Vi har allerede hatt skogbrann i vårt distrikt, så vi ønsker å minne om forebygging og håndtering av skogbrann.

Generelt bålforbud er 15. april-15. september. 

Hvis du oppdager skogbrann - RING 110 

Mens du venter på hjelp kan du starte slokkearbeidet selv, men ikke ta noen sjanser. Kom deg ut av området før flammene omringer deg. Les mer på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine sider Sikker hverdag.

Nedre Romerike Brann- og redningsvesen og Statsforvalteren i Oslo og Viken har artikler du bør lese.

Skogbrannvarsel 

Meteorologisk institutt har en metode for å beregne skogbrannfare. De beregner nå faren for skogbrann i hele landet og ikke bare for noen utvalgte punkter. Indeksen blir vist som kartbilder. Se en nye skogbrannfareindeksen på skogbrannfare.met.no

Gjeldende farevarsler vises på YR.no bare når det er en reell fare.

For skogeier og entreprenør

Forsikringsselskapet Skogbrand har laget og distribuerer informasjonsmateriell om skogbrann. De har blant annet laget disse retningslinjene for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen

De selger også varslingsmateriell for ekstra stor skogbrannfare, som du kan bestille.

forskrift om brannforebygging §3 heter det:  

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild når 

  1. kommunen har gitt tillatelse eller 
  2. kommunestyret selv gjennom lokal forskrift har tillatt dette fordi lokale forhold tilsier det eller 
  3. det er åpenbart at brann ikke kan oppstå