6 prosent. Dette er en nedgang fra 4,9 prosent i 2022 mot 5,3 prosent i 2021 og 4,6 prosent i 2020.

Skatt

Skatteinntekten ble 3,37 milliarder kroner i 2023. Skatteinntektene til kommunen er synkende, og vokser mindre enn landsgjennomsnittet. Færre skatteinntekter til kommunen betyr færre midler å produsere tjenester til innbyggerne for.

Investeringer

Det ble investert for brutto 878 millioner kroner i 2023, mot 852 millioner kroner i 2022.

Gjeld

Lillestrøm kommune har en gjeld på 7,9 milliarder kroner pr. 31.12.2023. Gjelden er økt med 340 millioner kroner i løpet av 2023. Når gjelden øker er det fordi befolkningsveksten fører til økte behov for alle typer tjenester. Økningen henger også sammen med startlån-ordningen; en ordning hvor kommunen låner penger fra Husbanken og videre til innbyggere som ønsker å etablere seg for første gang, eller er i en vanskelig livssituasjon. I året som gikk satset kommunen på denne typen hjelp, som på sikt skal gjøre folk uavhengige av sosiale stønader.

Selvkost

Flere kommunale tjenester drives etter selvkostprinsippet. Det betyr at brukerne betaler det tjenesten koster, men ikke mer.

  • Vann og avløp: Hadde store utgifter og sviktende inntekter i året som gikk. Dette henger sammen med overgang til vannmålere (og dermed lavere vannforbruk hos den enkelte abonnent og lavere inntekter til kommunen) og store investeringer knyttet til nye miljøkrav og økte rentekostnader.
  • Renovasjon: Hadde et overskudd i 2023. Disse pengene settes på fond i påvente av økte kostnader som kommunen vet at kommer. Når det skjer, hentes pengene fra fondet, og ikke fra innbyggerne.
  • Byggesaksavdelingen: Hadde færre oppdrag i 2023, og hentet dermed inn færre penger enn budsjettert.
  • Budsjettvedtaket: Bestemte at innbyggerne skal betale mindre enn selvkost for en del tjenester. I 2023 beløp dette seg til 37,5 millioner kroner.

Fond

Ved utgangen av året hadde Lillestrøm kommune et disposisjonsfond på 1,4 milliarder kroner. Dette er kommunens sparepenger. I tillegg har kommunen fond som inneholder penger som innbyggerne har betalt til selvkosttjenester. Dette er penger som benyttes når kommunen skal gjøre investeringer. I 2024 bruker kommunen 100 millioner kroner av disposisjonsfondet til investeringer.