Møteplasser skal være et sted for å være sosial, drive egenaktivitet og et sted å være uten å måtte ha forkunnskaper eller spesielle talenter, for eksempel fritidsklubber og ungdomshus.

Det skal være lett for barn og unge å delta på aktivitetene uavhengig av hvor de bor, oppfølging fra foreldre eller foresatte og økonomisk ståsted.

Fritidsfeltet er en verdifull arena for barn og unges helse og en viktig, uformell arena i kommunenes folkehelsearbeid. Lillestrøm kommune er stor i utstrekning, og for å nå målet om at alle barn og unge skal ha et fritidstilbud i nærhet av der de bor og bidra til å styrke de unges psykiske helse, er det essensielt med gode samarbeid mellom kommunen og frivilligheten.

Hvem kan søke?

Tilskudd kan gis til åpne frivillige organisasjoner og grupper, som for eksempel FAU, som driver barne- og ungdomsarbeid i vid forstand til beste for allmenheten i Lillestrøm kommune. Organisasjoner som mottar støtte, må være demokratisk oppbygd med åpne muligheter for medlemskap. Det gis ikke tilskudd til kommersielle, religiøse eller politiske tiltak.

Om tilskuddsordningen

Vi ønsker at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på et fritidstilbud i nærhet av der de bor.

Mål og fokusområder for tilskuddet

 • være åpent for alle mellom 10 - 18 år uavhengig av økonomi, religion, etnisitet og politisk ståsted
 • tilrettelegge for og ha fokus på medvirkning og innspill fra målgruppen selv, ved at de selv får være med å forme innhold og bidra inn i gjennomføringen
 • være en holdningsskapende og forebyggende arena
 • ha et variert kultur- og fritidstilbud. Tilbudet kan være både fysisk og digitalt
 • legge til rette for og bidra inn i arbeidet med å få ungdom ut av ensomhet og isolasjon
 • bidra til god folkehelse

I tråd med arealstrategiens skisserte satsningsområder vil områdene Sørumsand og Lillestrøm by prioriteres i utviklingen og styrkingsarbeidet av møteplasser for barn og unge. Som en del av forebyggingsarbeidet i forhold til gode ungdomsmiljø er det også fokus på tilbud i helg og for juniorgruppa (10-13 år). Les mer om arealstrategien i arbeidet med kommuneplanen.

Det gis støtte til både regelmessige tiltak og enkeltarrangementer som for eksempel åpen hall.

Tilskuddet skal gå til aktiviteter som avholdes i Lillestrøm kommune og primært er for kommunen sine innbyggere.

Det skal til sammen deles ut omtrent 1 million kroner.

Tiltak som prioriteres:

 • Aktivitet/tilbud i Lillestrøm by
 • Aktivitet/tilbud i helgen
 • Juniortilbud (10-13 år)
 • Åpen hall

Krav til de som mottar støtte

Alle som mottar tilskudd, skal:

 • innhente politiattest for de som skal bidra i tilbudet til barn og unge.
 • delta med minimum en representant på fagmøter i regi av seksjon for møteplasser for barn og unge (1 - 2 ganger i året).

Til gjengjeld skal kommunen være tilgjengelig og bistå de frivillige møteplassene ved behov.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 19. november kl. 23:59.

Tilskuddet utbetales i desember 2023, pengene må brukes i løpet av 2024. Rapport med regnskap sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no senest 1. februar 2025, merket med «Rapport møteplasstilskudd, ref.nr. xxxx».

Søknadsskjema

Søk om tilskudd til møteplasser for barn og unge