Hvordan kontakter jeg oppsøkende ungdomsteam?

Ønsker du hjelp eller er bekymret for noen du kjenner, kan du kontakte oss direkte på vår vakttelefon 469 34 634.

Hva er oppsøkende ungdomsteam?

Vår viktigste jobb er å være en bidragsyter til at unge i Lillestrøm kommune opplever en trygg og positiv ungdomstid. OUT skal være en pådriver for at overgangen mellom ungdomstiden og voksenlivet blir så enkel og bra som mulig.

All kontakt med OUT er frivillig og underlagt taushetsplikt. Unntak gjelder i situasjoner med alvorlig bekymring for mindreårige, da utløses meldeplikt, samt situasjoner der det er fare for liv og helse. Avdekkes alvorlig omsorgssvikt, så vil OUT informere det øvrige hjelpeapparatet, men da i samarbeid, og på ungdommens premisser.

De ungdommene OUT knytter kontakt med, ønsker OUT å lose videre i det øvrige hjelpeapparatet kommunen tilbyr.

Våre tjenester

Feltarbeid

OUT driver oppsøkende arbeid med ungdom i alderen 13 - 24 år. OUT oppholder seg der ungdom ferdes i Lillestrøm kommune, og vi tar kontakt med dem vi møter ute.

Gjennom vårt feltarbeid ønsker vi oppnå kontakt og få oversikt over enkeltpersoner og grupper som oppholder seg i kommunen.

Vi ønsker å bygge tillit og relasjoner for å komme i posisjon til å gi god oppfølging. Vårt viktigste mål er å bidra til at ungdom i kommunen opplever en god ungdomstid.

Oppfølgingsarbeid og rådgivning

OUT tilbyr oppfølging og rådgivning.
Vi er opptatt av å være tilgjengelige, fleksible og å arbeide for endring i samarbeid med ungdommen. Der det er hensiktsmessig samarbeider vi også med ungdommens nettverk og det øvrige hjelpeapparatet.

Det er viktig for oss å senke terskelen til det øvrig hjelpeapparatet slik at ungdommen får best mulig hjelp og støtte.

Kommunens innbyggere og samarbeidspartnere kan også ta kontakt for samtaler, oppfølging og samarbeid.

Hva kan oppsøkende ungdomsteam hjelpe deg med?

OUT kan gi råd og veiledning ved akutte kriser eller andre utfordringer, og du kan snakke med oss om alt. For eksempel:

 • Vennskap
 • Skole
 • Jobb
 • Seksualitet
 • Selvbilde
 • Rus
 • Psykisk helse
 • Familieforhold
 • Sosiale medier
 • Mobbing
 • Trusler og konflikter
 • Kjærlighetssorg
 • Ensomhet

Vi har god oversikt over forskjellig tilbud til ungdom I kommune, og kan hjelpe deg med å etablere kontakt bed behov. Vi har taushetsplikt og all kontakt med oss er frivillig.

Les mer om rusforebyggende tjenester

Vår kompetanse

Våre medarbeidere har helse- og sosialfaglig utdanning, og har lang erfaring med arbeid med ungdom.

Pris

Alle tjenestene våre er gratis.