1. Vilkår for leie av terapibad i Lillestrøm kommune

Terapibadene er kun tilgjengelig for leie frem til kl. 20 i ukedagene mandag til fredag (ikke tilgjengelig for leie i helgene).

Leietaker er forpliktet til å påse at egne representanter har gjort seg kjent med gjeldende bruksreglement og branninstrukser for terapibadet de benytter. Reglementet/instruksene skal signeres og returneres til utleier. Terapibadet kan ikke tas i bruk før disse er bekreftet mottatt i signert stand av utleier.

Nasjonale og kommunale lover, forskrifter og retningslinjer som måtte gjelde ved eventuelle utbrudd av smitterelaterte sykdommer i samfunnet skal følges.

Brudd på gjeldende bruksreglement og branninstrukser vil medføre utestengelse fra terapibadet, samt påvirke søknader om fremtidig leie.

1.1. Avtaleperiode og leiepris

Leieforholdet gjelder for avtalte timer i forespurt leieperiode slik det er lagt inn i kommunens forvaltningssystem Bookup. Leietaker signerer digitalt på avtalt leieperiode og kan ikke avbestille enkelttimer i løpet av avtalt leieperiode.

Leietaker vil få tildelt en adgangskode som kun vil gi tilgang til dørene inn til terapibadet i leietakers avtalte leietid. Adgangskoden skal ikke gis videre av leietaker til dennes brukere, det er kun leietaker og dennes ansvarlige representanter som skal ha tilgang til gyldig kode.

Leieforholdet gjelder for 1 skoleår av gangen med 3 måneders gjensidig skriftlig oppsigelse i avtaleperioden. Kommunens terapibad er stengt på alle røde helligdager. Leietaker må selv sjekke i Bookup når terapibadet er åpent og stengt

Leieprisen vedtas av kommunestyret i Lillestrøm kommune hvert år og reguleres i henhold til gjeldende vedtak. Leiepris per time per terapibad vil bli kunngjort på kommunens hjemmesider.

Leien faktureres månedlig. Ubetalt leie vil medføre utestengelse fra terapibadet, samt oppsigelse av leieforholdet uten forutgående varsel til leietaker.

1.2. Sikkerhet

Terapibadet kan bare benyttes når leietaker har en person som er utpekt som ansvarlig for aktivitetene, både i og omkring bassenget. Den ansvarlige skal være over 18 år og må ha livredningskurs, samt beherske ilandføring og gjenopplivning.

Leietaker plikter å gjøre leieforholdets betingelser og vilkår kjent for sine ansvarlige representanter.

Ved bruk av terapibadet skal det til enhver tid være minimum 3 personer over 18 år hvorav minst én skal ha godkjent og gyldig livredder/førstehjelpsutdanning.

Oppdatering av gjenopplivning- og førstehjelpskurs skal gjennomføres årlig og dokumenteres i forbindelse med oppstart av leieperioden, samt dersom det underveis i leieperioden gjennomføres bytte av instruktør.

Leietaker plikter å ha nødvendig førstehjelpsutstyr tilgjengelig. Plikten gjelder også eventuelle sikkerhets- og verneutstyr for aktuelle aktiviteter.

Leietaker kan bli stilt økonomisk ansvarlig for skade forårsaket i leieperioden som ikke er som følge av ordinært bruk.

Utleier fraskriver seg ethvert ansvar for skade på person eller gjenstand for leietaker og leietakers brukere påført i leieperioden. Dersom lokalene blir skadet eller gjenstander ødelagt, skal leietaker snarest mulig melde ifra om dette til utleier.

Utleier skal så langt det er mulig ikke stenge terapibadet for vedlikehold eller reparasjoner i leietiden når dette ikke er nødvendig i forhold til sikkerhet, hygiene og overbelastning på det tekniske anlegget.

Ved uforutsette hendelser ved anlegget vil utleier varsle leietakers kontaktperson som deretter må varsle egne instruktører og brukere.

Utleier påtar seg ikke noe økonomisk ansvar for tap av inntekt når terapibadet får plutselig og/eller uforutsatt driftsstans.

For terapibad gjelder ellers særskilte regler i forhold til sikkerhet, kompetanse og hygiene jfr. Forskrift for badeanlegg, badebasseng og badstue mv, § 8 og § 9. Leietaker har et eget ansvar for å sette seg inn i og følge forskriften.

1.3. Hygiene, renhold og orden

Leietaker plikter å påse at egne brukere følger terapibadet sitt bruksreglement og skal påse at egne instruktører følger begrensningen på maksimalt antall badende per time:

Lillestrøm bo- og behandlingssenter (LIBOS) 15 badende per time

Skedsmotun bo- og behandlingssenter 22 badende per time

Sørum sykehjem 16 badende per time

Sørvald bo- og behandlingssenter 13 badende per time

Leietaker er ansvarlig for at terapibadet er ryddig og klart til neste leietaker etter egen leietid. Mislighold i henhold til dette punket skal meldes utleier.

Ved mistanke om og ved kjente infeksjoner skal ikke terapibadet benyttes.

1.4. Brannvern

Leietaker og dennes ansvarlige representanter skal gjøre seg kjent med og forplikter seg til å følge terapibadets rømnings- og evakueringsplan.

Ved utløst brannalarm- og branntilløp, ulykker m.m. skal det varsles i henhold til gjeldende varslingsplan som er tilgjengelig i terapibadet.

Leietaker skal til enhver tid ha oversikt over antall personer som oppholder seg i terapibadet.