Bakgrunn for kartleggingen

Det har blitt rapportert om flere ran, trussel- og voldshendelser i ungdomsmiljøet de siste årene som har fått mye medieoppmerksomhet og skapt bekymring for utviklingen i ungdomsmiljøet.

Flertallet av hendelsene har forekommet i Lillestrøm by og på Strømmen, og da særlig på og rundt Lillestrøm stasjon og Strømmen storsenter.

Samtidig melder skolene om flere utfordringer med negativt språkbruk, trusler og trakassering og barneskolene gir uttrykk for tidvis bekymring for rekruttering av sine elever på mellomtrinnet til kriminalitet.

Ungdata-undersøkelsen fra 2022 viser også at elevene på barneskolen på Strømmen og ungdomsskoletrinnet i både Lillestrøm by og på Strømmen opplever mindre trygghet i nærmiljøet enn ungdom ved de andre skolene i kommunen.

KORUS øst ble kontaktet for et samarbeid og en samarbeidsavtale om å gjennomføre en HKH ble undertegnet på nyåret i 2023. Gjennom kartleggingen ønsket kommunen å finne svar på hvilke faktiske utfordringer som finnes i ungdomsmiljøene på Strømmen og i Lillestrøm by, og å undersøke hva som ligger bak ungdommenes opplevelse av utrygghet.

Ungdom sammen

Oppsummering

HKH-arbeidet startet opp i mars 2023 med en innledende konsultasjon hvor problemstilling, målgruppe, målområde og utfordringer ble spisset og prioritert, før selve kartleggingen tok til med gjennomføring av intervjuer, fokusgrupper, oppsøkende feltarbeid og gjennomgang av eksisterende litteratur.

Kartleggingsarbeidet ble avsluttet i september 2023 med en avsluttende konsultasjon der funn fra kartleggingsarbeidet ble presentert og handlingsplan med anbefalte tiltak ble jobbet ut.

Kartleggingsarbeidet har hatt hovedfokus på barn og unges stemmer. Andre nøkkelpersoner og relevante tjenester har bidratt inn i arbeidet både gjennom tilstedeværelse på innledende og avsluttende konsultasjon og gjennom å bli intervjuet. Kartleggingsarbeidet har identifisert reelle utfordringer, eksisterende tiltak og identifisert mangler eller hull ved dagens tjenester og tiltak opp mot målgruppen og målområdene.

Kartleggingsrapporten munner ut i en handlingsplan med konkrete anbefalte tiltak under 8 ulike områder:

  • tidlig inn
  • levekår
  • tett oppfølging av ungdom som ruser seg og/eller begår kriminalitet
  • kunnskap
  • fritid
  • trygghet
  • medvirkning og samarbeid.

Les hele HKH-kartleggingen på PDF

En kartlegging av ungdomsmiljøet i tilknytning til Lillestrøm stasjon og Strømmen storsenter.pdf (PDF)

 

Ungdom sammen