Nå kan du søke midler fra ravinefondet

Lillestrøm kommune har opprettet et ravinefond for å stimulere til målretta tiltak i ravinene i kommunen.

Nå kan du som grunneier med kartlagt ravine innenfor din eiendom, eller som frivillig organisasjon, søke om støtte til å gjøre tiltak som bidrar til en bærekraftig forvaltning av ravinene til kommunen. Dette ble bestemt i kommunestyret.

Du kan se hvor kommunens raviner er i våre temakart.

Kriterier for å få tilskudd fra ravinefondet

 1. Alle kartlagte raviner innenfor Lillestrøm kommune kan få tilskudd av ravinefondet.
  • Kartleggingen må være gjort av fagkyndige.
 2. Grunneiere som har kartlagte raviner innenfor sin eiendom, frivillige organisasjoner og kommunen som grunneier, kan få tilskudd fra ravinefondet.
  • Kartleggingen må være gjort av fagkyndige.
 3. Det kan søkes om maksimalt 200.000 kr per tiltak fra ravinefondet. Det omsøkte tiltaket må dekkes av en egenandel på minimum 40 prosent av den totale kostnaden på tiltaket.
  • Midlene fra ravinefondet vil bli etterbetalt. Før utbetaling av midler fra ravinefondet må det leveres et regnskap over kostnadene og beskrivelsene av gjennomført tiltak. Kommunen kan føre etterkontroll av tiltaket før midlene blir utbetalt
  • Søkers egne arbeidstimer kan godskrives med inntil 600 kr per time og utgjøre egenandelen/en del av egenandelen. 
 4. Tiltak som stimulerer til bedre skjøtsel og forvaltning av ravinene kan få tilskudd fra ravinefondet. 
  • Forvaltning og skjøtsel skal være i tråd med anbefalingene gitt i Plan for vern av raviner i delområde Skedsmo og faktaark om anbefalt skjøtsel i Naturbase.
  • Eksempel på tiltak:
   • innføring av beiting og slått i raviner
   • fjerning av fremmede arter i raviner
   • fjerning av søppel i raviner
   • kartlegging av raviner. Dette omfatter kartlegging av områder som ikke tidligere er kartlagt som ravine og kartlegginger av naturverdier og fremmede arter i raviner. Kartleggingen må være gjort av fagkyndige. 
  • Listen er ikke uttømmende og viser bare eksempler på hvilke tiltak det kan søkes tilskudd til fra ravinefondet i Lillestrøm kommune. 

Søknaden

Hvis du ønsker å søke om tilskudd fra ravinefondet i Lillestrøm kommune kan du sende søknaden til Lillestrøm kommune på e-post: postmottak@lillestrom.kommune.no eller til adresse: Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk søknaden med p360 Sak 21/09842.

Søknadsfrist er 09.05.2022.

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av tiltaket.
 • Gjennomføringsplan.
 • Oversikt over forventede utgifter på tiltaket. Ravinefondet kan dekke inntil 60 % av totalkostnadene. Egne timer brukt i prosjektet (inkludert timer til å skrive søknaden) kan føres opp som egeninnsats og i egenandelen på 40 %. Egeninnsats kan godskrives med inntil 600 kr per time.
 • Se ellers kriterielisten for øvrige føringer.

Mulig prioriteringer mellom søknader

Prioriteringer av hvem som kan få tilskudd fra ravinefondet kan gjøres ut fra ravinenes verdisetting (A, B, C, U- verdi). Raviner som er kartlagt med nasjonal verdi (A-verdi) kan bli prioritert over raviner med lavere verdi. Dette vil imidlertid være en del av en helhetsvurdering over tiltakets potensiale for en god forvaltning av ravinen. Videre kan det gis tilskudd til private grunneiere framfor søknader fra kommunen som grunneier. Dette vil avhenge av søknadsmengden og hvilke tiltak det søkes tilskudd til.

Utbetaling av tilskuddet

I år vil det kun være kun én søknadsfrist og det vil være avhengig av om det er fondsmidler igjen, for tildelinger også i 2023. Tilskuddet vil bli utbetalt etter at tiltaket er gjennomført. Før utbetaling av midler fra ravinefondet må det leveres en rapport, med regnskap over kostnadene og beskrivelse av gjennomført tiltak. Kommunen kan føre etterkontroll av tiltaket før midlene blir utbetalt. Tiltak som det søkes om tilskudd til må være gjennomført innen 03.10.22.

Fyll ut rapport

 

Kontakt

Ved spørsmål om ravinefondet eller søknadsprosessen kan du kontakte:

Heidi Nyland
Tittel: Klima- og miljørådgiver

Hilde Birkeland
Tittel: Miljørådgiver