Om ordningen

Tilskuddsordningen gjelder tiltak som er knyttet til kommunalt listeførte kulturminner. Registrene er vedlagt kulturminneplanene til Fet, Skedsmo og Sørum, disse finner du på kommunens side om kulturminner

Hvem kan søke

Søknad og dokumentasjonskrav 

Søknaden må inneholde:

 • kort beskrivelse av tiltaket
 • foto av kulturminnet
 • budsjett med finansieringsplan
 • registreringsreferanse i kulturminneplan
 • kontaktopplysninger og evt. organisasjonsnummer
 • gårds- og bruksnummer

Betingelser for tilskudd 

Det gis tilskudd til istandsetting av kommunalt listeførte kulturminner og kulturmiljøer etter antikvariske prinsipper. Det betyr å reparere fremfor å skifte ut bygningselementer. Ved utskifting av bygningsdeler skal det så langt som mulig benyttes samme type materiale og utforming som de opprinnelige. Det gis ikke tilskudd til alminnelig vedlikehold og skjøtsel. 

Det må søkes tilskudd før arbeidene igangsettes.  

Saksbehandling 

I vurderingen av søknadene legges det vekt på: 

 • verneverdi 
 • grad av egeninnsats, arbeid og kapital 
 • synlighet i det offentlige rom 
 • om tilskuddet er utløsende for å sette i gang prosjektet 
 • tilgjengelighet for allmenheten

Tildelingene vedtas i Hovedutvalget for kultur. Kommunen kan unntaksvis vedta å gi tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg som ikke er kommunalt listeført. 

Krav 

Senest en uke etter mottatt tilsagnsbrev skal det sendes en bekreftelse på at tiltaket kan gjennomføres i samsvar med søknad.  

Tilskuddet blir utbetalt når bekreftelsen er mottatt.  

Innen utgangen av året etter tildeling skal det leveres en skriftlig rapport om tiltaket. Rapporten skal inneholde regnskap og beskrivelse av gjennomføringen av prosjektet. 

Dersom tiltaket ikke utføres, kan kommunen kreve tilskuddet tilbakebetalt. 

Tilskuddsmottaker bør synliggjøre at Lillestrøm kommune har bidratt med tilskudd der dette er praktisk mulig. 

Frist for å søke

Søknadsfristen er 1. april hvert år. I 2024 er fristen utvidet til 4. april.

Søknadsskjema

Klikk her for å søke:

Søk om tilskudd til kulturverntiltak