1. Formål

Lillestrøm kommune skal bidra til at idrettsorganisasjoner, organiserte grupper og kulturaktører kan søke om å få leie flerbrukshaller, skolenes gymsaler og skolenes svømmebasseng til treninger/øvelser, kamper og andre arrangementer.

2. Virkedato

Dette reglementet gjelder fra 01.03.20.

3. Utlånsperiode

Perioden for sesongutleie følger skoleåret. Timebasert engangs utleie kan foretas gjennom hele året.

Konkrete dager og klokketimer som er tilgjengelig for utleie for hvert enkelt lokale, går fram av kalenderen i kommunens bookingsystem.

4. Prioriteringer ved tildeling

Idrettsorganisasjoner, organiserte grupper og kulturaktører som er hjemmehørende i Lillestrøm kommune, er prioritert ved tildeling. 

Ved tildeling vil hovedregel være at lagene blir tildelt et lokale de naturlig sokner til, og at barneaktivitetene får tildelt tid tidligst mulig på ettermiddagen.  

Tildeling av treningstid vektes i henhold til lagets behov og størrelse.   

Prioritering i flerbrukshaller:

  1. Lag og foreninger med idrett som utøves innendørs. Barn og unge under til og med 19 år prioriteres.
  2. Lag og foreninger med idrett og fysisk aktivitet som primærformål.
  3. Grupperinger/foreninger som driver med andre aktiviteter som kan ivareta og utvikle trivsel, tilhørighet og et godt miljø for nærområdets beboere.

Prioritering i skolenes gymsaler:

  1.  Arrangementer som ivaretar skolenes formål som foreldremøter, større arrangementer og markeringer.
  2. Lag og foreninger med idrett og fysisk aktivitet som primærformål, og kor og korps som trenger øvingstid i gymsal i mangel på andre egnede lokaler.
  3. Grupperinger/foreninger som driver med andre aktiviteter som kan ivareta og utvikle trivsel, tilhørighet og et godt miljø for nærområdets beboere.

Prioritering i skolenes svømmebasseng:

  1. Folkebad gis fortrinn i henhold til politiske vedtak.
  2. Lag og foreninger som har svømming og livredning som primæraktivitet.
  3. Grupperinger/foreninger som driver med fysiske aktiviteter som kan ivareta og utvikle trivsel, tilhørighet og et godt miljø for nærområdets beboere.

Tildelingen i svømmebasseng forutsetter godkjenning i samsvar med gjeldende reglement for bassengaktiviteter. Frivillige aktører prioriteres foran kommersielle aktører.

5. Utleietider

Utleien av flerbrukshaller gjelder i hovedsak hverdager fra kl. 16.00 til kl. 22.00.

Utleien av skolenes gymsaler og skolenes svømmebasseng gjelder fra kl. 17.00 til kl. 22.00.

6. Søknad

Søknadsfristen er 1. april hvert år. Fleridrettslag kan søke på vegne av hele laget, og selv fordele tid for sine grupper.

 Elektronisk søknadsskjema finnes på kommunens nettside.  

Den som søker, må ha fullmakt til å signere søknaden på vegne av organisasjonen/aktørene. Vedkommende må være fylt 18 år.

Før søknad sendes, må frivillige organisasjoner registrere/oppdatere informasjon om organisasjonen i kommunens foreningsregister.

7. Klageadgang

Vedtak kan påklages innen 3 uker etter mottatt vedtak. Klagen sendes kommunen. Dersom vedtaket opprettholdes, vil klagen bli behandlet i Hovedutvalget for kultur.

8. Utleie til kamper, arrangementer og trening i helger

Søknad og tildeling: søknad sendes avdeling friluftsliv og idrett innen 1. juni hvert år. Hovedfordeling foretas innen 15. august. Eventuell ledig kapasitet kan bookes fortløpende etter hovedfordeling.  

Utover kamper og arrangementer vil treningstid kunne bookes i helgene mot betaling.

9. Betalingssatser

Utleie av skolenes gymsaler og skolenes svømmebasseng skal i hovedsak være gratis. Det kan tas betaling for å dekke ekstrakostnader ved tilsynsvakt, renhold, manglende rydding og spesielle uforutsette situasjoner.

På hverdager gjelder gratisprinsippet ved leie av treningstid for barn og unge til og med 19 år.  

Priser som gjelder ved utleie av flerbrukshaller: Se eget prisark i vedtatt årsbudsjett.    

10. Øvrig informasjon

Utleie av lokaler er i hovedprinsippet basert på gjensidig tillit.

Leietaker har ansvar for å sette seg inn i bruksreglementet til det enkelte lokale. Bruksreglementet finnes i kommunens bookingsystem.

Mislighold av avtaler vil kunne få økonomiske konsekvenser og påvirke søknader om framtidig leie. 

Ved ekstraordinære tiltak/arrangementer kan rådmannen omdisponere bruken av lokalene.

Lillestrøm kommunes lag og foreningsregister