Om ordningen

Tilskuddsordningen skal stimulere til kulturarrangementer, og gi allsidige kulturelle opplevelser for innbyggerne og besøkende i Lillestrøm kommune. Eksempler på støtteberettigede tiltak er konserter, utstillinger, scenekunstforestillinger og annen type kunst- og kulturformidling.

Hvem kan søke?

Tilskuddet kan gis til åpne frivillige organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner som driver kulturarbeid i vid forstand til beste for allmenheten.

Krav

  • Arrangementet må avholdes i Lillestrøm kommune.
  • Arrangementet skal være åpent for alle, og arrangør må godkjenne ledsagerbevis for funksjonshemmede.
  • Arrangementer for barn og unge skal være rusfrie.
  • Arrangører må fremlegge planer og budsjett for tiltaket.

Hva gis det ikke støtte til

  • Kommersielle, religiøse eller politiske tiltak
  • Lukkede tiltak
  • Kultur- og fritidsaktiviteter tilknyttet skolen, og andre offentlige virksomheter
  • Innsamlingstiltak
  • Kurs, seminar og reisevirksomhet
  • Feiring av nasjonaldager, nyttår og merkedager samt markering av helligdager

Markedsføring

I synliggjøringen av tiltaket skal det komme frem at arrangementet er støttet av Lillestrøm kommune. Søkere oppfordres dessuten til å legge inn arrangementet i kommunes aktivitetskalender

Rapport/regnskap

Søker som får tildelt tilskudd må senest 6 uker etter avholdt arrangement sende inn en kort rapport med oppdatert regnskap.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende. Søknad om arrangementstilskudd må leveres senest 2 uker før arrangementet avholdes. 

Søknadsskjema

Søk om arrangementstilskudd