Forskriften bygger på den sentrale forskriften om brannforebygging, som blant annet regulerer måten tilsyn føres på.

Frist for innsending er innen 22. april 2020

Du kan sende din mening om forskriften til postmottak@lillestrom.kommune.no, eller til postadresse Lillestrøm kommune, Pb 313, 2001 Lillestrøm.

Alle henvendelser må merkes med saksnummer 19/00045

Dokumenter

Last ned høringsforslaget til forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.pdf

Last ned saksfremlegget.pdf

Dokumentene kan også hentes fysisk på rådhuset i Lillestrøm kommune.

Forslag til forskrift

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg for Lillestrøm kommune

Hjemmel: lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 andre ledd, jf. forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 6 og § 17.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er at kommunen skal få dekket sine utgifter ved gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for Lillestrøm kommune.

Forskriften fastsetter gebyr for all feiing og tilsyn som gjennomføres av brann- og redningsvesenet (NRBR) i Lillestrøm kommune i henhold til forskrift om brannforebygging § 17.

§ 3.Feie- og tilsynsgebyr

Feie- og tilsynsgebyret (gebyret) fastsettes og innkreves årlig sammen med de øvrige kommunale gebyrer. Gebyret dekker både feiing og tilsyn. Det skal innkreves gebyr for samtlige byggverk som har ett eller flere faste fyringsanlegg som brukes til oppvarming. Dette gjelder uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke, herunder også fritidsboliger.

Gebyret er ikke knyttet til tidspunktet for når feiing og tilsyn gjennomføres, men gjelder uansett om og når tjenesten finner sted.

Gebyr kan innkreves selv om feiing og/eller tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller:

  • Feieren ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig.
  • Feieren etter varsel og oppmøte til fastsatt tid, ikke har fått tilfredsstillende atkomst til fyringsanlegget, fordi eier/bruker ikke har vært til stede og/eller ikke har lagt forholdene til rette for atkomst.

§ 4.Hva gebyret skal dekke

Gebyret skal dekke:

  • Feiing/tilsyn i henhold til gjeldende regelverk (brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om brannforebygging)
  • Kontroll etter brann eller eksplosjon ved fyringsanlegget
  • Varsel om feiing/tilsyn
  • Informasjonstiltak for riktig fyring og generelt brannvern
  • Saksbehandling

§ 5.Gebyrfritak

Etter søknad kan NRBR vurdere å innvilge fritak fra å betale gebyr dersom eier/bruker ikke benytter fyringsanlegget.

NRBR vil melde fra til kommunen ved gebyrfritak.

Eier/bruker plikter å melde fra til NRBR dersom fyringsanlegg tas i bruk. Dersom eier/bruker unnlater å melde installasjon av fyringsanlegg, kan kommunen kreve gebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble gitt.

§ 6.Andre tjenester

Eier/bruker av fyringsanlegg som ønsker feiing/tilsyn utenom det som er lovpålagt, må selv ta kontakt med NRBR og avtale dette.

NRBR kan fastsette gebyr på tilleggstjenester og foretar eventuell fakturering direkte til kunden.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2020.