Om ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til å ta vare på kommunens kulturminner. Kulturminner er en ikke-fornybar ressurs og det er derfor viktig å vedlikeholde dem vi har. Kulturminner kan være en kilde til opplevelse, kunnskap, identitet og vise en historisk dybde i landskap og byrom.

I budsjettet for 2023 vedtok kommunestyret i Lillestrøm kommune et særskilt tilskudd til formålet. Det ble satt av kr. 400 000 i både 2023 og 2024 til ordningen.

Hvem kan søke

  • Frivillige lag og foreninger som hører til i Lillestrøm kommune
  • Private eiere kan ikke søke

Hva kan man søke om tilskudd til

  • Materialer til vedlikehold av verneverdige bygninger og anlegg (herunder også hageanlegg)
  • Skjøtsel av gamle veifar og gravhauger
  • Skilting av kulturminner
  • Ordningen omfatter også kommunale kulturminner som driftes av frivillige lag og foreninger

Søknaden må inneholde:

  • Beskrivelse av tiltak
  • Budsjett med finansieringsplan
  • Foto/illustrasjon av tiltak
  • Adresse, gårds- og bruksnummer

Rapport og regnskap

De som får tildelt tilskudd må sende inn en kort rapport med oppdatert regnskap etter at tiltaket er ferdigstilt.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2024 er ikke fastsatt.

Kontakt

Bodil Westby

Bodil.Westby@lillestrom.kommune.no

45726519