Etiske retningslinjer for medarbeidere og folkevalgte

Dette er de etiske retningslinjene for medarbeidere og folkevalgte i Lillestrøm kommune.

De etiske retningslinjer er et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å utvikle og vedlikeholde en høy etisk standard i kommunen.

Ved å etterleve disse retningslinjene ønsker vi å legge grunnlaget for tillit fra innbyggerne.

1. Overordnet

Ansatte og folkevalgte skal følge gjeldende lover, avtaler og retningslinjer. Enhver handling skal være slik at den tåler offentlighetens lys.

2. Forholdet til innbyggere og brukere

Vi opptrer med respekt overfor innbyggere og brukere. Vi skal ivareta deres interesser og behandle de likeverdig.

3. Habilitet/upartiskhet

Vi har et bevisst forhold til egen habilitet og fatter beslutningene våre på et nøytralt grunnlag.

4. Taushetsplikt og fortrolig informasjon

Taushetsplikten skal overholdes og fortrolig informasjon skal håndteres forsvarlig, både i og utenfor arbeidstid.

5. Informasjon og ytringer

Den enkelte skal bidra til innsyn, åpenhet og aktiv formidling av relevant informasjon i samsvar med lover og regler. Den demokratiske ytringsfriheten skal ivaretas med den aktsomhet som kreves for å skille mellom rollene som ansatt og rollen som privatperson.

6. Lojalitet

Den enkelte skal fremme relevant informasjon og synspunkter i riktige fora før beslutninger tas. Beslutninger skal følges opp uavhengig av personlig oppfatning.

7. Varsling om kritikkverdige forhold

Enhver har et selvstendig ansvar for å varsle om kritikkverdige forhold som bryter med lover, avtaler og/eller retningslinjer.

8. Ivaretagelse av et inkluderende arbeidsmiljø

Vi har alle et ansvar for at arbeidsmiljøet er inkluderende. Mobbing, trakassering og/eller diskriminering skal ikke forekomme.

9. Gaver og personlige fordeler

Gaver og personlige fordeler som kan påvirke beslutninger/arbeidet, eller kan framstå slik, skal unngås. Reise- og oppholdsutgifter i tjenesten skal dekkes av kommunen. Vi skal ikke tilby tjenester eller fordeler når det ikke har vært gjennomført ordinær saksbehandling for dette.

10. Kjøp av varer og tjenester

Instrukser og rutiner for kjøp av varer og tjenester følges. Kommunale innkjøps- og rabattordninger benyttes ikke til personlige kjøp.

11. Bruk av kommunens ressurser og utstyr

Kommunens ressurser og utstyr skal brukes økonomisk og rasjonelt og som hovedregel kun i kommunens tjeneste.