Møteplasser skal være et sted for å være sosial, drive egenaktivitet og et sted å være uten å måtte ha forkunnskaper eller spesielle talenter, for eksempel fritidsklubber og ungdomshus. Det skal være lett for barn og unge å delta på aktivitetene uavhengig av hvor de bor, oppfølging fra foreldre eller foresatte og økonomisk ståsted.

Fritidsarenaen har vært stengt store deler av det siste 1,5 året som tiltak for å begrense koronapandemien. Fritidsfeltet er en verdifull arena for barn og unges helse og en viktig, uformell arena i kommunenes folkehelsearbeid.

Lillestrøm kommune er stor i utstrekning, og for å nå målet om at alle barn og unge skal ha et fritidstilbud i nærhet av der de bor og bidra til å styrke de unges psykiske helse, er det essensielt med gode samarbeid mellom kommunen og frivilligheten.

Hvem kan søke?

Tilskudd kan gis til åpne frivillige organisasjoner og grupper (f.eks. FAU) som driver barne- og ungdomsarbeid i vid forstand til beste for allmenheten i Lillestrøm kommune. Organisasjoner som mottar støtte må være demokratisk oppbygd med åpne muligheter for medlemskap. Det gis ikke tilskudd til kommersielle, religiøse eller politiske tiltak.

Om tilskuddsordningen

Lillestrøm kommune ønsker at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på et fritidstilbud i nærhet av der de bor.

Mål og fokusområder for tilskuddet

  • være åpent for alle mellom 10 - 18 år uavhengig av økonomi, religion, etnisitet og politisk ståsted.
  • tilrettelegge for og ha fokus på medvirkning og innspill fra målgruppen selv, ved at de selv får være med å forme innhold og bidra inn i gjennomføringen.
  • være en holdningsskapende og forebyggende arena.
  • ha et variert kultur- og fritidstilbud. Tilbudet kan være både fysisk og digitalt.
  • legge til rette for og bidra inn i arbeidet med å få ungdom ut av ensomhet og isolasjon.
  • bidra til god folkehelse.

Tiltak som foregår på helg eller i områder det finnes lite tilbud fra før vil prioriteres. I tråd med arealplanstrategiens skisserte satsningsområder har områdene Sørumsand, Fetsund, Frogner og Lillestrøm by høy prioritet i utviklingen og styrkingsarbeidet av møteplasser for barn og unge. Det gis støtte til både regelmessige tiltak og enkeltarrangementer som f. eks åpen hall.

Andre tiltak som vil prioriteres er møteplasser med fokus på dataspill. 86 % av dagens barn og unge spiller dataspill. Det gjør dataspill til den største egenorganiserte fritidsaktiviteten blant barn og unge. Dette har ført til et økt behov og ønske om fysiske møteplasser med fokus på dataspill.

Det gis kun støtte til aktiviteter som avholdes i Lillestrøm kommune og primært er for kommunen sine innbyggere.

Det skal til sammen deles ut 1,25 mill. kroner.

Krav til de som mottar støtte

Alle som mottar tilskudd skal:

  • innhente politiattest for de som skal bidra i tilbudet til barn og unge.
  • delta med minimum en representant på fagmøter i regi av seksjon for møteplasser for barn og unge (1 - 2 ganger i året).

Til gjengjeld skal kommunen være tilgjengelig og bistå de frivillige møteplassene ved behov.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er forlenget til 16. november kl. 23:59.

Tilskuddet utbetales i desember 2021, pengene må brukes i løpet av 2022. Rapport med regnskap sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no senest 1. desember 2022, merket med «Rapport møteplasstilskudd, ref.nr. xxxx».

Søknadsskjema

Søk om tilskudd til møteplasser for barn og unge