Om Fellesorganet for Skjettenbyen

Fellesorganet for Skjettenbyen er stiftet med bakgrunn i bestemmelser tatt inn i borettslagenes skjøter på 1970-tallet. Fellesorganet for Skjettenbyen er et interesseorgan for borettslagene i Skjettenbyen, og har som overordnet formål å ivareta samarbeidet mellom lagene. Fellesorganet for Skjettenbyen har 12 medlemmer med personlige varamedlemmer. Hvert borettslag oppnevner 1 medlem med varamedlem med 1 års funksjonstid. Fellesorganet for Skjettenbyen er bl.a. ansvarlig for felles drift og vedlikehold i form av snøbrøyting, gressklipping, gjødsling og liknende, ivaretakelse av vårt felles kabel-TV anlegg, forvaltning av de fire tomtene som borettslagene eier i fellesskap, biltrafikk m.m.. Fellesorganet for Skjettenbyen kan ta opp og behandle andre saker som er av felles interesse for beboere i Skjettenbyen.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme