Om Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

Bufetat region øst, er hovedorganisasjonen for statlig barnevern på Østlandet.