Om ordningen

Lillestrøm kommune forvalter dette tilskuddet til lokale aktiviteter på vegne av IMDi. Hovedmål med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Målgrupper for ordningen er innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Prosjekter av nasjonal karakter må søkes direkte til IMDi, her kan kun landsdekkende frivillige organisasjoner søke; se mer informasjon og søknadsportal for nasjonale prosjekter på www.imdi.no.

Hvem kan søke?

Denne tilskuddsordningen gjelder alle typer frivillige organisasjoner som ønsker å sette fokus på integrering som del av sin aktivitet i Lillestrøm kommune. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret, med adresse i Lillestrøm kommune. Og ha hovedandelen av sine medlemmer i Lillestrøm kommune.

Søknadskriterier

Frivillige organisasjoner med flere, kan få støtte til aktiviteter og tiltak som fremmer integrering mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i kommunen, og som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Man kan søke støtte til ett eller flere prosjekter i følgende ordninger:

  • Delmål A: øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet.
  • Delmål B: øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter.
  • Delmål C: forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og styrke likestilling mellom kjønnene.

Se detaljert informasjon i forskriften: Forskrift om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Hvor mye kan man søke om?

Man kan søke om full eller delvis støtte til et tiltak, begrenset oppad til kr 400 000 per prosjekt. Minimumssum per prosjekt er kr 10 000. Foreningen kan søke støtte til flere prosjekter. Kun et prosjekt per søknad. For tildelinger over kr 200 000 til en forening, kreves revisorrapport.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for tilskudd til integreringsarbeid er 23. februar, tilsagn/avslag kommer ca. 20. mars.

Søknadsskjema

Klikk her for å søke om tilskudd til integreringsarbeid:

Søk om tilskudd til integreringsarbeid