Om ordningen

Lillestrøm kommune forvalter dette tilskuddet til lokale aktiviteter på vegne av IMDi. Hovedmål med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Målgrupper for ordningen er innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Prosjekter av nasjonal karakter må søkes direkte til IMDi, her kan kun landsdekkende frivillige organisasjoner søke; se mer informasjon og søknadsportal for nasjonale prosjekter på www.imdi.no.

Hvem kan søke?

Denne tilskuddsordningen gjelder alle typer frivillige organisasjoner, stiftelser og aksjeselskap som ønsker å sette fokus på integrering som del av sin aktivitet i Lillestrøm kommune. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret, og ha hovedandelen av sine medlemmer i Lillestrøm kommune.

Søknadskriterier

Frivillige organisasjoner med flere, kan få støtte til aktiviteter og tiltak som fremmer integrering mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i kommunen, og som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Man kan søke støtte til ett eller flere prosjekter i følgende ordninger:

Del A

Prosjekter som stimulerer til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirker utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn. 

 • Tiltak som bidrar til at voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn og beboere i statlig mottak for asylsøkere deltar i felleskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet.
 • Tiltak som bidrar til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunn.
 • Tiltak som stimulerer til felleskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning.
 • Aktiviteter, arrangementer og møteplasser som bidrar til å motvirke negative fordommer, hat, rasisme og diskriminering.
 • Tiltak som er direkte rettet mot målgruppen, stimulerer til samarbeid og dialog på tvers av grupper, tro- og livssyn, skaper felleskap og som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse.

Del B

Prosjekter som øker innvandreres muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning, gir økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrker kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.

Dette kan være gjennom norsktrening, arbeidsrettede tiltak, og kunnskap om det norske samfunnet. Det kan bl.a. gis støtte til informasjonstiltak om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv. Det kan også gis støtte til tiltak som styrker den enkeltes grunnleggende ferdigheter, herunder muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter.

Det gis også støtte til tiltak med formål å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i lokale organisasjoner. 

Del C

Prosjekter som forebygger negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.

Det gis støtte til:

 • Forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og til mentorordning for utsatte personer med innvandrerbakgrunn som har måttet bryte med familie og nettverk.
 • Tiltak for likestilling og likeverd mellom kjønnene: Informasjon og veiledning for økt bevissthet og kunnskap blant barn, ungdom og foreldre i de aktuelle målgruppene. Prosjekter som tar sikte på å støtte personer som er utsatt for negativ sosial kontroll i regi av trossamfunn. Forebyggende tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og tros- og livssynssamfunn.
 • Tiltak som bidrar til bedre dialog mellom frivilligheten og mellom skole og foreldre. Tiltak for å styrke unge i å ta selvstendige valg, samt deres rettigheter, og for å mobilisere unge til å delta i forebyggende arbeid.
 • Mentorordningen til unge utsatt for negativ sosial kontroll, æres relatert vold og tvangsekteskap. Støtten kan omfatte finansiering av erfaringskonsulenter og støttepersoner som er tilgjengelige for den utsatte, og organisering av lokale tema- og nettverkssamlinger.
 • Tiltak som øker kunnskapen om kjønns- og seksualitetsmangfold og hvordan lhbtiq-personer med innvandrerbakgrunn kan være utsatt negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.
 • Tiltak som styrker kvinners stilling og livssituasjon og organisering av selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminering, trakassering og kvinneundertrykking.
 • Tiltak som verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet.
 • Tiltak som støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser.
 • Tiltak som motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet.
 • Tiltak som gir økt kunnskap om helse og samfunnsmessige konsekvenser, samt offentlige hjelpetjenester og hjelpetilbud for personer i målgruppen.
 • Tiltak som handler om å mestre foreldrerollen i Norge og andre typer forebyggende arbeid som retter seg mot potensielle utøvere av negativ sosial kontroll.

Hvor mye kan man søke om?

Man kan søke om full eller delvis støtte til et tiltak, begrenset oppad til kr 400 000 per prosjekt. Minimumssum per prosjekt er kr 10 000. Foreningen kan søke støtte til flere prosjekter. Kun et prosjekt per søknad. For tildelinger over kr 100 000 til en forening, kreves revisorrapport.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for tilskudd til integreringsarbeid er 27. februar, tilsagn/avslag kommer ca. 20. mars.

Søknadsskjema

Klikk her for å søke om tilskudd til integreringsarbeid:

Søk om tilskudd til integreringsarbeid