Nå kan du søke midler fra Ravinefondet

Ravinefondet skal stimulere grunneiere og innbyggere, til å gjennomfører tiltak som bidrar til å ivareta ravinene i vårt kultur- og skogslandskap. Søknadsfrist 22.04.2024.

ravine
Kreditering: Sverre Solberg

Ravinelandskapet på Romerike er unikt. I dag finnes raviner i marin leire såpass få steder også i internasjonal sammenheng, at de står på Norsk rødliste for naturtyper.

De ravinene som gjenstår, har også utfordringer med menneskelige påvirkninger av forskjellig slag. De fleste ravinene i Lillestrøm kommune ligger i LNF-områder og er på privat grunn.

Lillestrøm kommune ønsker å kunne gi drahjelp for at det startes opp gode forvaltningstiltak i ravinene. Vi ønsker samtidig å få til et godt samarbeid mellom kommunal og privat forvaltning av et landskap som vi har felles interesse av å ta vare på.

Ravinefondet ble derfor opprettet for å kunne gi støtte til tiltak som bidrar til en bærekraftig forvaltning av ravinene til kommunen. Dette ble bestemt i kommunestyret. 18.11.2020.

Kriterier for å få tilskudd fra ravinefondet

Kriterier for å få tilskudd fra ravinefondet ble vedtatt i kommunestyret 16.06.21

 1. Alle kartlagte raviner innenfor Lillestrøm kommune kan få tilskudd av ravinefondet. Kartleggingen må være gjort av fagkyndige.

  Du kan se hvor kommunens raviner er i våre temakart. 

  NB! Trykk først på symbolet "lagliste" på venstre side. Når du kommer inn må du hake av for "Raviner".

 2. Grunneiere som har kartlagte raviner innenfor sin eiendom, frivillige organisasjoner og kommunen som grunneier, kan få tilskudd fra ravinefondet.
  • Kartleggingen må være gjort av fagkyndige.
 3. Ravinefondet kan dekke inntil 60% av kostnaden til et tiltak, men maksimalt 200.000 NOK per tiltak. Midlene vil bli etterbetalt.
 4. Tiltak som stimulerer til bedre skjøtsel og forvaltning av ravinene kan få tilskudd fra ravinefondet. 
  • Forvaltning og skjøtsel skal være i tråd med anbefalingene gitt i Plan for vern av raviner i delområde Skedsmo og faktaark om anbefalt skjøtsel i Naturbase.
  • Eksempel på tiltak:
   • innføring av beiting og slått i raviner
   • fjerning av fremmede arter i raviner
   • fjerning av søppel i raviner
   • kartlegging av raviner. Dette omfatter kartlegging av områder som ikke tidligere er kartlagt som ravine og kartlegginger av naturverdier og fremmede arter i raviner. Kartleggingen må være gjort av fagkyndige. 
  • Listen er ikke uttømmende og viser bare eksempler på hvilke tiltak det kan søkes tilskudd til fra ravinefondet i Lillestrøm kommune. 

Søknaden

Hvis du ønsker å søke om tilskudd fra ravinefondet i Lillestrøm kommune kan du sende søknaden til Lillestrøm kommune på e-post: postmottak@lillestrom.kommune.no eller til adresse: Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk søknaden med p360 Sak 24/08120.

Søknadsfrist er 22.04.24.

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av tiltaket.
 • Gjennomføringsplan.
 • Oversikt over forventede utgifter på tiltaket. Ravinefondet kan dekke inntil 60 % av totalkostnadene. Egenfinansieringen kan bestå av for eksempel: egenkapital og egeninnsats i form av arbeidstid/dugnad. Egne arbeidstimer (kan godskrives med inntil 600 kr/t) og utgjøre egenandelen/en del av egenandelen. Tilskuddsandelen på 60% vil i år ikke kunne dekke betaling for rene dugnadstimer. Dette må derfor dekkes opp av egenandelen på 40%.
 • Har du eget firma, driver med næringsliv, eller søker på vegne av lag og forening? Da må organisasjonsnummer oppgis.
 • Se ellers sak om kriterier for tilskudd, vedtatt av kommunestyret 16.06.21 for øvrige føringer.

Mulig prioriteringer mellom søknader

Prioriteringer av hvem som kan få tilskudd fra ravinefondet kan gjøres ut fra ravinenes verdisetting (A, B, C, U- verdi). Raviner som er kartlagt med nasjonal verdi (A-verdi) kan bli prioritert over raviner med lavere verdi. Dette vil imidlertid være en del av en helhetsvurdering over tiltakets potensiale for en god forvaltning av ravinen. Videre kan det gis tilskudd til private grunneiere framfor søknader fra kommunen som grunneier. Dette vil avhenge av søknadsmengden og hvilke tiltak det søkes tilskudd til.

Utbetaling av tilskuddet

Tilskuddsmidlene vil bli utbetalt etter at tiltaket er gjennomført og rapporten godkjent. Rapporten skal inneholde:

 • Kort beskrivelse av gjennomført tiltak.
 • Fotodokumentasjon. Legg ved bilder av tiltaket, før og etter.
 • Oversikt over utgifter. Legg ved et regnskap som viser kostnadene.
 • Oversikt over hva som oppgis som egenandel (prosentandel og type arbeid eller utgift).

Merk: Dersom tilskuddandelen er over 100.000NOK og du er revisorpliktig, må det medfølge et revisorattestert regnskap. Se info på Altinn.no.

Kommunen kan føre etterkontroll av tiltaket før midlene blir utbetalt.

Tiltak som det søkes om tilskudd til, må være gjennomført og ferdig rapportert innen 07.10.24.

Fyll ut rapport

Kontakt

Ved spørsmål om ravinefondet eller søknadsprosessen kan du kontakte:

Heidi Nyland
Tittel: Klima- og miljørådgiver

Hilde Birkeland
Tittel: Miljørådgiver