Om ordningen

Tilskuddsordningen skal stimulere til kulturarrangementer, og allsidige kulturelle opplevelser for innbyggere og besøkende i Lillestrøm kommune. Eksempler på støtteberettigede tiltak er konserter, utstillinger, scenekunstforestillinger og annen type kunst- og kulturformidling.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner som driver kulturarbeid i vid forstand til det beste for allmenheten.

Hva gis det ikke støtte til

 • Kommersielle, religiøse, politiske, eller lukkede tiltak.
 • Kultur- og fritidsaktiviteter tilknyttet skolen, og andre offentlige virksomheter.
 • Innsamlingstiltak, kurs, seminar og reisevirksomhet.
 • Feiring av nasjonaldager, nyttår og merkedager samt markering av helligdager.

Krav

 • Arrangementet må være et kulturarrangement, som beskrevet i innledningen.
 • Arrangementet må avholdes i Lillestrøm kommune.
 • Arrangementet skal være åpent for alle, og arrangør må godkjenne ledsagerbevis for funksjonshemmede.
 • Arrangementer for barn og unge skal være rusfrie.
 • Søknadsskjema for arrangementstilskudd skal alltid benyttes.
 • Søker må fremlegge planer og budsjett for tiltaket.
  • Budsjettet må gå i balanse.

Nyttige tips

 • Ufullstendig/mangelfull søknad vil ikke bli behandlet.
 • Tilskuddssum kan variere fra 2-3000 til 50 000 avhengig av arrangement og søknad.
 • Ved større kultur- og idrettsarrangementer av høy kvalitet, som også tiltrekker seg besøkende utenfra, kan søknaden løftes fram for politisk behandling, med en mulighet for høyere tildelingssum.
 • Søknad og arrangementsdato må være innenfor samme kalenderår. Ved større arrangementer kan det eventuelt gjøres unntak.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende, og må sendes senest 2 uker før arrangementet avholdes.

Søknadsskjema

Søk om arrangementstilskudd

Når får du svar på søknaden?

Vi svarer så fort som mulig etter søketidspunkt.

Ved en eventuell tildeling

Markedsføring/aktivitetskalender

 • Tilskuddsmottaker skal synliggjøre at Lillestrøm kommune har gitt midler til arrangementet.
 • Søkere oppfordres til å legge inn arrangementet i kommunes aktivitetskalender. Den er gratis å bruke.

Rapport/regnskap

 • Innvilgelse av søknad medfører krav om rapportering og regnskap.
 • Rapporten skal inneholde kort beskrivelse av arrangementet, antall publikummere, en enkel evaluering og regnskap.
 • Innsendelse skal skje senest 6 uker etter avholdt arrangement
 • Det sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no, og merkes med Rapport/regnskap - Arrangementstilskudd.
 • Ved manglende rapportering, eller at midlene ikke er benyttet i tråd med søknad og tildeling, skal tilskuddet tilbakebetales.