Eierforhold

Jensrud Gårdsbarnehage eies av Mari Pernille Jensrud, og skal drives i samsvar med «lov om barnehager» (barnehageloven). Gårdsbarnehagen er en privat familiebarnehage med 10 godkjente plasser for barn i alderen 1-6 år.

Formål og mål

Jensrud Gårdsbarnehage skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid, for barn under opplæringspliktig alder. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Iht. barnehageloven § 1. 3. Jensrud Gårdsbarnehages målsetning er å gi barna et trygt og godt miljø med vekt på lek og samvær med barn og voksne. Gårdsbarnehagen legger stor vekt på natur- og dyreforståelse da det er ulike dyreslag på gården. Det kan være ulikt hvor mye dyr som til enhver tid er på gården. Barna er aktivt med i stell og foring.

Foreldreråd

Foreldrerådet i Jensrud Gårdsbarnehage skal bestå av foreldre/foresatte til alle barna. Det skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage. Gårdsbarnehagens eier innkaller foreldrerådet minst en gang hvert år, for å foreta valg av representanter til SU.

Samarbeidsutvalg

SU i Jensrud Gårdsbarnehage vil bestå av eier, en ansatt og to representanter fra foreldrerådet. SU velges for et år av gangen.

Opptak

Jensrud Gårdsbarnehage er med i samordnet opptak for alle barnehager i Lillestrøm kommune. Søknad om plass, søknad om endring av oppholdstid eller søknad om bytte av barnehage sendes elektronisk. Søknadsskjema ligger på Lillestrøm kommunes hjemmeside. Gårdsbarnehagens eier vil foreta opptak, etter innstilling fra Gårdsbarnehagen.

Generelle opptakskriterier

  • I henhold til barnehageloven § 18: ”Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
    Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven § 5-1 første ledd bokstav a til d, § 3-1-og § 3-4 første ledd bokstav b, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.”
  • Søsken til barn som allerede har plass i Jensrud Gårdsbarnehage.
  • Barn til ansatte.
  • Barn i nærmiljøet.
  • Barn fra andre kommuner.
  • Hensyn til gårdsbarnehagens sammensetting.
  • Dersom flere barn står likt på prioriteringslista til en plass, trekkes det lodd om hvem som får plassen.

Oppsigelsestid

Gjensidig oppsigelsestid er to-2- måneder, og gjøres skriftlig, innen den første i måneden. Det betales ut oppsigelsestiden. Ved manglende betaling sendes to purringer, deretter sendes oppsigelse.

Mislighold

Uregelmessig frammøte, manglende betaling eller ubegrunnet fravær utover to måneder, kan føre til at plassen tildeles andre. Avgjørelsen om dette tas av Gårdsbarnehagens eier.

Helseerklæring

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte. Hvis ikke kan det leveres helseerklæring på fastsatt skjema som fås ved henvendelse til barnehagen.
Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk.

Barn og sykdom

Smittefaren er stor i en barnehage. Hold barna hjemme når de er syke.
Ved feber skal barnet ha en feberfri dag hjemme. Har barnet omgangssyke eller diare holdes barnet hjemme minst 48 timer etter siste "utbrudd". Dersom barnet blir holdt hjemme, gi beskjed. Skulle barnet bli sykt i løpet av dagen, vil vi kontakte de foresatte. Derfor er det viktig å gi beskjed hvis dere ikke er å treffe på de telefonnumrene som er oppgitt til barnehagen.

Dersom barnet blir akutt/alvorlig sykt, eller utsettes for uhell, kontaktes legesenteret umiddelbart eller alarmtelefonen 113, samtidig som foreldrene blir kontaktet.

Åpningstider og ferier

Jensrud Gårdsbarnehage er åpen alle hverdager fra 07.00-17.00. Gårdsbarnehagen har juleferie, påskeferie samt stengt hele juli pga. ferie. Gårdsbarnehagen kan bli stengt ved begravelser til nær familie/venner. Det vil bli ca. 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Datoene for ferie og planleggingsdager kommer fram i årsplan.

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling settes etter fastsatte nasjonale satser. Dagens satser, informasjon om søskenmoderasjon og reduksjon i foreldrebetaling ved lav inntekt, finnes på eget vedlegg.

Foreldresamtaler

Foreldresamtaler vil bli avholdt en gang i løpet av barnehageåret, eller etter ønske fra foreldre eller personalet.

Årsplan

Årsplanen for den pedagogiske siden av driften av Gårdsbarnehagen utarbeides for et barnehageår av gangen, og fastsettes av SU. Årsplanen skal tilpasses de lokale forhold og utarbeides på grunnlag av «Rammeplan for barnehager». Foreldrerådet får årsplan til orientering.

Leke- og oppholdsareal

Jensrud Gårdsbarnehages oppholdsareal: Netto leke- og oppholdsareal innendørs er 95 kvm. Inngjerdet lekeareal ute er 2500 kvm.

Taushetsplikt

Samarbeidsutvalget (SU) for Gårdsbarnehagen, ansatte, og andre som får kjennskap til fortrolige opplysninger vedrørende barn og/eller deres foresatte, har taushetsplikt. iht. barnehagelovens § 44.

Internkontroll

Jensrud Gårdsbarnehage har et system for helse, miljø og sikkerhet (HMS)/ internkontroll iht barnehageloven § 9.

Ansettelse

Alle som ansettes i Jensrud Gårdsbarnehage og bor på Jensrud Gård skal legge fram politiattest iht barnehagelovens § 30