Om ordningen

Tilskuddsordningen gjelder for kulturminner som er listeført i Lillestrøm kommune. Oversikt over listeførte kulturminner finner du på siden om kulturminner, hvor de er vedlagt kulturminneplanene for de tre tidligere kommunene. 

Det er satt av kr. 400.000.-, til ordningen i 2024.

Hvem kan søke

Hva kan man søke om tilskudd til

  • Vedlikehold av verneverdige bygninger og anlegg (herunder også hageanlegg)
  • Skjøtsel av gamle veifar og gravhauger
  • Titak for formidling, skilting av kulturminner
  • Tiltak  på kommunale kulturminner som driftes av frivillige lag og foreninger

Søknad og dokumentasjonskrav

  • Kort beskrivelse av tiltak
  • Foto av kulturminnet/illustrasjon av tiltak
  • Budsjett med finansieringsplan
  • Kontaktinformasjon og organisasjonsnummer
  • Adresse, gårds- og bruksnummer

Rapportering

Senest en uke etter mottatt tilsagnsbrev skal det sendes en bekreftelse på at tiltaket kan gjennomføres i samsvar med søknad.  

Tilskuddet blir utbetalt når bekreftelsen er mottatt.  

Innen utgangen av året etter tildeling skal det leveres en skriftlig rapport om tiltaket. Rapporten skal inneholde regnskap og beskrivelse av gjennomføringen av prosjektet. 

Dersom tiltaket ikke utføres, kan kommunen kreve tilskuddet tilbakebetalt. 

Tilskuddsmottaker bør synliggjøre at Lillestrøm kommune har bidratt med tilskudd der dette er praktisk mulig. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. oktober 2024. (Søknadsportalen åpnes 1. august.)

Søknadsskjema

Søk om tilskudd

Kontaktpersoner

Thea Thori Krogstad

theathori.kogstad@lillestrom.kommune.no

97695305

 

Bodil Westby

bodil.westby@lillestrom.kommune.no

45726519