Selskapsform og eierforhold

Engebakken familiebarnehage er en barnehage som drives under delt ansvar. Eierne er Vigdis Lien Olsen og Hilde Stubberud.

Internkontroll

Engebakken familiebarnehage har iht barnehagelovens §9 et internkontrollsystem som er systematisk og tilpasset barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

I internkontrollen er det:
a. Utarbeidet en beskrivelse av barnehagens hovedoppgaver, mål og organisering
b. Nødvendige rutiner og prosedyrer for driften er beskrevet
c. Kontrollskjemaer og prosedyre for å følge opp avvik og risiko for avvik
d. Internkontrollen er skriftlig og elektronisk i et omfang som er nødvendig for den daglige driften
e. Evaluering, forbedrings og andre tiltak for internkontrollen er beskrevet.

Opptak

Barnehagens opptaks krets er Lillestrøm kommune. Barn fra andre kommuner kan få plass hvis det er kapasitet.
Barnehagens opptak skjer via samordnet opptak i Lillestrøm kommune. Opptak foretas av eiere. Plass tildeles frem til skolestart, eller til en oppsigelse foreligger.
Tildeling og oppsigelse av plass foregår skriftlig.
Helseerklæring kreves ved oppstart.

Opptakskriterier

Iht.§18 i barnehageloven har barn med nedsatt funksjonsevne rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernsloven §5-1 første ledd bokstav a til d, §3-1 og §3-4 førsteledd bokstav b har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.
Ved opptak tas det hensyn til barnegruppas sammensetning og hvor lenge det er ventet på plass.

Oppsigelse av barnehageplass

Hvis foreldrene ønsker å si opp barnehageplassen, må dette skje skriftlig på fastsatt skjema med to kalendermåneds varsel, fra 1. i påfølgende måned. Juli er ikke oppsigelsesmåned. Brudd på vedtektene fører til umiddelbar oppsigelse av plassen.

Åpningstider

Barnehagen er åpen mandag – fredag kl. 07.00 – 17.00 Fra 1. august til 30. juni, juli er barnehagen stengt. Juli er betalingsfri. Barnehagen er stengt i romjulen f.o.m. lille julaften, og f.o.m palmesøndag i påsken, fredag etter Kristi himmelfartsdag og har fem planleggingsdager i året. Dette gir ikke grunn for betalingsfritak.

Leke og oppholdsareal

Engebakken familiebarnehage drives i samsvar med «Lov om barnehager» og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer.

Kost

Barna skal ha med seg matpakke med navn på, pluss eventuelt yoghurt til ettermiddagen. Barnehagen serverer frokost med drikke + et varmt måltid / brød en dag i uken. Frukt serveres på ettermiddagen. 

Betaling for barnehageplassen

Eiere fastsetter foreldrebetalingen, i samsvar med til enhver tid gjeldende makspris fastsatt av departementet. Det gis fortløpende varsel ved eventuell endring.
Betaling skjer forskuddsvis hver måned.
Manglende betaling fører etter 1 mnd. til umiddelbar oppsigelse av plassen.
Iht. forskrift for foreldrebetaling i barnehager så har Lillestrøm kommune ordninger som kan tilby barnefamilier med lav betalingsevne en reduksjon i, eller fritak for, foreldrebetaling. Eget søknadsskjema må fylles ut.

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon i henhold til Lillestrøm kommunes satser. Varsling ved eventuell endring av disse fastsettes av kommunen. Satsene kan endres med umiddelbar virkning.

Redusert drift

Ved uforutsette hendelser slik at driften må innstilles helt eller delvis, er ikke Engebakken familie barnehage erstatningspliktig for tapt arbeidsfortjeneste eller lignende til foreldre. Reduksjon av foreldrebetaling vil bare kunne skje dersom åpningstiden er mindre enn syv timer pr. dag.

Fritak for betaling

Når et barn er fraværende på grunn av langvarig, sammenhengende sykdom i 1 måned (legeattest må legges ved) kan det etter særskilt vurdering innvilges betalingsfritak. (barn i risikogrupper vil komme inn under denne bestemmelsen)

Regler ved for sen henting av barn

Barnehagen stenger kl. 17.00 Dette betyr at barnet og den som henter barnet skal ha forlatt barnehagen innen kl. 17.00. Ved for sen henting skal skjema med begrunnelse fylles ut. Ved henting for sent 3 ganger gis varsel om oppsigelse av plass. Det gis i tillegg et gebyr ved for sen henting i henhold til følgende satser:

  • Kr. 150.- pr. påbegynte halvtime etter kl 17.00 +
  • Kr. 100.- i innkrevingsgebyr per gang
  • Ved eventuell purring kommer i tillegg et purregebyr på kr 50,-

Priser

Hel plass i barnehagen er regulert av makspris fastsatt av regjeringen. 
Mat kr.350 og frukt kr 50,- pr mnd.

Sykdom

Syke barn må holdes hjemme til de er friske nok til å delta i frileken ute. Barn med feber skal holdes hjemme. En feberfri dag hjemme. Ved oppkast og diare skal barnet holdes hjemme 48 timer etter siste utbrudd, iht FHI. Barnehagen har anledning til å sende hjem syke barn. Gi beskjed til barnehagen når barnet blir hjemme. Når barnet får en smittsom sykdom, må dette meldes til barnehagen straks.

Samarbeidsutvalg og foreldreråd

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, har barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at  samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Årsplan

Årsplan for den pedagogiske siden, utarbeides for et år av gangen. Årsplanen legges fram for samarbeidsutvalget til behandling, og foreldrerådet til orientering.

Varighet

Vedtekter er fastsatt av eiere, og varer til nye vedtekter eventuelt blir utarbeidet.

Tradisjoner og merkedager

FØDSELSDAGER:
Fødselsdager blir feiret med krone til den som har fødselsdag. Foreldrene kan ha med kake, is, boller eller lignende. Husk å gjøre det enkelt. Vi synger fødselsdagssang og gjør litt stas på den som har dagen sin.
ADVENT:
Vi har adventsstund, tenner lys i adventsstaken, leser et vers, synger våre kjente jule- og vintersanger og leser jule- og vinterfortellinger.
LUCIA – FEIRING:
Vi feirer Lucia hvor vi inviterer foreldre på kaffe og lussekatter.
JUL:
Vi gir barna innblikk i juletradisjoner. Baker og lager julepynt. Vi har nissefest hvor alle kler seg i rødt, vi spiser grøt og går rundt juletreet.
FASTELAVEN OG KARNEVAL:
Vi lager boller og pynter til karneval. Barn og voksne kler seg ut og vi har fest.
PÅSKE:
Vi gir barna innblikk i påsketradisjoner, lager påskepynt og pynter barnehagen.
17. MAI:
Vi pynter barnehagen, synger mai- og andre vårsanger.

Daglig organisering

Dagsrytme

07.00 - 08.00 Barnehagen åpner – lek
08.30 - 09.00 Frokost
09.00 - 11.00 Kjernetid – Lek ute/inne
11.00 - 12.00 Lunsj 
12.30 - 15.00 Påkledning – lek ute/inne, soving for de yngste – avkledning
14.30 - 15.00 Ettermiddagsmat; frukt / yoghurt
15.00 - 16.45 Lek.
17.00 Barnehagen stenger

KOMMENTARER TIL DAGSRYTMEN
MÅLTIDER
Under måltidene legger vi vekt på å ha det koselig, og bruke tid på samtale med barna. Barna må øve seg på det vi kaller god bordskikk: sitte i ro, smake litt på det som blir servert, hjelpe hverandre, sende til hverandre, takke for maten og vente med å gå fra bordet til de fleste er ferdige.
AV/PÅKLEDNING:
Å kunne kle av og på seg er viktig i barnas selvstendighetstrening. Vi bruker god tid på dette, slik at barna får et positivt forhold til å kle på seg selv. Vi oppfordrer barna til å klare seg mest mulig selv, og roser mye og ofte.
INNE – OG UTELEK:
Vi ønsker å gi barna tid og ro til leken, samt ta hensyn til barnas initiativ. Vi voksne observerer leken, hjelper til der den stopper opp og passer på slik at alle barna er med i positiv og utviklende lek. Vi deltar i leken hvis det er ønskelig og ved behov.
KJERNETID:
Kjernetiden kan inneholde ulike aktiviteter, samlingsstunder og lek.

Andre opplysninger

KLÆR:
Barna må være hensiktsmessig kledd, med godt og praktisk tøy både sommer og vinter.
Vanntett regntøy og støvler trengs tilgjengelig hver dag.
Barna skal ha ekstra skift i barnehagen.
Tøyet skal være navnet. Også votter og skotøy.
LEKER:
Når barnet begynner i barnehagen kan det være trygt å ha med seg en kjær ting hjemmefra, for eksempel en bamse eller en dukke. Barna kan ha med leker til barnehagen, men personalet kan ikke påta seg ansvar for at ikke lekene blir vekk eller ødelagt. Lekene bør også navnes
INNKJØRING:
Den første tida får barna gjøre seg kjent med barnehagen, dagsrytme og rutiner, og med hverandre. Det legges vekt på å skape trygghet og trivsel. Det etableres kontakt mellom de voksne og barna.