Eierforhold

Sesam familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 1-3 år. Barnehagens eierform er:
Sesam Familiebarnehage er en privateid barnehage som består av en avdeling, Pelikan. Vi har nært samarbeid med Bitteliten familiebarnehage.

Eiers/eierrepresentantens navn og adresse er:
Naziha Nouri, Hellaveien 21 b, 2013 Skjetten

Godkjenning: Avdelingen er godkjent av Skedsmo kommune for 4 barn i alderen 1-6 år. Dersom flesteparten av barna er over 3 år kan antall barn være 5. Avdelingens leke- og oppholdsareal er 70,5 kvm. 

Formål

Familiebarnehagen drives etter bestemmelsene i ”Lov om Barnehager”, § 1. Familiebarnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Familiebarnehagen skal gi barna mulighet for samvær og lek under tilsyn og omsorg av voksne, samt gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nært samarbeid med barnas hjem.

Formålet er:

  • Å få barn til å føle seg trygge i fellesskap med hverandre.
  • Å skape godt felleskap mellom barn, foreldre og ansatte.
  • Å lære barn toleranse ovenfor hverandre og ulike kulturer.
  • Å legge og ute- og inneaktiviteter etter barnas alder, nivå og interesser.

Bemanning

Familiebarnehagen har ansatt styrer/pedagogisk leder. Eier av avdeling er også assistent i eget hjem.

Ferier/Planleggingsdager

Familiebarnehagen holder stengt på 5 planleggingsdager i løpet av året. I forbindelse med julen vil familiebarnehagen holde stengt fra og med 22. desember til første arbeidsdag etter nyttår. I forbindelse med påske holdes det stengt hele uken. I sommerferien holdes familiebarnehagen i utgangspunktet feriestengt 4 uker. Det vil også holdes stengt i vinter- og høstferie. Foreldrene vil i god tid få beskjed om tidspunkt for ferieavvikling og planleggingsdager.

Opptak

Eier foretar opptak i henhold til regler i “ lov om barnehager”. Barnehageplasser som tildeles under hovedopptaket , er 1 år av gangen med virkning fra august. Ved hovedopptaket prioriterer familiebarnehagen de som allerede har plass – de gis mulighet til å fornye plassen, den fornyes hvert barnehageår. Tildeling foregår skriftlig. Opptak kan skje til enhver tid på året såfremt det er ledig plass.

Samarbeidet med Lillestrøm kommune innebærer blant annet at barn som får tildelt plass i en familiebarnehage og som bor i kommunen , er sikret barnehageplass til skolestart, enten i familiebarnehage, privat – eller kommunal barnehage .

Overflytting fra familiebarnehagen garanteres ved hovedopptak det året barnet fyller 3 år dersom familiebarnehagen har aldersbegrensning til fylte 3 år.

Kriterier for opptak:

Følgende skal ha fortrinnsrett til plass:

  • Barn bosatt i Lillestrøm kommune vil bli prioritet, men vi kan med rett gå utover kommunens grenser. Barn som ønsker plass i vår avdeling prioriteres.
  • Jevn fordeling av alder og kjønn.

Oppsigelse / Mislighold

Oppsigelsesfristen er 2 måneder, regnet fra den siste dagen i måneden som oppsigelsen skjer. Dvs. det må betales full pris i foreldrebetalingen i de to månedene etter oppsigelsen selv om barnet ikke begynner i barnehagen etter at plassen er akseptert.

Dersom plassen sies opp etter 1april, må det betales for plassen ut barnehageåret (dvs.: ut julimåned). Samme frister gjelder for overflytting til andre barnehager. Oppsigelse foregår skriftlig og betalingen påløper i oppsigelsesperioden.

Dersom plassen ikke blir brukt etter forutsetningene, så som

• at betalingsfristen blir overskredet / at betalingen uteblir (jf. § 7)
Ved for sent innbetalt foreldrebetaling kommer et gebyr på kr. 400,- i tillegg som skal betales omgående. Ved betalingsmislighold kan barnehagen kreve forsinkelsesrente iht. Lov om forsinkelsesrente.

• at åpningstiden ikke overholdes ( jf § 6)
Overholdes ikke åpningstiden - levering/ henting av barn utenfor åpningstidene, påløper det et gebyr på kr. 400,- per gang som skal betales omgående.

Foreldrebetaling

• Foreldrebetalingen fastsettes i tråd med Forskrift om foreldrebetaling i barnehager og vedtas av regjeringen i forbindelse med fastsettelse av statsbudsjettet. Barnehagen følger nasjonal sats for makspris.
• Betalingen skjer forskuddsvis innen den 1. i hver måned.
• Betalingen påløper for ubenyttet plass.
• Det betales for 11 måneder. Juli er betalingsfri måned.
• Det gis søskenmoderasjon etter regler gitt av Lillestrøm kommune.

Dersom foreldre velger å ta barnet ut av familiebarnehagen for en periode utenom fastsatte tidspunkter familiebarnehagen er stengt gis det ikke refusjon for dette.

Sykdom

Eier kan holde familiebarnehagen stengt i inntil 4 dager i året ved egen eller egne barns sykdom. Disse dagene blir ikke refundert og skal kun benyttes ved eventuell sykdom. Ved annet sykefravær hos assistenten vil det være en fast vikarordning.

Familiebarnehagens samarbeidsutvalg og foreldreråd (jfr. § 4 i Lov om barnehager)

Familiebarnehagen skal ha et samarbeidsutvalg som består av like mange representanter fra eier, ansatt og foreldre. I Sesam familiebarnehage vil dette bestå av en representant fra hvert barn.
Utvalgets viktigste oppgave er å påse at familiebarnehagen drives etter regler gitt i Lov om barnehager.

Årsplan

Forslag til årsplan utarbeides av styrer/pedagogisk leder i nært samarbeid med assistent og foreldrene. Forslaget behandles og fastsettes av samarbeidsutvalget på det første møte om høsten. Årsplanen tilpasses familiebarnehagens driftsform, barnas alder og gruppas sammensetting. Planen skal være i tråd med Rammeplan for barnehager, jfr. § 2 i Lov om barnehager. Den vedtatte årsplan distribueres til foreldrene.

Helse og helsetilsyn

Nødvendige opplysninger som familiebarnehagen har behov for om det enkelte barns helse skal fremkomme på kontrakten mellom foreldrene og avdelingen. I tilfeller der sykdom oppstår mens barnet er i familiebarnehagen skal barnet hentes av foreldre/foresatte. Syke barn eller sterkt forkjølete barn må holdes hjemme dersom det foreligger smittefare. Dersom barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med andre barna bør barnet holdes hjemme.

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Familiebarnehagens ansatte har taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten i henhold til barnehagelovens § 21, 22 og 23. Det gjøres oppmerksom på at både eier, ansatt og foreldre er underlagt taushetsplikt omkring barnehagens ”indre liv”.

Forsikring

Barna i Sesam familiebarnehage er ikke forsikret gjennom barnehagen. Dette må ordnes av foreldrene selv.

Internkontroll

Eier av familiebarnehagen plikter å følge et internkontrollsystem etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Punktene gjennomgås med styrer en gang i året.

Vedtektenes varighet

Vedtektene er fastsatt av eier/eierstyre. Vedtektene gjelder til de revideres som følge av at eierforhold, antall avdelinger eller andre forhold endres. Ved endringer av vedtektene skal nytt forslag legges frem for samarbeidsutvalget/foreldrerådet til uttalelser, før eier beslutter endring i vedtektene. Kopi av de til en hver tid gjeldende vedtekter sendes Lillestrøm kommune til orientering, samt til barnas foreldre i forbindelse med opptak.