Eierforhold

Pelikan familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0-3 år.

Eiers/eierrepresentantens navn og adresse er:
Naziha Nouri, Hellaveien 21 b, 2013 Skjetten.

Familiebarnehagen består av tre avdelinger: 
- Hakkebakkeskogen - eier: Elisabeth Borgersen 
- Rosenknoppen - eier: Mette Haugen Johnsen
- Pelikan - eier: Naziha Nouri

Godkjenning: Avdelingen er godkjent av Lillestrøm kommune for 5 barn i alderen 0-6 år. Dersom flesteparten av barna er over 3 år kan antall barn være 5. Avdelingens leke- og oppholdsareal er 70,5 kvm. 

Formål

I henhold til barnehagelovens §1 «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
I trosspørsmål skal familiebarnehagen være nøytral og vise respekt og toleranse ovenfor foreldrenes livssyn.
Familiebarnehagen skal gi barna mulighet for samvær og lek under tilsyn og omsorg av voksne, samt gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i samarbeid med barnas hjem.

Formålet er:

 • Å få barn til å føle seg trygge i fellesskap med hverandre.
 • Å skape godt felleskap mellom barn, foreldre og ansatte.
 • Å lære barn toleranse ovenfor hverandre og ulike kulturer.
 • Å legge ute- og inneaktiviteter etter barnas alder, nivå og interesser.

Bemanning

Barnehagen kjøper inn barnehagelærertjeneste. Eier er assistent i eget hjem, og har ansvar for den daglige driften og kontakt med foreldrene. 

Åpningstider/Ferier/Planleggingsdager

Med åpningstid forstås den tiden barnet kan oppholde seg i barnehagen. Dvs. at foreldre og barn skal være ute av barnehagen senest stengetid.

Pelikan familiebarnehage: 
Mandag – fredag 07.30 – 16.15. Barnehagen er stengt på offentlige helligdager og inneklemte dager.

For barnehageåret gjelder følgende ferie- og fridager:
Familiebarnehagen følger skolerute i Lillestrøm kommune (med unntak av sommerferien som er 1 måned), og holder stengt i inneklemte dager, samt offentlige helligdager. Dvs blant annet en uke i skolens høstferie og en uke i skolens vinterferie. Se til enhver tid gjeldende skolerute. Sommerferien er en måned, og avvikles sammenhengende primørt i juli, men uansett i tidsrommet 15.juni - 15.august. Eier vil i god tid, senest ved utgangen av mars, gi beskjed om tidspunkt for avvikling av sommerferien. Barnehagen vil holde stengt 5 kurs- og planleggingsdager i barnehageåret. Planleggingsdagene fastsettes av eier, og varlses i god tid, minst to uker i forkant. 

Opptak

Eier foretar opptak i henhold til regler i “ lov om barnehager”. Barnehageplasser som tildeles under hovedopptaket , er 1 år av gangen med virkning fra august. Ved hovedopptaket prioriterer familiebarnehagen de som allerede har plass – de gis mulighet til å fornye plassen, den fornyes hvert barnehageår. Tildeling foregår skriftlig. Opptak kan skje til enhver tid på året såfremt det er ledig plass.

Samarbeidet med Lillestrøm kommune innebærer blant annet at barn som får tildelt plass i en familiebarnehage og som bor i kommunen, er sikret barnehageplass til skolestart, enten i familiebarnehage, privat – eller kommunal barnehage .

Overflytting fra familiebarnehagen garanteres ved hovedopptak det året barnet fyller 3 år dersom familiebarnehagen har aldersbegrensning til fylte 3 år.

Kriterier for opptak:

Følgende skal ha fortrinnsrett til plass:

 • Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
 • Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven § 5-1 første ledd bokstav a til d, § 3-1-og § 3-4 første ledd bokstav b, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.”
 • Barn bosatt i Lillestøm kommune vil bli prioritert, men vi kan med rett gå utover kommunens grenser. Barn som ønsker plass i vår avdeling prioriteres.
 • Jevn fordeling av alder og kjønn.
 • Barn som får plass i barnehage er sikret plass fram til skolestart. Barn som slutter i barnehage med aldersbegrensning får prioritet ved opptak.

Oppsigelse / Mislighold

Oppsigelsesfristen er 2 måneder, regnet fra den siste dagen i måneden som oppsigelsen skjer. Dvs. det må betales full pris i foreldrebetalingen i de to månedene etter oppsigelsen selv om barnet ikke begynner i barnehagen etter at plassen er akseptert.

Dersom plassen sies opp etter 1.april, må det betales for plassen ut barnehageåret (dvs.: ut julimåned). Samme frister gjelder for overflytting til andre barnehager. Oppsigelse foregår skriftlig og betalingen påløper i oppsigelsesperioden.

Dersom plassen ikke blir brukt etter forutsetningene, så som

• at betalingsfristen blir overskredet / at betalingen uteblir (jf. § 7)
Ved for sent innbetalt foreldrebetaling kommer et gebyr på kr. 400,- i tillegg som skal betales omgående. Ved betalingsmislighold kan barnehagen kreve forsinkelsesrente iht. Lov om forsinkelsesrente.

• at åpningstiden ikke overholdes ( jf § 6)
Overholdes ikke åpningstiden - levering/ henting av barn utenfor åpningstidene, påløper det et gebyr på kr. 400,- per gang som skal betales omgående.

Barnehagen kan legges ned helt/delvis på kort varsel hvis alvorlige sykdomstilfeller, ulykker eller død rammer eier eller eiers nærmeste familie. I samarbeid med Lillestrøm kommune vil det i slik tilfelle jobbes med å finne nye plasser til barna. 

Foreldrebetaling

 • Foreldrebetalingen fastsettes i tråd med Forskrift om foreldrebetaling i barnehager og vedtas av regjeringen i forbindelse med fastsettelse av statsbudsjettet. Barnehagen følger nasjonal sats for makspris. Foreldrebetalingen for oppholdet i barnehagen gjøres ved autotrekk.
 • Før et nytt barn begynner i barnehagen inngås det en skriftlig avtale (kontrakt) med foreldre om barnehageplass. 
 • Betalingen skjer forskuddsvis innen den 1. i hver måned. Kontonummeret står i kontrakten.
 • Betalingen påløper for ubenyttet plass.
 • Det betales for 11 måneder. Juli er betalingsfri måned.
 • Det gis søskenmoderasjon etter regler gitt av Lillestrøm kommune.

Utestående beløp må innbetales i sin helhet, og kravet vil kunne sendes til inkassobyrå, som videresender kravet samt påløpende gebyr. 

Dersom foreldre velger å ta barnet ut av familiebarnehagen for en periode utenom fastsatte tidspunkter familiebarnehagen er stengt gis det ikke refusjon for dette.

Sykdom

Eier kan holde familiebarnehagen stengt i inntil 5 dager i året ved egen eller egne barns sykdom. Dersom eier eller eiers familie skulle rammes av akutt sykdom, ulykke eller død, kan familiebarnehagen stenges i inntil fem arbeidsdager på kort varsel. Ved alvorlige tilfeller kan perioden utvides. Annet fravær hos assistenten, vil bli dekket opp av vikar hvis mulig.

Familiebarnehagens samarbeidsutvalg og foreldreråd (jfr. § 4 i Lov om barnehager)

Foreldrerådet består av foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Familiebarnehagen skal ha et samarbeidsutvalg som består av like mange representanter fra eier, ansatt og foreldre. Det velges en representant fra foreldrerådet til samarbeidsutvalget.

Årsplan

Forslag til årsplan utarbeides av styrer/pedagogisk leder i nært samarbeid med assistent og foreldrene. Forslaget behandles og fastsettes av samarbeidsutvalget på det første møte om høsten. Årsplanen tilpasses familiebarnehagens driftsform, barnas alder og gruppas sammensetting. Planen skal være i tråd med Rammeplan for barnehager, jfr. § 2 i Lov om barnehager. Den vedtatte årsplan distribueres til foreldrene.

Helse og helsetilsyn

Nødvendige opplysninger som familiebarnehagen har behov for om det enkelte barns helse skal fremkomme på kontrakten mellom foreldrene og avdelingen. Dersom barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med andre barn bør barnet holdes hjemme. I tilfeller der sykdom oppstår mens barnet er i familiebarnehagen skal barnet hentes av foreldre/foresatte. Dersom barnet viser tegn på at det ikke er friskt, ved sterk forkjølelse, feber, skal barnet ikke møte i barnehagen. Etter feber, skal barnet ha 24 timer - en feberfri dag hjemme før det kommer tilbake til barnehagen. Etter oppkast og diare, skal barnet ha 48 timer - to friske dager hjemme før det kommer tilbake til barnehagen. Smittsomme sykdommer skal meldes fra til barnehagen så fort som mulig. Foresatte har ansvar for å informere om spesielle forhold vedrørende barnets helse som kan ha betydning for barnets opphold i barnehagen. Ved smittsom sykdom i barnets hjem skal barnehagen varsles.  

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Familiebarnehagens ansatte har taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten i henhold til barnehagelovens § 44, 45 og 46. Det gjøres oppmerksom på at både eier og ansatte er underlagt taushetsplikt omkring barnehagens ”indre liv”.

Forsikring

Barna i Pelikan familiebarnehage er ikke forsikret gjennom barnehagen. Dette må ordnes av foreldrene selv.

Internkontroll

Eier av familiebarnehagen plikter å følge et internkontrollsystem etter forskrift for miljø og helse i barnehager og skoler, og barnehageloven § 9. Punktene gjennomgås med styrer en gang i året. 

Internkontrollen er tilpasset barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. 

Familiebarnehagen:

 1. beskriver barnehagens hovedoppgaver, mål og organisering
 2. har nødvendige rutiner og prosedyrer
 3. avdekker og følger opp avvik og risiko for avvik
 4. dokumenterer internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
 5. evaluerer, og ved behov forbedrer skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

Vedtektenes varighet

Vedtektene er fastsatt av eier/eierstyre. Vedtektene gjelder til de revideres som følge av at eierforhold, antall avdelinger eller andre forhold endres. Ved endringer av vedtektene skal nytt forslag legges frem for samarbeidsutvalget/foreldrerådet til uttalelser, før eier beslutter endring i vedtektene. Kopi av de til en hver tid gjeldende vedtekter sendes Lillestrøm kommune til orientering, samt til barnas foreldre i forbindelse med opptak.