Søknadsskjemaet åpnes mandag 3. mars 2025, frist for å søke er 1. april kl. 23.59, endringer kan forekomme.

Målsetning

Med driftstilskudd gis en «grunnstøtte» til drift av lag og foreninger innen kulturområdet i Lillestrøm kommune. Kommunen ønsker å tilrettelegge for varierte kulturtilbud og opplevelser som kan aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger. På den måten bidra til aktiviteter som stimulerer, skaper glede, personlig utfoldelse og mellommenneskelig kontakt, som igjen fører til at befolkningen opplever Lillestrøm som en god kommune å bo og leve i.

Hvem kan søke?

Driftstilskuddet gis til åpne frivillige organisasjoner som driver kulturarbeid i vid forstand til beste for allmenheten i Lillestrøm kommune. Organisasjoner som søker må ha et eget styre, være demokratisk oppbygd med åpne muligheter for medlemskap. Det er et krav at alle foreninger må være medlem i kommunens lag- og foreningsregister for å kunne søke tilskudd. Nystartede organisasjoner er ikke berettiget tilskudd.

Om søknadsprosessen

Hva du må gjøre før du søker

Alle frivillige organisasjoner som ønsker å benytte seg av Lillestrøm kommunes søknads- og tilskuddsordninger må på forhånd være registrert i lag- og foreningsregisteret. Den som skal sende inn søknad, må i tillegg være registrert som kontaktperson med administratorrolle i den aktuelle organisasjonen. Oversikt over alle registrerte organisasjoner finner du her. Her kan du også oppdatere og endre kontaktperson i din organisasjon.

Dokumentasjonskrav

Nødvendig dokumentasjon/vedlegg til søknaden:

  • Årsmelding med aktivitetsoversikt fra siste driftsår
  • Revidert regnskap fra siste driftsår
  • Medlemsoversikt og kontingentsatser fra siste driftsår
  • Budsjett og eventuell handlingsplan for søkeåret

Saksbehandling

Paraplyorganisasjonene Lillestrøm idrettsråd og Lillestrøm musikkråd leverer forslag til fordeling av tilskudd for sine respektive medlemsforeninger. Kommunalområdet kultur lager forslag til tildeling til de øvrige kulturforeningene. Endelig driftstilskudd vedtas av Hovedutvalg for kultur.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. april 2025, søknadsskjemaet åpner mandag 3. mars 2025, endringer kan forekomme.

Søk om driftstilskudd