Gårdskart på nett

gardskart.nibio.no/

Kartløsning som gir arealtall for valgte landbrukseiendommer i tillegg til en rekke tilleggsinformasjon.

Kartet viser blant annet

  • Gårds- og bruksnummer for landbrukseiendommer
  • Eiendomsgrenser
  • Arealtyper
  • Diverse informasjon fra eksterne kilder, blant annet jordressurser og – kvalitet, miljøregistreringer i skog, rødlisteregistreringer, naturtyper m.m.

Gårdskart på nett er særlig aktuelt ved søknad om produksjonstilskudd, RMP-midler og andre søknader hvor arealtall for AR5-gruppene på en eiendom skal oppgis. Kartløsningen gir også god informasjon og kart ved søknad om bygging av landbruksveg eller inngrep i utmark.

Det er lagt godt til rette for produksjon av kart med relevant informasjon. Kartene lages i PDF-format og kan skrives ut.

Kilden

http://kilden.nibio.no 

Kilden er nok en kartløsning fra NIBIO. Her er alle deres data samlet. Kilden er godt egnet når du vil finne informasjon om naturverdier, jordressurser m.m. uten at informasjonen skal være knyttet opp til definerte eiendommer.

Kilden åpner for mange muligheter. Markslag, jordsmonn, landskap, beitebruk, skogdata og andre karttema fra NIBIO er samlet på ett sted. I Kilden kan brukeren selv bestemme hvilke kartlag som skal vises og i hvilken rekkefølge. Kartlagene kan gjøres gjennomsiktige for å vise flere heldekkende kartlag sammen. Dette gjør at man for eksempel kan se på arealtyper fra AR5 sammen med flybilder, eller flybilder tatt i ulike år over samme område og se på endringer.

Naturbase

https://kart.naturbase.no/

Naturbase gir deg kartfestet informasjon om utvalgte natur- og friluftsområder.

Naturbase gir deg den offisielle oversikten over verneområder, statlig sikra friluftslivsområder og kartlagte område med utvalgte naturtyper og økologiske funksjonsområder for prioriterte arter.

Naturbase viser data fra flere kilder, blant annet Miljødirektoratet, Artsdatabanken, Norsk polarinstitutt og NIBIO.