1. Formål

Knerten Familiebarnehage drives etter bestemmelsene i «Lov om barnehager».
Knerten Familiebarnehage skal i samarbeid med hjemmet hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier vårt samfunn bygger på.
I trosspørsmål skal familiebarnehagen være nøytral og vise respekt og toleranse ovenfor foreldrenes livssyn.

2. Eierforhold

Knerten Familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 5 plasser.
Eier av Knerten Familiebarnehage er Marianne Worren; som er økonomisk, pedagogisk og administrativ ansvarlig for driften.

3. Bemanning

Daglig bemanning er Marianne Worren som er utdannet førskolelærer.
Eier kan ha 4 sykedager i året uten at foreldrebetalingen blir redusert.

4. Åpningstider / ferier

Knerten Familiebarnehage har åpent fra kl.7.00 til kl. 16.00 mandag til fredag.
I julen er barnehagen stengt f.o.m. 23.12 til første arbeidsdag etter nyttår, og stengt hele påskeuken. Ellers er barnehagen stengt på offentlige heligdager og dager som er definert som «inneklemte dager».
Barnehagen holder feriestengt i juli.
Knerten Familiebarnehage vil ha 5 planleggingsdager i året.

5. Opptak / oppsigelse

Opptak foretas av eier.

Barn etter barnehagelovens § 18 , har prioritet.

«Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

 Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven § 5 – 1 første ledd bokstav a til d, § 3 – 1, og § 3 – 4 første ledd bokstav b, har rett til prioritet i barnehage»

Søsken og søsken av tidligere barn prioriteres.

Opptakskrets er Lillestrøm kommune og omliggende kommuner.
Tildeling og oppsigelse av plass foregår skriftlig i Vigilo. Oppsigelsestiden er 2 måneder og regnes fra den 1. i hver måned. Juli måned regnes ikke med i oppsigelsestiden.
Barn har plass til 1.august det kalenderåret det fyller 3 år.

6. Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen følger regjeringens makspris. Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis den 1.i hver måned. Juli er betalingsfri måned; uansett når barnet avvikler ferie.
Det gis søskenmoderasjon for barn bosatt i Lillestrøm kommune.
Dersom foreldrene velger å ta barnet ut av barnehagen for en periode utenom fastsatte tidspunkter barnehagen er stengt; gis det ikke refusjon for dette.
Mislighold av foreldrebetalingen vil etter purring føre til oppsigelse av plass.
Ulykkesforsikring besørges av Marianne Worren.

7. Samarbeidsutvalg og foreldreråd

Jmf. Bestemmelsene i «Lov om barnehager», § 4 skal barnehagen ha et foreldreråd (alle foreldrene) og et samarbeidsutvalg. Det velges en representant fra foreldrerådet til samarbeidsutvalget.

8. Årsplan

Det utarbeides årsplan for ett år av gangen. Årsplanen legges fram for samarbeidsutvalget til behandling, og foreldrerådet til orientering.
 Årsplanen sendes til barnehageadministrasjonen til orientering.

9. Internkontroll

Eier Marianne Worren har opprettet et internkontrollsystem etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, barnehagelovens § 9.

10. Taushetsplikt

Knerten Familiebarnehage vil følge Barnehagelovens  bestemmelser om taushetsplikt § 44, opplysningsplikt § 45, og opplysningsplikt til barnevernet § 46.

11. Sykdom

Ved sykdom skal barnet holdes hjemme fra barnehagen til det er friskt nok til å leke ute. Når barnet har hatt feber må det holdes hjemme en feberfri dag.
Ved diare/oppkast må barnet være hjemme 48 timer etter siste oppkast/diare pga smittefare.
Øyekatarr er veldig smittsomt og vanskelig å bli kvitt i barnegruppa hvis det ikke blir behandlet. Foreldre velger selv om de vil behandle barnet med antibiotika, og da kan barnet gå i barnehagen en dag etter påbegynt behandling. Barnehagen drypper øyer hvis det er ønskelig. Hvis foreldrene velger å ikke behandle barnet må barnet være hjemme til alt puss i øynene er borte. Det tar ca en uke.

11. Vedtektenes varighet

Disse vedtektene gjelder f.o.m. 1.august 2002 og er revidert 24.februar  2023

Kopi av de til enhver gjeldende vedtekter sendes Lillestrøm kommune til orientering, samt til barnas foreldre i forbindelse med opptak.