Om prosessen

Utarbeidelsen av Lillestrøm kommunes strategi for frivillighet skal skje i dialog med frivillig sektor. Det gjør vi gjennom en spørreundersøkelse og to digitale dialogmøter. Frivillighet Norge er også engasjert til å bearbeide innspill og bidra med sin kompetanse på frivillighet. Strategien vil så ferdigstilles av administrasjonen og legges frem for politikken våren 2021.

Invitasjon fra ordføreren

Spørreundersøkelse

Vi fikk 72 svar på spørreundersøkelsen, som hadde svarfrist 14. november. Undersøkelsen gir et godt bilde av mangfoldet i frivillig sektor og innspillene blir nå tatt med inn i den videre strategiutformingen.

Dialogmøter

Dialogmøtene ble avholdt digitalt 9. og 11. november. 

Møtene tok for seg ulike temaer, i tråd med den tematiske inndelingen i strategien. Temaene ble presentert av fagpersoner i administrasjonen. Møteleder var Bjørn Lindstad fra Frivillighet Norge.

Dialogmøte mandag 9. november

Temaer:

  • Friluftsliv og idrett - friluftsforeninger, jakt og fiske, idrett og andre som driver fysisk aktivitet.
  • Barn og unge - organisasjoner og foreninger som jobber for og med målgruppen barn og unge.
  • Kultur - musikk, kunst, teater, kulturminner, historie og andre kulturrettede aktiviteter.

Se opptak av mandagens sending her

Dialogmøte onsdag 11. november

Temaer:

  • Mangfold - foreninger som arbeider med integrering og kulturelt mangfold.
  • Livet som senior - lag og foreninger som har seniorer og eldre som målgruppe, sosiale foreninger, helserelaterte foreninger m.m.
  • Nærmiljø - frivillighet som jobber for sitt nærmiljø, trygghet og lokal tilhørighet. Medvirkning og samfunn er sentralt.

Se opptak av onsdagens sending her