Drift og eieforhold

Skjetten familiebarnehage er privateid og består av 2 avdelinger:

Rosenknoppen - Eier: Mette Haugen Johnsen, Glostrup veien. 13, 2013 Skjetten

Hakkebakkeskogen - Eier: Elisabeth Borgersen, Hellaveien 71, 2013 Skjetten

Barnehagen drives etter bestemmelsene i ”Lov om barnehager”, § 1. Barnehagen skal hjelpe med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Videre drives barnehagen i samsvar med de instrukser og øvrige bestemmelser som fastsettes av eierne.

Godkjenning

Avdelingene er godkjent av Lillestrøm kommune for 5 barn i alderen 0-6 år. Dersom flesteparten av barna er over 3 år, kan antall barn i en avdeling være 5. Er flesteparten av barna under 3 år, kan det maksimalt være 4 barn. 

Lillestrøm kommune har ansvar for tilsyn med familiebarnehagen.

Formål

Barnehagens formål er:

 • Gi barn et godt miljø der det legges vekt på lek og samvær med andre barn, og med voksne.
 • Hjelpe barna til å utvikle evne til toleranse, og til å ha omsorg for andre.
 • Gi selvutfoldelse gjennom allsidige leke- og aktivitetsmuligheter.
 • Å få barna til å føle seg trygge i et fellesskap med hverandre og utvikle det enkelte barns personlighet.
 • Å legge opp barnas ute- og inne aktivitet etter deres alder, mål og interesser.
 • Å skape et godt fellesskap mellom barn, foreldre og ansatte.

Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna utfoldelse, læring og etisk veiledning. Den etiske veiledningen må bygge på et felles grunnlag som hjemmet kan samle seg om. Barnehagen skal formidle de kulturverdier og tradisjoner som står sentralt i vårt samfunn.

Bemanning

Barnehagen kjøper inn assistent- og barnehagelærertjeneste. Eier er assistent i eget hjem. Eier har ansvar for den daglige driften og kontakt med foreldrene.

Opptak 

Eier foretar opptak i henhold til regler i ”Lov om barnehager”. Barnehageplasser som tildeles under hovedopptaket, er for 1 år av gangen med virkning fra august. Ved hovedopptaket prioriterer familiebarnehagen de som allerede har plass – de gis mulighet til å fornye plassen, den fornyes hvert barnehage år. Tildeling foregår skriftlig. Opptak kan skje til enhver tid på året såfremt det er ledig plass.

Samarbeidet med Lillestrøm Kommune innebærer blant annet at barn som får tildelt plass i en familiebarnehage og som bor i kommunen, er sikret barnehageplass til skolestart, enten i familiebarnehage, privat- eller kommunal barnehage. Overflytting fra familiebarnehagen garanteres ved hovedopptak det året barnet fyller 3 år dersom familiebarnehagen har aldersbegrensning til fylte 3 år.

Ved opptak har søker klagerett i henhold til «Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage».

Kriterier for opptak

Følgende skal ha fortrinnsrett til plass:

 • Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne, jfr.§18 i barnehageloven.
 • Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernloven §5-1 første ledd i bokstaven a til d, og §3-4 første ledd bokstav b, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
 • Barn i familie med eier prioriteres.
 • Barn som ønsker plass i vår avdeling prioriteres.
 • Barn bosatt i Lillestrøm kommune vil bli prioritert, men vi kan med rett gå utover kommunens grenser.

Det er en forutsetning at opptak av nye barn må ses i sammenheng med barnets alder, alderssammensetningen i den enkelte avdelingen, som helhet, og godkjenning av avdelingene.

Oppsigelse/mislighold

Etter at plassen er akseptert, løper det en to måneders oppsigelsesfrist. Oppsigelsesfristen regnes fra den siste dagen i måneden som oppsigelsen skjer, tidligst i oppstartsmåneden – selv om barnet ikke begynner i barnehagen etter at plassen er akseptert. Oppsigelse mottatt 1.april eller senere, medfører plikt til å betale ut juli måned. Samme frister gjelder for overflytting til andre barnehager.

Oppsigelse foregår skriftlig og betalingen påløper i oppsigelsesperioden.  

Dersom plassen ikke blir brukt etter forutsetningene, så som 

 • at betalingsfristen blir overskredet / at betalingen uteblir (jf. § 7)

Ved for sent innbetalt foreldrebetaling kommer et gebyr på kr. 400,- tillegg, som skal betales omgående. Ved betalingsmislighold kan barnehagen kreve forsinkelsesrente iht. lov om forsinkelsesrente. 

 • at åpningstiden ikke overholdes (jf. § 6)

Overholdes ikke åpningstiden – levering/henting av barn utenfor åpningstidene, påløper det et gebyr på kr. 400,- per gang, som skal betales omgående.

Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold, og barnehageplassen kan sies opp øyeblikkelig. Ved oppsigelse av plassen må barnehagen varsle foresatte og begrunne dette skriftlig, samt gis foresatte en frist på 14 dager til å rette opp forholdet der det foreligger betalingsmislighold.

Barnehagen kan legges ned helt/delvis på kort varsel hvis alvorlige sykdomstilfeller, ulykker eller død rammer eier eller eiers nærmeste familie. I samarbeid med Lillestrøm kommune vil det i slikt tilfelle jobbes med å finne nye plasser til barna.

Åpningstider/ferie

Med åpningstid forstås den tiden barnet kan oppholde seg i barnehagen. Dvs. at foreldre og barn skal være ute av barnehagen senest stengetid. 

Rosenknoppen: Mandag – fredag 07.30 – 16.30. Barnehagen er stengt på offentlige helligdager og inneklemte dager.

For barnehageåret gjelder følgende ferie- og fridager:

Sommerferien er 1 måned og avvikles sammenhengende primært i juli, men uansett i tidsrommet 15.juni - 15.august. Eier vil i god tid, senest ved utgangen av mars, gi beskjed om tidspunkt for avvikling av sommerferien.

Barnehagen vil holde stengt 5 kurs- og planleggingsdager i barnehageåret.

 Planleggingsdagene fastsettes av eier, og varsles i god tid, minst 1 måned i forkant. 

 Foreldrebetaling

Betaling for oppholdet i barnehagen er i henhold til gjeldende regler for makspris fastsatt av Stortinget.

Foreldrebetalingen for oppholdet i barnehagen gjøres ved autotrekk.

Foreldrebetalingen skjer på forskudd og skal være inne på konto innen forfallsdato.

Kontonummeret står i kontrakten, månedlig innbetaling gjøres i henhold til avtale om plass så faktura skrives normalt ikke ut. Betalingen skal være mottatt på konto den 01. – første i hver måned. Dersom denne datoen faller på en helgedag / helligdag eller fridag, skal betaling finne sted senest siste virkedag før dette inntreffer. Etter denne datoen tilkommer et gebyr på kr. 400,- som skal betales omgående. Utestående beløp må innbetales i sin helhet, og kravet vil kunne sendes til inkassobyrå, som videresender kravet samt påløpende gebyr.

Det gis søskenmoderasjon, etter retningslinjer og vilkår som til enhver tid er fastsatt av Lillestrøm kommune, samt gis det redusert betaling for familier med lav betalingsevne.

Det betales for 11 måneder i året, også når barnehagen er stengt eller når barnet holdes hjemme pga. sykdom/ferie, samt evt. fri/helligdager utenom barnehagens faste fridager.

Juli måned er betalingsfri, uansett når det blir avviklet ferie. Dersom foreldrene velger å ta barnet ut av barnehagen for en periode (f.eks. ferie), gis det ikke refusjon for dette. Tilsvarende gjelder dersom barn begynner i barnehagen for eksempel midt i måneden.

Barnehagens foreldreråd, samarbeidsutvalg og barns medvirkning 

(Jfr. § 4 i Lov om barnehage og forskriftenes kap. 2, § 4.)

Foreldrerådet består av alle barnas foreldre. Rådets formann og vararepresentant skal representere foreldrene i samarbeidsutvalget SU. Foreldrerepresentanten i samarbeidsutvalget SU velges for ett år av gangen. Eier bestemmer selv hvor lenge vedkommende sitter i utvalget. De av eierne som ikke velges som samarbeidsutvalgets (SU’s) medlem, kan delta på møter i utvalget som observatør.

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg SU som består av like mange representanter fra eier/ ansatt og foreldre. En av samarbeidsutvalgets (SU’s) viktigste oppgaver er å påse at familiebarnehagen drives etter regler gitt i Lov om barnehager.

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagen. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Årsplan            

Årsplanen utarbeides av eierne i nært samarbeid med styrer/pedagogisk veileder. Årsplanen skal tilpasses familiebarnehagens driftsform, barnas alder og gruppas sammensetting. Planen skal være i tråd med Rammeplan for barnehager, jfr. § 2 i Lov om barnehager. Den vedtatte årsplanen blir distribuert til foreldrene.

Tur og utflukter

 Buss, tog eller taxi / maxi taxi kan  benyttes.

Internkontroll

Familiebarnehagen har internkontroll, jfr barnehageloven §9.

Internkontrollen er tilpasset barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Familiebarnehagen:

A. beskriver barnehagens hovedoppgaver, mål og organisering

B. har nødvendig rutiner og prosedyrer

C. avdekker og følger opp avvik og risiko for avvik

D. dokumenterer internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig

E. evaluerer, og ved behov forbedrer skriftlig prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

Helse og helsetilsyn/ sykdom og forsikring 

Eier kan holde barnehagen stengt i inntil 5 dager i året ved egen eller egne barns sykdom.  Dersom eier eller eiers familie skulle rammes av akutt sykdom, ulykke eller død, kan familiebarnehagen stenges i inntil fem arbeidsdager på kort varsel. Ved alvorlige tilfeller, kan perioden utvides. Annet fravær hos assistenten, vil bli dekket opp av vikar hvis mulig.

 Ved barns sykdom, må barna holdes hjemme til det er friskt nok til å delta på inne- og ute aktiviteter. Det gis ikke refusjon for tiden barnet ikke er i barnehagen. 

Dersom barnet viser tegn på at det ikke er friskt, ved sterk forkjølelse, oppkast, diaré eller feber, skal barnet ikke møte i barnehagen. Etter feber, oppkast og diaré skal barnet ha en frisk og feberfrie dag hjemme før det kommer tilbake til barnehagen. Ved øyekatarr kan barnet tidligst møte i barnehagen et døgn etter å ha startet behandling.  Smittsomme sykdommer skal meldes fra til barnehagen så fort som mulig. 

Foresatte har ansvar for å informere om spesielle forhold vedrørende barnets helse som kan ha betydning for barnets opphold i barnehagen. Ved smittsom sykdom i barnets hjem skal barnehagen varsles.

Nødvendige opplysninger som barnehagen har behov for om det enkelte barns helse, skal fremkomme på kontrakten mellom foreldrene og den enkelte avdeling i barnehagen.

Barna i Rosenknoppen familiebarnehage er ulykkesforsikret i barnehagens åpningstid, også når vi er på tur.

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Barnehagen vil i henhold til barnehagelovens §§ 44,45 og 46 følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten. Det gjøres oppmerksom på at både eiere og ansatte er underlagt taushetsplikt omkring barnehagens ”indre liv”.

Foreldrene er pliktige til å gi opplysninger i forbindelse med kontrollregister for kontantstøtte.

Vedtektenes varighet

Disse vedtekter gjelder f.o.m. dato for endringen. Vedtektene er fastsatt av eier. Ved endring av vedtektene legges de frem for su representanten til orientering. Kopi av de gjeldende vedtekter sendes Lillestrøm kommune til orientering, samt til barnas foreldre i forbindelse med opptak.