Dine rettigheter

Rett til Innsyn

Når kommunen behandler opplysninger om deg, har du alltid rett til innsyn i egne personopplysninger. Det betyr at du har rett til å vite:

 • hvilke data som behandles
 • hva opplysningene brukes til
 • hvor lenge opplysningene skal lagres

Kontakt kommunen og be om å få innsyn i dine personopplysninger  

Retting av feil

Oppdager du at vi har feilaktige opplysninger om deg selv, kan du kreve at vi endrer/retter/korrigerer informasjonen.

I utgangspunktet skal vi på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Men hvis du selv oppdager at noe er feil, ønsker vi at du tar kontakt med oss, slik at vi så raskt som mulig kan rette opp og korrigere informasjonen.

Send oss e-post om retting

Krav om at opplysninger blir sperret eller slettet

Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for det formålet vi samlet dem inn. Mener du at kommunen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at den informasjonen blir slettet. Det gjelder ikke hvis opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel arkivloven.

Begrensing av behandling som gjelder deg selv

Dette innebærer at personopplysningene som samles inn ikke lenger kan behandles, men fortsatt lagres.

Innsigelse

Du kan protestere på at vi behandler opplysninger om deg.

Kopi av data i et digitalt format

Du har under enkelte omstendigheter rett til å

 • motta opplysninger som du har gitt oss, i et digitalt format
 • få informasjon overført til en annen virksomhet, dersom hvis du ønsker det dette.

Dette kalles retten til dataportabilitet, og gjelder kun opplysninger som du har gitt til oss.

Klage til Datatilsynet

Mener du at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet deres nettside.

Få utført dine rettigheter gratis

Når du ber om innsyn, retting, sletting eller tar i bruk andre rettigheter etter personvernreglene, er dette gratis, med mindre forespørslene dine er åpenbart grunnløse eller overdrevne. Hvis vi nekter å etterkomme forespørselen din er det vi som har bevisbyrder for at henvendelsene fra deg er grunnløse eller overdrevne.

Elektronisk kommunikasjon (e-post og SMS)

Lillestrøm kommune benytter seg av elektronisk kommunikasjon i noen tilfeller. Digitaliseringsdirektoratet har etablert et sentralt kontakt- og reservasjonsregister (KRR), som kommunen bruker for å samle inn dine kontaktopplysninger, slik at vi kan sende deg meldinger og dokumenter elektronisk. Med elektronisk kommunikasjon mener vi her e-post eller SMS.

Du må selv oppdatere egne opplysninger i KRR dersom du får ny epostadresse eller nytt telefonnummer. Dersom du ikke ønsker slike henvendelser fra kommunen, kan du reservere deg mot dette i samme register.
Her kan du logge deg inn og se hvilke e-postadresse og telefonnummer du er registrert med. 

Fra denne nettsiden kan du oppdatere kontaktinformasjonen din, eller reservere deg mot elektronisk kommunikasjon. Du må logge inn med bank-ID eller liknende, så det er bare du selv som kan gå inn og sjekke/endre.

Reservasjon mot elektronisk kommunikasjon

Mottar du elektronisk kommunikasjon fra kommunen, men ikke ønsker det, er det fordi du ikke har reservert deg mot det. Når du har meldt reservasjon, vil du ikke lenger motta elektroniske brev, e-post eller sms fra offentlige virksomheter.

Selv om du har reservert deg kan Lillestrøm kommune likevel sende SMS eller epost med viktige varsel og meldinger som påminnelse om avtaler og servicemeldinger, disse meldingene vil ikke komme som brev. For eksempel vil informasjon og meldinger om koking av drikkevann, stenging av vann, koronainformasjon, beredskap (for eksempel flom) og valg bli sendt ut.

Ønsker SMS, men får det ikke

Hvorfor får jeg ikke SMS?

Det kan være flere grunner til at du ikke mottar SMS-varsler fra oss. For eksempel fordi du:

 • er student i Lillestrøm, men fortsatt er folkeregistrert på din hjemstedsadresse
 • har mobiltelefon gjennom arbeidsgiver i annen kommune (av samme grunn kan innbyggere i andre kommuner få varsel fra Lillestrøm dersom de har arbeidsgiver her.)
 • har hemmelig nummer
 • har reservert deg mot all kommunikasjon på nett
 • er under 16 år
 • har feil kontaktinformasjon på Kontakt- og reservasjonsregisteret (difi.no)
 • har nylig flyttet

Oppfyller du alle punktene i denne listen kan det en sjelden gang være:

 • tekniske årsaker
 • ustabilitet på mobilnettet
 • en forsinkelse på grunn av et stort antall SMS-er som skal sendes ut.

Dette gir SMS-systemet varsel om tilbake til kommunen og vi vil forsøke å sende igjen.

Jeg har fortsatt ikke fått SMS

Har folk i nabolaget mottatt en SMS som du ikke har fått kan det rett og slett være at du ikke skal ha den SMSen. Kommunen gjør vurderinger hus for hus og varsler konkret de det gjelder.

Du kan manuelt legge til ditt telefonnummer for å motta varsel. Dette gjør du på varslemeg.no (varslemeg.no).

Partsinnsyn etter forvaltningsloven

Henvender du deg til oss med en klage, vil vi normalt vise til eller legge ved henvendelsen din når vi tar kontakt med den innklagede parten. Du kan be om at vi ikke oppgir hvem du er ved henvendelser til den andre parten. Det skal imidlertid svært mye til for å nekte en part innsyn i en sak hvis han/hun ber om det. Kommunen kan derfor ikke garantere din anonymitet ved slike henvendelser.

Pressens og allmennhetens innsyn etter offentlighetsloven

Hovedregelen i offentlighetsloven er at kommunens saksdokumenter er offentlig tilgjengelige. Det betyr at presse eller andre som spør om det, vil kunne se og lese innholdet i for eksempel brev, skjema og eposter som kommunen får.

Din henvendelse til oss vil derfor også være offentlig, uansett hvilken form den kommer i. Kommunen håndterer imidlertid en del dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger. Slike dokumenter blir unntatt fra offentlighet.

Interne dokumenter kan også unntas offentlighet hvis det finnes lovhjemmel for å unnta.

Relevante lenker

Kontaktinformasjon

Personvernombud i Lillestrøm kommune